Job 14

  אדם ילוד אשה—    קצר ימים ושבע-רגז

  כציץ יצא וימל    ויברח כצל ולא יעמוד

  אף-על-זה פקחת עינך    ואתי תביא במשפט עמך

  מי-יתן טהור מטמא—    לא אחד

  אם חרוצים ימיו—מספר-חדשיו אתך    חקו עשית ולא יעבר

  שעה מעליו ויחדל—    עד-ירצה כשכיר יומו

  כי יש לעץ    תקוה

אם-יכרת ועוד יחליף    וינקתו לא תחדל

  אם-יזקין בארץ שרשו    ובעפר ימות גזעו

  מריח מים יפרח    ועשה קציר כמו-נטע

10   וגבר ימות ויחלש    ויגוע אדם ואיו

11   אזלו-מים מני-ים    ונהר יחרב ויבש

12   ואיש שכב    ולא-יקום

עד-בלתי שמים לא יקיצו    ולא-יערו משנתם

13   מי יתן בשאול תצפנני—    תסתירני עד-שוב אפך

תשית לי חק    ותזכרני

14   אם-ימות גבר    היחיה

כל-ימי צבאי איחל—    עד-בוא חליפתי

15   תקרא ואנכי אענך    למעשה ידיך תכסף

16   כי-עתה צעדי תספור    לא-תשמר על-חטאתי

17   חתם בצרור פשעי    ותטפל על-עוני

18   ואולם הר-נופל יבול    וצור יעתק ממקמו

19   אבנים שחקו מים—    תשטף-ספיחיה עפר-ארץ

ותקות אנוש    האבדת

20   תתקפהו לנצח ויהלך    משנה פניו ותשלחהו

21   יכבדו בניו ולא ידע    ויצערו ולא-יבין למו

22   אך-בשרו עליו יכאב    ונפשו עליו תאבל

Copyright information for Alep