Exodus 3

Призоваване на Мойсей

1 a  Мойсей се грижеше за дребния добитък на тъста си Йотор, мадиамския свещеник. Веднъж той отведе стадото далеч в пустинята и дойде при Божията планина Хорив. 2 b  Тогава му се яви Господен ангел в огнен пламък изсред трънен храст. И той видя – ето тръненият храст гори в огън, но не изгаря. 3Мойсей каза: „Ще отида и ще погледна това велико явление. Защо ли тръненият храст не изгаря?“ 4Когато Господ видя, че той отива да гледа, Бог извика към него изсред трънения храст: „Мойсее, Мойсее!“Той отговори: „Ето аз съм тук.“ 5 c  Тогава Бог заповяда: „Не се приближавай насам; събуй сандалите от краката си, защото мястото, на което стоиш, е свята земя.“ 6 d  И каза още: „Аз съм Бог на баща ти, Бог на Авраам, Бог на Исаак и Бог на Яков.“Тогава Мойсей закри лицето си, защото се боеше да погледне към Бога.

7 И Господ каза: „Видях страданието на Своя народ, който е в Египет, и чух стенанията му поради разпоредниците му; Аз зная неволите му 8и слизам да го избавя от ръцете на египтяните и да го заведа от тази земя в добра и обширна земя, дето текат мляко и мед, в земята на ханаанци, хетейци, аморейци, ферезейци, евейци и йевусейци. 9Ето стенанията на израилтяните стигнаха вече до Мене и Аз виждам гнета, с който ги угнетяват египтяните. 10 e  И така, отиди! Аз ще те пратя при фараона. Изведи от Египет Моя народ, израилтяните.“ 11Тогава Мойсей отговори на Бога: „Кой съм аз, та да ида при фараона и да изведа от Египет израилтяните?“ 12 f  Бог каза: „Аз ще бъда с тебе. Това трябва да ти бъде като знак, че Аз съм те изпратил – когато изведеш народа от Египет, на тази планина вие ще извършите служба на Бога.“

13 g  След това Мойсей каза на Бога: „Когато аз отида при израилтяните, ще им кажа: „Бог на вашите бащи ме изпрати при вас.“А те ще ме попитат: „Как Му е името?“Какво тогава да им кажа?“ 14 h  i  Бог отговори на Мойсей: „Аз съм Вечният – Този, Който съм.“И рече: „Така кажи на израилтяните: „Вечният – Този, Който съм, ме изпрати при вас.“ 15Бог каза на Мойсей: „Така кажи на израилтяните: „Господ, Бог на бащите ви, Бог на Авраам, Бог на Исаак и Бог на Яков ме изпрати при вас. Това е Моето име за вечни времена и това е Моето наименование за следващите родове.“

16 Иди, призови старейшините на Израил и им извести: „Господ, Бог на бащите ви, Бог на Авраам, Бог на Исаак и Бог на Яков, ми се яви и каза: Загрижено обърнах внимание на вас и на извършеното с вас в Египет. 17Затова реших: ще ви избавя от потисничеството в Египет и ще ви заведа в земята на ханаанци, хетейци, аморейци, ферезейци, евейци и йевусейци, в земя, където текат мляко и мед.“ 18Когато те се съгласят с тебе, ще отидете ти и старейшините на Израил при египетския цар и ще му кажете: „Господ, Бог на евреите, ни срещна. А сега ние искаме да отидем на три дни път в пустинята, за да принесем жертва на Господа, нашия Бог.“ 19Но Аз зная, че египетският цар няма да ви позволи да отидете, ако не бъде принуден насила. 20Тогава ще простра ръката Си и ще накажа Египет с всички Мои чудеса, които ще извърша сред него; след това той ще ви пусне. 21Пред очите на египтяните Аз ще изразя благоволението Си към този народ. А когато тръгнете, няма да тръгвате с празни ръце: 22 j  всяка жена да измоли от съседката си и от жената, с която живее, сребърни и златни украшения и дрехи, предайте ги на синовете и дъщерите си и така ще оберете египтяните.“
Copyright information for BulCont