Proverbs 2

  בני אם-תקח אמרי    ומצותי תצפן אתך

  להקשיב לחכמה אזנך    תטה לבך לתבונה

  כי אם לבינה תקרא    לתבונה תתן קולך

  אם-תבקשנה ככסף    וכמטמונים תחפשנה

  אז—תבין יראת יהוה    ודעת אלהים תמצא

  כי-יהוה יתן חכמה    מפיו דעת ותבונה

  וצפן (יצפן) לישרים תושיה    מגן להלכי תם

  לנצר ארחות משפט    ודרך חסידו ישמר

  אז—תבין צדק ומשפט    ומישרים כל-מעגל-טוב

10   כי-תבוא חכמה בלבך    ודעת לנפשך ינעם

11   מזמה תשמר עליך    תבונה תנצרכה

12   להצילך מדרך רע    מאיש מדבר תהפכות

13   העזבים ארחות ישר—    ללכת בדרכי-חשך

14   השמחים לעשות רע    יגילו בתהפכות רע

15   אשר ארחתיהם עקשים    ונלוזים במעגלותם

16   להצילך מאשה זרה    מנכריה אמריה החליקה

17   העזבת אלוף נעוריה    ואת-ברית אלהיה שכחה

18   כי שחה אל-מות ביתה    ואל-רפאים מעגלתיה

19   כל-באיה לא ישובון    ולא-ישיגו ארחות חיים

20   למען—תלך בדרך טובים    וארחות צדיקים תשמר

21   כי-ישרים ישכנו-ארץ    ותמימים יותרו בה

22   ורשעים מארץ יכרתו    ובוגדים יסחו ממנה

Copyright information for Alep