Job 14

1  אדם ילוד אשה—    קצר ימים ושבע-רגז

2  כציץ יצא וימל    ויברח כצל ולא יעמוד

3  אף-על-זה פקחת עינך    ואתי תביא במשפט עמך

4  מי-יתן טהור מטמא—    לא אחד

5  אם חרוצים ימיו—מספר-חדשיו אתך    חקו עשית ולא יעבר

6  שעה מעליו ויחדל—    עד-ירצה כשכיר יומו

7  כי יש לעץ    תקוה

אם-יכרת ועוד יחליף    וינקתו לא תחדל

8  אם-יזקין בארץ שרשו    ובעפר ימות גזעו

9  מריח מים יפרח    ועשה קציר כמו-נטע

10  וגבר ימות ויחלש    ויגוע אדם ואיו

11  אזלו-מים מני-ים    ונהר יחרב ויבש

12  ואיש שכב    ולא-יקום

עד-בלתי שמים לא יקיצו    ולא-יערו משנתם

13  מי יתן בשאול תצפנני—    תסתירני עד-שוב אפך

תשית לי חק    ותזכרני

14  אם-ימות גבר    היחיה

כל-ימי צבאי איחל—    עד-בוא חליפתי

15  תקרא ואנכי אענך    למעשה ידיך תכסף

16  כי-עתה צעדי תספור    לא-תשמר על-חטאתי

17  חתם בצרור פשעי    ותטפל על-עוני

18  ואולם הר-נופל יבול    וצור יעתק ממקמו

19  אבנים שחקו מים—    תשטף-ספיחיה עפר-ארץ

ותקות אנוש    האבדת

20  תתקפהו לנצח ויהלך    משנה פניו ותשלחהו

21  יכבדו בניו ולא ידע    ויצערו ולא-יבין למו

22  אך-בשרו עליו יכאב    ונפשו עליו תאבל

Copyright information for Alep