Numbers 2

Ред и разположение в стана

1 И Господ каза на Мойсей и Аарон: 2„Нека израилтяните се разполагат на стан около скинията на събранието с лице към нея, като всеки застане под знамето си със знаците на семейството си.

3 На източната страна, под знамето на Юда, да застанат трите племена според мястото си в опълченията. Предводители да им бъдат: Наасон, Аминадавовият син – на Юдовите синове, 4с хората си, на брой седемдесет и четири хиляди и петстотин души. 5До него да се разположи на стан племето на Исахар. Предводител на Исахаровите синове да бъде Натанаил, Цуаровият син, 6с хората си, на брой петдесет и четири хиляди и четиристотин души. 7След това Завулоновото племе; предводител на Завулоновите синове да бъде Елиав, Хелоновият син, 8с хората си, на брой петдесет и седем хиляди и четиристотин души. 9Така всички преброени в стана на Юда според мястото им в опълченията бяха сто осемдесет и шест хиляди и четиристотин души. Те първи трябваше да потеглят.

10 На южната страна, под знамето на Рувим, да застанат трите племена според мястото си в опълченията. Предводител да им бъде Елицур, Шедеуровият син – на Рувимовите синове, 11с хората си, на брой четиридесет и шест хиляди и петстотин души. 12До него да се разположи на стан племето на Симеон. Предводител на Симеоновите синове да бъде Шелумиил, Цуришадаевият син, 13с хората си, на брой петдесет и девет хиляди и триста души. 14След това Гадовото племе; предводител на Гадовите синове да бъде Елиасаф, Регуиловият син, 15с хората си, на брой четиридесет и пет хиляди и шестстотин и петдесет души. 16Така всички преброени в стана на Рувим според мястото им в опълченията бяха сто петдесет и една хиляди четиристотин и петдесет души. Те втори трябваше да потеглят.

17 И когато скинията на събранието се вдигне, станът на левитите да е сред стана на останалите. Както са се разположили на стан, така и да се вдигат – всеки на своето място при знамето си.

18 На западната страна, под знамето на Ефрем, да застанат трите племена според мястото им в опълченията. Предводител да им бъде Елишама, Елиудовият син – на Ефремовите синове, 19с хората си, на брой четиридесет хиляди и петстотин души. 20До него да се разположи на стан племето на Манасия. Предводител на Манасиевите синове да бъде Гамалиил, Педацуровият син, 21с хората си, на брой тридесет и две хиляди и двеста души. 22След това Вениаминовото племе; предводител на Вениаминоновите синове да бъде Авидан, Гидеониевият син, 23с хората си на брой тридесет и пет хиляди и четиристотин души. 24Така всички преброени в стана на Ефрем според мястото им в опълченията бяха сто и осем хиляди и сто души. Те трети трябваше да потеглят.

25 На северната страна, под знамето на Дан, да застанат трите племена според мястото им в опълченията. Предводител да им бъде Ахиезер, Амишадаевият син – на Дановите синове, 26с хората си, на брой шестдесет и две хиляди и седемстотин души. 27До него да се разположи на стан племето на Асир. Предводител на Асировите синове да бъде Пагиил, Охрановият син, 28с хората си, на брой четиридесет и една хиляди и петстотин души. 29След това Нефталимовото племе; предводител на Нефталимовите синове да бъде Ахира, Енановият син, 30с хората си, на брой петдесет и три хиляди и четиристотин души. 31Така всички преброени в стана на Дан бяха сто петдесет и седем хиляди и шестстотин души. Те последни трябваше да потеглят под знамената си.“

32 Тези са преброените израилтяни според семействата им. Всички, които бяха преброени в становете според мястото им в опълченията, бяха шестстотин и три хиляди петстотин и петдесет души. 33А левитите, както Господ бе заповядал на Мойсей, не бяха преброени заедно с израилтяните.

34 И така, израилтяните във всичко изпълняваха това, което Господ бе заповядал на Мойсей: така се разполагаха на стан при знамената си, така и потегляха – всеки според племето си, според семейството си.
Copyright information for BulCont