Numbers 3

1ואלה תולדת אהרן ומשה  ביום דבר יהוה את משה—בהר סיני
2ואלה שמות בני אהרן הבכר נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר
3אלה שמות בני אהרן הכהנים המשחים—אשר מלא ידם לכהן
4וימת נדב ואביהוא לפני יהוה בהקרבם אש זרה לפני יהוה במדבר סיני ובנים לא היו להם ויכהן אלעזר ואיתמר על פני אהרן אביהם  {פ}

5וידבר יהוה אל משה לאמר
6הקרב את מטה לוי והעמדת אתו לפני אהרן הכהן ושרתו אתו
7ושמרו את משמרתו ואת משמרת כל העדה לפני אהל מועד—לעבד את עבדת המשכן
8ושמרו את כל כלי אהל מועד ואת משמרת בני ישראל—לעבד את עבדת המשכן
9ונתתה את הלוים לאהרן ולבניו  נתונם נתונם המה לו מאת בני ישראל
10ואת אהרן ואת בניו תפקד ושמרו את כהנתם והזר הקרב יומת  {פ}

11וידבר יהוה אל משה לאמר
12ואני הנה לקחתי את הלוים מתוך בני ישראל תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל והיו לי הלוים
13כי לי כל בכור—ביום הכתי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי לי כל בכור בישראל מאדם עד בהמה  לי יהיו אני יהוה  {פ}

14וידבר יהוה אל משה במדבר סיני לאמר
15פקד את בני לוי לבית אבתם למשפחתם  כל זכר מבן חדש ומעלה תפקדם
16ויפקד אתם משה על פי יהוה כאשר צוה
17ויהיו אלה בני לוי בשמתם—גרשון וקהת ומררי
18ואלה שמות בני גרשון למשפחתם—לבני ושמעי
19ובני קהת למשפחתם—עמרם ויצהר חברון ועזיאל
20ובני מררי למשפחתם—מחלי ומושי אלה הם משפחת הלוי לבית אבתם
21לגרשון—משפחת הלבני ומשפחת השמעי אלה הם משפחת הגרשני
22פקדיהם במספר כל זכר מבן חדש ומעלה פקדיהם שבעת אלפים וחמש מאות
23משפחת הגרשני אחרי המשכן יחנו ימה
24ונשיא בית אב לגרשני אליסף בן לאל
25ומשמרת בני גרשון באהל מועד המשכן והאהל מכסהו—ומסך פתח אהל מועד
26וקלעי החצר ואת מסך פתח החצר אשר על המשכן ועל המזבח סביב ואת מיתריו לכל עבדתו  {ס}

27ולקהת משפחת העמרמי ומשפחת היצהרי ומשפחת החברני ומשפחת העזיאלי אלה הם משפחת הקהתי
28במספר כל זכר מבן חדש ומעלה—שמנת אלפים ושש מאות שמרי משמרת הקדש
29משפחת בני קהת יחנו על ירך המשכן תימנה
30ונשיא בית אב למשפחת הקהתי אליצפן בן עזיאל
31ומשמרתם הארן והשלחן והמנרה והמזבחת וכלי הקדש אשר ישרתו בהם והמסך—וכל עבדתו
32ונשיא נשיאי הלוי אלעזר בן אהרן הכהן פקדת שמרי משמרת הקדש
33למררי—משפחת המחלי ומשפחת המושי אלה הם משפחת מררי
34ופקדיהם במספר כל זכר מבן חדש ומעלה—ששת אלפים ומאתים
35ונשיא בית אב למשפחת מררי צוריאל בן אביחיל על ירך המשכן יחנו צפנה
36ופקדת משמרת בני מררי—קרשי המשכן ובריחיו ועמדיו ואדניו וכל כליו—וכל עבדתו
37ועמדי החצר סביב ואדניהם ויתדתם ומיתריהם
38והחנים לפני המשכן קדמה לפני אהל מועד מזרחה משה ואהרן ובניו שמרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל והזר הקרב יומת
39כל פקודי הלוים אשר פקד משה ואהרן על פי יהוה—למשפחתם  כל זכר מבן חדש ומעלה שנים ועשרים אלף  {ס}

40ויאמר יהוה אל משה פקד כל בכר זכר לבני ישראל מבן חדש ומעלה ושא את מספר שמתם
41ולקחת את הלוים לי אני יהוה תחת כל בכר בבני ישראל ואת בהמת הלוים תחת כל בכור בבהמת בני ישראל
42ויפקד משה כאשר צוה יהוה אתו את כל בכור בבני ישראל
43ויהי כל בכור זכר במספר שמת מבן חדש ומעלה—לפקדיהם  שנים ועשרים אלף שלשה ושבעים ומאתים  {פ}

44וידבר יהוה אל משה לאמר
45קח את הלוים תחת כל בכור בבני ישראל ואת בהמת הלוים תחת בהמתם והיו לי הלוים אני יהוה
46ואת פדויי השלשה והשבעים והמאתים—העדפים על הלוים מבכור בני ישראל
47ולקחת חמשת חמשת שקלים—לגלגלת  בשקל הקדש תקח עשרים גרה השקל
48ונתתה הכסף לאהרן ולבניו—פדויי העדפים בהם
49ויקח משה את כסף הפדיום—מאת העדפים על פדויי הלוים
50מאת בכור בני ישראל—לקח את הכסף  חמשה וששים ושלש מאות ואלף—בשקל הקדש
51ויתן משה את כסף הפדים לאהרן ולבניו—על פי יהוה  כאשר צוה יהוה את משה  {פ}

Copyright information for Alep