Matthew 9

Излекуване и опрощаване на парализиран

Мк. 2:1-12 ; Лк. 5:17-26

1 a  След това Той се качи в една лодка, отплава на другия бряг и пристигна в Своя Си град. 2И ето донесоха при Него един парализиран човек, който лежеше на носилка. Когато Иисус видя вярата им, каза на парализирания: „Смелост, синко, прощават ти се греховете!“ 3Тогава някои от книжниците си помислиха: „Той богохулства.“ 4А Иисус, като разбра мислите им, каза: „Защо мислите лоши неща в сърцата си? 5Защото кое е по-лесно? Да кажа „Прощават ти се греховете“ли или да кажа „Стани и ходи“? 6 b  Но ще разберете, че Синът човешки има власт да прощава грехове на земята.“Затова каза на парализирания: „Стани, вземи носилката си и се прибери у дома си!“ 7Тогава той стана и отиде у дома си. 8Като видя това, множеството народ се смая и прослави Бога, Който е дал такава власт на хората.

Призоваване на Матей. Иисус Христос сред митари и грешници

Мк. 2:13-17 ; Лк. 5:27-32

9 c  Когато Иисус вървеше по-нататък, видя да седи на митницата човек на име Матей и му каза: „Последвай Ме!“Той стана и Го последва.

10 Докато Иисус седеше на трапеза в неговата къща, ето много митари и грешници дойдоха и насядаха на трапезата заедно с Него и учениците Му. 11 d  А фарисеите, като видяха това, казаха на учениците Му: „Защо вашият Учител яде заедно с митари и грешници?“ 12Но Той чу това и каза: „Не здравите имат нужда от лекар, а болните. 13 e  Постарайте се да разберете какво значи: „Милост искам, а не жертва.“Защото не съм дошъл да призова към покаяние праведниците, а грешниците.“

Относно поста

Мк. 2:18-22 ; Лк. 5:33-39

14 f  Тогава дойдоха при Него учениците на Йоан и попитаха: „Защо ние и фарисеите постим много, а Твоите ученици не постят?“ 15Иисус им отговори: „Нима могат сватбарите да тъгуват, докато при тях е младоженецът? Но ще настъпят дни, когато ще им се отнеме младоженецът – тогава те ще постят. 16Никой не кърпи стара дреха с нов плат. Защото пришитата кръпка ще разкъса старата дреха и дупката ще стане още по-грозна. 17Също тъй не наливат ново вино в стари мехове. Инак меховете ще се спукат и виното ще изтече, и меховете ще се похабят. Ново вино наливат в нови мехове – тъй ще се запази и едното, и другото.“

Излекуване на жената с кръвотечение и възкресяване на дъщерята на Яир

Мк. 5:21-43 ; Лк. 8:40-56

18 g  Докато Иисус им говореше това, ето един началник дойде, поклони се пред Него и каза: „Моята дъщеря току-що умря. Но ела, възложи ръката Си върху нея и тя ще живее.“ 19Иисус стана и тръгна след него заедно с учениците Си.

20 h  И ето една жена, която страдаше дванадесет години от кръвотечение, се приближи отзад и се допря до края на дрехата Му. 21 i  Защото тя си мислеше: „Ако само се допра до дрехата Му, ще оздравея.“ 22Иисус се обърна, видя я и каза: „Смелост, дъще, твоята вяра те изцели!“И от този миг жената оздравя.

23 А когато Иисус влезе в дома на началника и видя свирачите
9:23 Погребалният юдейски обряд включвал и свирене на тъжни мелодии.
и разтревожените хора,
24каза: „Излезте, защото момичето не е умряло, а само спи.“Тогава те Му се присмиваха. 25А когато множеството беше отстранено, Той влезе и хвана ръката на момичето; и то се изправи. 26 k  И слухът за станалото се разнесе по цялата област.

Излекуване на двама слепи

27 l  m  Когато Иисус си отиваше оттам, двама слепи тръгнаха след Него и викаха: „Смили се над нас, Сине Давидов!“ 28А като влезе вкъщи, слепите се приближиха до Него. Иисус ги попита: „Вярвате ли, че Аз мога да извърша това?“Те Му отговориха: „Да, Господи!“ 29Тогава Той се докосна до очите им и каза: „Нека ви бъде според вашата вяра.“ 30 n  И очите им се отвориха. А Иисус строго им заповяда: „Внимавайте никой да не узнае за това.“ 31Но когато излязоха, те разнесоха вестта за Него по цялата област.

Излекуване на ням, обхванат от зъл дух

32 o  Докато те излизаха, ето доведоха при Него ням човек, обхванат от бяс. 33 p  Веднага щом бесът бе изгонен, немият проговори. Насъбралите се бяха в почуда и казваха: „Никога такова нещо не се е виждало в Израил.“ 34 q  А фарисеите казваха: „Той изгонва бесове със силата на бесовския княз.“

35 r  Тъй Иисус обикаляше всички градове и села, поучаваше в синагогите им, проповядваше благовестието за царството Божие и изцеляваше всяка болест и всяко страдание сред народа.

36 s  А като видя тълпите народ, стана Му жално за тях, защото бяха изнурени и пръснати като овце без пастир. 37 t  Тогава каза на учениците Си: „Жетвата е голяма, а жетварите са малко. 38Затова се молете на Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата Си.“
Copyright information for BulCont