CUns 1:1Elz太初 αρχη εν有 ην道, λογος道 λογος与  και神 θεον同在, προς ην道 λογος και就是  ην神。 θεος  CUns 1:2Elz这道 ουτος太初 αρχη ην εν与  神 θεον同在。 προς  CUns 1:3Elz万物 παντα是借著 δι他 αυτου造的; εγενετο凡被造的, εν εγενετο και没有一样 ο不是 γεγονεν借著 χωρις他 αυτου造的。 [to be]  CUns 1:4Elz生命 ζωη ην在 εν他 αυτω里头, 这 και生命 ζωη就是 ην人 ανθρωπων的光。 φως  CUns 1:5Elz光 φως και照在 φαινει黑暗里, σκοτια εν黑暗 σκοτια却不 ου接受 κατελαβεν光。 αυτο  CUns 1:6Elz有 εγενετο一个人, ανθρωπος是从  παρα神 θεου那里差来的, απεσταλμενος名叫 ονομα αυτω约翰。 ιωαννης  CUns 1:7Elz这人 ουτος来, ηλθεν为要 εις作见证, μαρτυριαν就是为 περι ινα光 φωτος作见证, μαρτυρηση叫 ινα众人 παντες因 δι他 αυτου可以信。 πιστευσωσιν  CUns 1:8Elz他不 ουκ是 ην那 εκεινος光, φως乃是 αλλ要为 ινα光 φωτος περι作见证。 μαρτυρηση  CUns 1:9Elz那光是 ην真 αληθινον光, φως照亮 φωτιζει ο一切生在 ερχομενον世上的 κοσμον εις人。 παντα ανθρωπον  CUns 1:10Elz他在 ην世界, κοσμω εν世界 κοσμος και也是借著 δι他 αυτου造的, εγενετο世界 κοσμος και却不 ουκ认识 εγνω他。 αυτον  CUns 1:11Elz他到 εις自己的 ιδια地方来, ηλθεν自己的人 ιδιοι και倒不 ου接待 παρελαβον他。 αυτον  CUns 1:12Elz凡接待 ελαβον他 αυτον的, δε οσοι就是信 πιστευουσιν εις他 αυτοις名 ονομα的人, 他就赐 εδωκεν他们 αυτου权柄, εξουσιαν作  γενεσθαι神 θεου的儿女。 τεκνα  CUns 1:13Elz这等人 οι不是 ουκ从 εξ血气 αιματων生的, εγεννηθησαν不是 ουδε从 εκ情欲 σαρκος θεληματος生的, 也不是 ουδε从 εκ人意 ανδρος θεληματος生的, 乃是 αλλ从  εκ神 θεου生的。   CUns 1:14Elz道 λογος成了 εγενετο肉身, σαρξ και住在 εσκηνωσεν και我们 ημιν中间, εν充充满满的 πληρης有恩典 χαριτος και有真理。 αληθειας我们 και也见过 εθεασαμεθα他的 αυτου荣光, δοξαν正是 ως父 πατρος独生子 μονογενους παρα的荣光。 δοξαν  CUns 1:15Elz约翰 ιωαννης为 περι他 αυτου作见证, μαρτυρει喊著 κεκραγεν και说:「 λεγων这 ουτος就是 ην我曾说:『 [to say ον]那在我 μου以后 οπισω来的, ερχομενος反成了 γεγονεν在我 μου以前的, εμπροσθεν因 οτι他本来 ην在我 μου以前。』」 πρωτος  CUns 1:16Elz从 και他 αυτου丰满的 πληρωματος恩典里, 我们 ημεις都 ελαβομεν παντες领受了, [to take]而且 και恩上 χαριν加 αντι恩。 χαριτος  CUns 1:17Elz律法 νομος οτι本是借著 δια摩西 μωσεως传的; εδοθη恩典 χαρις και和 [and]真理 αληθεια都是由 δια耶稣 ιησου基督 χριστου来的。 εγενετο  CUns 1:18Elz从来 πωποτε没有人 ουδεις看见  εωρακεν神, θεον只有 ων ο在 εις父 πατρος怀里 κολπον的独生 μονογενης子 υιος将他 εκεινος表明 εξηγησατο出来。   CUns 1:19Elz约翰 η ιωαννου και所作的见证 του αυτη εστιν μαρτυρια记在下面: 犹太人 οι ιουδαιοι οτε从 εξ耶路撒冷 ιεροσολυμων差 απεστειλαν祭司 ιερεις和 και利未人 λευιτας到 ινα约翰那里, 问 ερωτησωσιν他 αυτον说:「 你 συ是 ει谁?」 τις  CUns 1:20Elz他 και就明说, ωμολογησεν并 και不 ουκ隐瞒, ηρνησατο明说:「 ωμολογησεν και οτι我 εγω不 ουκ是 ειμι基督。」 