Colossians 1

1Pavel apoštol Ježíše Krista, skrze vůli Boží, a Timoteus, 2Těm, kteříž jsou v Kolossis, svatým a věrným bratřím v Kristu Ježíši: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. 3Díky činíme Bohu a Otci Pána našeho Jezukrista, vždycky za vás modléce se, 4Slyšavše o víře vaší v Kristu Ježíši, a o lásce ke všechněm svatým, 5Pro naději složenou vám v nebesích, o níž jste prvé slyšeli v slovu pravdy, to jest evangelium. 6Kteréž jest přišlo k vám, jako i na všecken svět, a ovoce nese, jako i u vás od toho dne, v kterémž jste slyšeli, a poznali milost Boží v pravdě, 7Jakož jste se i naučili od Epafry, milého spoluslužebníka našeho, kterýž jest věrný k vám služebník Kristův, 8Kterýž také oznámil nám lásku vaši v Duchu. 9Protož i my, od toho dne, jakž jsme to uslyšeli, nepřestáváme modliti se za vás a žádati, abyste naplněni byli známostí vůle jeho ve vší moudrosti a rozumnosti duchovní, 10Abyste chodili hodně Pánu ke vší jeho líbeznosti, v každém skutku dobrém, ovoce vydávajíce a rostouce v známosti Boží, 11Všelikou mocí zmocněni jsouce, podlé síly slávy jeho, ke vší trpělivosti a dobrotivosti s radostí, 12Díky činíce Otci, kterýž hodné nás učinil účastnosti losu svatých v světle, 13Kterýž vytrhl nás z moci temnosti, a přenesl do království milého Syna svého, 14V němž máme vykoupení skrze krev jeho, totiž odpuštění hříchů, 15Kterýž jest obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření. 16Nebo skrze něho stvořeny jsou všecky věci, kteréž jsou na nebi i na zemi, viditelné i neviditelné, buďto trůnové neb panstva, buďto knížatstva neb mocnosti; všecko skrze něho a pro něho stvořeno jest. 17A on jest přede vším, a všecko jím stojí. 18A onť jest hlava těla církve, kterýž jest počátek a prvorozený z mrtvých, aby tak on ve všem prvotnost držel, 19Poněvadž se zalíbilo Otci, aby v něm všecka plnost přebývala, 20A skrze něho aby smířil s sebou všecko, v pokoj uvodě skrze krev kříže jeho, skrze něj, pravím, buďto ty věci, kteréž jsou na zemi, buď ty, kteréž jsou na nebi. 21Ano i vás, někdy odcizené a nepřátely v mysli, skrze skutky zlé, nyní již smířil, 22Tělem svým skrze smrt, aby vás postavil svaté, a nepoškvrněné, a bez úhony před oblíčejem svým, 23Však jestliže zůstáváte u víře založení a pevní, a neuchylujete se od naděje evangelium, kteréž jste slyšeli, jenž jest kázáno všemu stvoření, kteréž jest pod nebem, jehož já Pavel učiněn jsem služebník. 24Kterýž nyní raduji se z utrpení svých pro vás, a doplňuji ostatky ssoužení Kristových na těle svém za jeho tělo, jenž jest církev, 25Jejíž učiněn jsem já služebník, tak jakž mi to svěřil Bůh na to, abych vám sloužil, a tak naplnil slovo Boží, 26To tajemství skryté od věků a národů, nyní pak zjevené svatým jeho. 27Jimžto Bůh ráčil známo učiniti, kteraké by bylo bohatství slavného tajemství tohoto mezi pohany, jenž jest Kristus v vás, ta naděje slávy, 28Kteréhož my zvěstujeme, napomínajíce všelikého člověka, a učíce všelikého člověka ve vší moudrosti, abychom postavili každého člověka dokonalého v Kristu Ježíši. 29O čež i pracuji, bojuje podlé té jeho mocnosti, kteráž dělá ve mně mocně.
Copyright information for CzeBKR