Numbers 1

1וידבר יהוה אל משה במדבר סיני באהל מועד  באחד לחדש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים—לאמר
2שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם לבית אבתם—במספר שמות כל זכר לגלגלתם
3מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל—תפקדו אתם לצבאתם אתה ואהרן
4ואתכם יהיו איש איש למטה—איש ראש לבית אבתיו הוא
5ואלה שמות האנשים אשר יעמדו אתכם  לראובן אליצור בן שדיאור
6לשמעון שלמיאל בן צורישדי
7ליהודה נחשון בן עמינדב
8ליששכר נתנאל בן צוער
9לזבולן אליאב בן חלן
10לבני יוסף—לאפרים אלישמע בן עמיהוד למנשה גמליאל בן פדהצור
11לבנימן אבידן בן גדעני
12לדן אחיעזר בן עמישדי
13לאשר פגעיאל בן עכרן
14לגד אליסף בן דעואל
15לנפתלי אחירע בן עינן
16אלה קריאי (קרואי) העדה נשיאי מטות אבותם  ראשי אלפי ישראל הם
17ויקח משה ואהרן את האנשים האלה אשר נקבו בשמת
18ואת כל העדה הקהילו באחד לחדש השני ויתילדו על משפחתם לבית אבתם  במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה—לגלגלתם
19כאשר צוה יהוה את משה ויפקדם במדבר סיני  {ס}

20ויהיו בני ראובן בכר ישראל תולדתם למשפחתם לבית אבתם  במספר שמות לגלגלתם—כל זכר מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא
21פקדיהם למטה ראובן—ששה וארבעים אלף וחמש מאות  {פ}

22לבני שמעון תולדתם למשפחתם לבית אבתם  פקדיו במספר שמות לגלגלתם—כל זכר מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא
23פקדיהם למטה שמעון—תשעה וחמשים אלף ושלש מאות  {פ}

24לבני גד תולדתם למשפחתם לבית אבתם  במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה—כל יצא צבא
25פקדיהם למטה גד—חמשה וארבעים אלף ושש מאות וחמשים  {פ}

26לבני יהודה תולדתם למשפחתם לבית אבתם  במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה—כל יצא צבא
27פקדיהם למטה יהודה—ארבעה ושבעים אלף ושש מאות  {פ}

28לבני יששכר תולדתם למשפחתם לבית אבתם  במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה—כל יצא צבא
29פקדיהם למטה יששכר—ארבעה וחמשים אלף וארבע מאות  {פ}

30לבני זבולן תולדתם למשפחתם לבית אבתם  במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה—כל יצא צבא
31פקדיהם למטה זבולן—שבעה וחמשים אלף וארבע מאות  {פ}

32לבני יוסף לבני אפרים תולדתם למשפחתם לבית אבתם  במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה—כל יצא צבא
33פקדיהם למטה אפרים—ארבעים אלף וחמש מאות  {פ}

34לבני מנשה תולדתם למשפחתם לבית אבתם  במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה—כל יצא צבא
35פקדיהם למטה מנשה—שנים ושלשים אלף ומאתים  {פ}

36לבני בנימן תולדתם למשפחתם לבית אבתם  במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה—כל יצא צבא
37פקדיהם למטה בנימן—חמשה ושלשים אלף וארבע מאות  {פ}

38לבני דן תולדתם למשפחתם לבית אבתם  במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה—כל יצא צבא
39פקדיהם למטה דן—שנים וששים אלף ושבע מאות  {פ}

40לבני אשר תולדתם למשפחתם לבית אבתם  במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה—כל יצא צבא
41פקדיהם למטה אשר—אחד וארבעים אלף וחמש מאות  {פ}

42בני נפתלי תולדתם למשפחתם לבית אבתם  במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה—כל יצא צבא
43פקדיהם למטה נפתלי—שלשה וחמשים אלף וארבע מאות  {פ}

44אלה הפקדים אשר פקד משה ואהרן ונשיאי ישראל—שנים עשר איש  איש אחד לבית אבתיו היו
45ויהיו כל פקודי בני ישראל לבית אבתם מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל
46ויהיו כל הפקדים—שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים
47והלוים למטה אבתם—לא התפקדו בתוכם  {פ}

48וידבר יהוה אל משה לאמר
49אך את מטה לוי לא תפקד ואת ראשם לא תשא בתוך בני ישראל
50ואתה הפקד את הלוים על משכן העדת ועל כל כליו ועל כל אשר לו—המה ישאו את המשכן ואת כל כליו והם ישרתהו וסביב למשכן יחנו
51ובנסע המשכן יורידו אתו הלוים ובחנת המשכן יקימו אתו הלוים והזר הקרב יומת
52וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבאתם
53והלוים יחנו סביב למשכן העדת ולא יהיה קצף על עדת בני ישראל ושמרו הלוים את משמרת משכן העדות
54ויעשו בני ישראל  ככל אשר צוה יהוה את משה—כן עשו  {פ}

Copyright information for Alep