χριστος  CUns 1:21Elz他们 και又问 ηρωτησαν他 αυτον说:「这样, 你 τι是谁 ουν呢? 是 συ ει以利亚 ηλιας吗?」 他 και说:「 λεγει我 ειμι不是。」「 ουκ是 ει συ那先知 προφητης吗?」 他 και回答 απεκριθη说:「 不是。」 ου  CUns 1:22Elz于是 ουν他们 [to say]说:「 αυτω你到底是 ει谁, τις叫 ινα我们好回覆 δωμεν αποκρισιν差 πεμψασιν我们 ημας来的人。 你自己说, ειπον περι你 σεαυτου是谁?」 τι  CUns 1:23Elz他说:「 εφη我 εγω就是那在 εν旷野 ερημω有人声 φωνη喊著 βοωντος说:『 修直 ευθυνατε主 κυριου的道路』, οδον正如 καθως先知 προφητης以赛亚 ησαιας所说的。」 [to say]  CUns 1:24Elz那些人 οι και是 ησαν法利赛人 φαρισαιων εκ差来的 απεσταλμενοι(或作:那差来的是法利赛人);   CUns 1:25Elz他们 και就问 ηρωτησαν他 αυτον说:「 [to say και αυτω]你 βαπτιζεις συ既不是 ουκ ει基督, χριστος不是 ουτε以利亚, ηλιας也不是 ουτε那先知, προφητης为什么 τι施洗 ουν呢?」   CUns 1:26Elz约翰 ιωαννης回答 απεκριθη αυτοις说:「 λεγων我 εγω是用 εν水 υδατι施洗, βαπτιζω但 δε有一位 εστηκεν站在你们 υμων中间, μεσος是 ον你们 υμεις不 ουκ认识的, οιδατε  CUns 1:27Elz就是 εστιν αυτος那 ος在我 μου以后 οπισω来的, ερχομενος我 μου给他 ου αυτου ινα解 λυσω鞋带 υποδηματος ιμαντα也 ειμι不 ουκ配。」 αξιος  CUns 1:28Elz这是 ταυτα在 εν约旦河 ιορδανου外 περαν伯大尼(有古卷: 伯大巴喇) βηθαβαρα约翰 ιωαννης施洗 βαπτιζων的地方 οπου作的 ην见证。   CUns 1:29Elz次日, επαυριον约翰 ιωαννης看见 βλεπει耶稣 ιησουν来到 ερχομενον προς他 αυτον那里, 就说:「 λεγει看哪,  [look!]神 θεου的羔羊, αμνος除去 αιρων(或译: 背负) τη世人 κοσμου罪孽的! αμαρτιαν  CUns 1:30Elz这就是 ουτος περι ου εστιν我 εγω曾说:『 [to say]有一位 ανηρ在我 μου以后 οπισω来、 ερχεται反成了 γεγονεν ος在我 μου以前的, εμπροσθεν因 οτι他本来 ην在我 μου以前。』 πρωτος  CUns 1:31Elz我 καγω先前不 ουκ认识 ηδειν他, αυτον如今 αλλ我 εγω ηλθον来 [to come/go]用 εν水 υδατι施洗, βαπτιζων为要 δια τουτο叫 ινα他显明 φανερωθη给以色列人。」 ισραηλ  CUns 1:32Elz约翰 ιωαννης και又作见证 εμαρτυρησεν说:「 λεγων οτι我曾看见 τεθεαμαι圣灵, πνευμα彷彿 ωσει鸽子 περιστεραν从 εξ天 ουρανου降下, καταβαινον住在 εμεινεν και他 αυτον的身上。 επ  CUns 1:33Elz我 καγω先前不 ουκ认识 ηδειν他, αυτον只是 αλλ那差 πεμψας我 με来用 εν水 υδατι施洗 βαπτιζειν的、 对 εκεινος我 μοι说:『 [to say]你看见 [to perceive: see]圣灵 πνευμα降下来, καταβαινον住在 μενον εφ και谁 ον αν的身上, επ αυτον谁 ουτος就是 εστιν用 εν圣 αγιω灵 πνευματι施洗的。』 βαπτιζων  CUns 1:34Elz我 καγω看见了, εωρακα就 και证明 μεμαρτυρηκα οτι这 ουτος是  εστιν神 θεου的儿子。」 υιος  CUns 1:35Elz再 παλιν次日, επαυριον约翰 ιωαννης同 και两个 δυο εκ门徒 μαθητων αυτου站在 ειστηκει那里。   CUns 1:36Elz他 και见 εμβλεψας耶稣 ιησου行走, περιπατουντι就说:「 λεγει看哪 [look!],这是  神 θεου的羔羊!」 αμνος  CUns 1:37Elz两个 δυο门徒 μαθηται και听见 ηκουσαν他的话, λαλουντος αυτου就 και跟从了 ηκολουθησαν耶稣。 ιησου  CUns 1:38Elz耶稣 ιησους δε转过身来, στραφεις看见 θεασαμενος他们 αυτους跟著, ακολουθουντας就问他们 αυτοις说:「 λεγει你们要 ζητειτε δε什么?」 