Proverbs 2

1  בני אם-תקח אמרי    ומצותי תצפן אתך

2  להקשיב לחכמה אזנך    תטה לבך לתבונה

3  כי אם לבינה תקרא    לתבונה תתן קולך

4  אם-תבקשנה ככסף    וכמטמונים תחפשנה

5  אז—תבין יראת יהוה    ודעת אלהים תמצא

6  כי-יהוה יתן חכמה    מפיו דעת ותבונה

7  וצפן (יצפן) לישרים תושיה    מגן להלכי תם

8  לנצר ארחות משפט    ודרך חסידו ישמר

9  אז—תבין צדק ומשפט    ומישרים כל-מעגל-טוב

10  כי-תבוא חכמה בלבך    ודעת לנפשך ינעם

11  מזמה תשמר עליך    תבונה תנצרכה

12  להצילך מדרך רע    מאיש מדבר תהפכות

13  העזבים ארחות ישר—    ללכת בדרכי-חשך

14  השמחים לעשות רע    יגילו בתהפכות רע

15  אשר ארחתיהם עקשים    ונלוזים במעגלותם

16  להצילך מאשה זרה    מנכריה אמריה החליקה

17  העזבת אלוף נעוריה    ואת-ברית אלהיה שכחה

18  כי שחה אל-מות ביתה    ואל-רפאים מעגלתיה

19  כל-באיה לא ישובון    ולא-ישיגו ארחות חיים

20  למען—תלך בדרך טובים    וארחות צדיקים תשמר

21  כי-ישרים ישכנו-ארץ    ותמימים יותרו בה

22  ורשעים מארץ יכרתו    ובוגדים יסחו ממנה

Copyright information for Alep