τι他们说:「 [to say αυτω]拉比, ραββι在哪里 που住 μενεις?」(拉比翻出来就是夫子。)   CUns 1:39Elz耶稣 [Jesus]说:「 λεγει你们 αυτοις来 ερχεσθε και看。」 [to perceive: understand]他们就去 ηλθον και看 [to perceive: see]他在那里 [where?]住, μενει这一天 και便与 παρ他 αυτω同住; εμειναν那 εκεινην时 ημεραν δε约 ως有 ην申正 δεκατη ωρα了。   CUns 1:40Elz听见 ακουσαντων παρα约翰 ιωαννου的话跟从 ακολουθησαντων και耶稣 αυτω的那 ο两个 δυο人, 一个 εις是 ην εκ西门 σιμωνος彼得 πετρου的兄弟 αδελφος安得烈。 ανδρεας  CUns 1:41Elz他 ουτος先 πρωτος找著 ευρισκει自己的 ιδιον哥哥 αδελφον西门, σιμωνα对 και他 αυτω说:「 λεγει我们遇见 ευρηκαμεν弥赛亚 μεσσιαν了。」( 弥赛亚繙出来 μεθερμηνευομενον就是 ο εστιν基督。) χριστος  CUns 1:42Elz于是 και领 ηγαγεν他 αυτον去见 προς耶稣。 ιησουν耶稣 ιησους δε看著 εμβλεψας他, αυτω说:「 [to say]你 συ是 ει约翰 ιωνα的儿子 υιος西门 σιμων(约翰在马太16:17称约拿), 你 συ要称为 κληθηση矶法。」( κηφας矶法 ο翻出来 ερμηνευεται就是彼得。) πετρος  CUns 1:43Elz又次日, επαυριον耶稣 ιησους想要 ηθελησεν往 εξελθειν加利利 γαλιλαιαν去, εις遇见 ευρισκει και腓力, φιλιππον就 και对他 αυτω说:「 λεγει来跟从 ακολουθει我 μοι吧。」   CUns 1:44Elz这腓力 φιλιππος δε是 ην απο伯赛大 βηθσαιδα人, 和 και安得烈、 ανδρεου彼得 πετρου同 εκ城。 πολεως  CUns 1:45Elz腓力 φιλιππος找著 ευρισκει拿但业, ναθαναηλ对 και他 αυτω说「 λεγει摩西 μωσης在 εν律法 νομω上所写的和 και众先知 προφηται所记的 εγραψεν那一位, ον我们遇见了, ευρηκαμεν就是约瑟 ιωσηφ的儿子 υιον拿撒勒 ναζαρεθ人 απο耶稣。」 ιησουν  CUns 1:46Elz拿但业 ναθαναηλ και对他 αυτω说:「 [to say]拿撒勒 ναζαρεθ εκ还能 δυναται出 ειναι什么 τι好的 αγαθον吗?」 腓力 φιλιππος说:「 ειπεν αυτω你来 ερχου看!」 [to perceive: see και]  CUns 1:47Elz耶稣 ιησους看见 [to perceive: see]拿但业 ναθαναηλ来, ερχομενον προς αυτον就 και指著 περι他 αυτου说:「 λεγει看哪, [look!]这是个真 αληθως以色列人, ισραηλιτης他 ω心里是没 ουκ有 εστιν诡诈 δολος的。」   CUns 1:48Elz拿但业 ναθαναηλ对耶稣 αυτω说:「 λεγει你从哪 ποθεν知道 γινωσκεις我 με呢?」 耶稣 ιησους回答 απεκριθη και说:「 [to say αυτω]腓力 φιλιππον还没有 προ招呼 φωνησαι你, σε你在 οντα无花果树 συκην底下, υπο我就看见 [to perceive: see]你 σε了。」   CUns 1:49Elz拿但业 ναθαναηλ说:「 λεγει αυτω απεκριθη και拉比, ραββι你 συ是  ει神 θεου的儿子, υιος你 συ是 ει以色列 ισραηλ的王!」 βασιλευς  CUns 1:50Elz耶稣 ιησους απεκριθη对他 αυτω说:「 [to say και]因为 οτι我说『 [to say σοι]在无花果树 συκης底下 υποκατω看见 [to perceive: see]你』, σε你就信 πιστευεις吗? 你将要看见 ειδον比这 τουτων更大的事」; μειζω  CUns 1:51Elz又 και说:「 λεγει αυτω我实实在在地 αμην告诉 λεγω你们, υμιν你们将要 αρτι απ看见 οψεσθε天 ουρανον开了,  ανεωγοτα神 θεου的使者 αγγελους上去 αναβαινοντας και下来 καταβαινοντας在 επι人 ανθρωπου子 υιον身上。」 και
Copyright information for CUns, Elz