2 Peter 1

Pozdrav

1Šimon Petr, otrok
Ř 1,1!
a apoštol
1Pt 1,1
Ježíše Krista, těm, kdo dostali stejně vzácnou víru
Ř 1,12; 2Tm 1,5; Tt 1,4
jako my spravedlností
1K 1,30; 2K 5,21
našeho Boha a Zachránce Ježíše Krista.
v. 11; 2,20; 3,2.18; L 2,11!; Tt 2,13
2Milost a pokoj kéž se vám rozhojní
1Pt 1,2
v poznání
2,20; 3,18; 2K 10,5
Boha a Ježíše [Krista],
1Tm 1,2
našeho Pána.

3

Upevňování svého povolání a vyvolení

Jeho božská moc
1Pt 1,5
nám darovala všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti
v. 6; 1Tm 2,2p
skrze poznání
3,18; J 17,3; Fp 3,8
toho, který nás povolal
1Pt 1,15!
[vlastní] slávou a mocí.
n.: ctností (v. 5); zde ř. arété prav. použ. ve svém pův. významu: projev božské moci.
4Tím
ř.: skrze něž
nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení,
3,9; 2K 7,1
abyste se skrze ně stali účastníky
1K 10,18; 2K 1,7; He 12,10
božské přirozenosti a unikli
2,18
zkáze, která je ve světě v žádostivosti.
5A právě proto vynaložte všechno úsilí
n.: horlivost; Ř 12,8; 2K 8,7; He 6,11; Ju 1,3; Fp 2,12
a doplňte svou víru ctností,
Fp 4,8
ctnost poznáním,
Ř 15,14; Ef 1,17; Fp 1,9; Ko 1,9; 2,3
6poznání sebeovládáním,
Sk 24,25; 1K 9,25; Ga 5,23; Tt 1,8
sebeovládání vytrvalostí,
n.: trpělivostí; L 21,19; 2K 6,4; Ko 1,11; 2Te 3,5; 2Tm 3,10; He 12,1; Jk 1,3!
vytrvalost zbožností,
3,11; 1Tm 2,2!
7zbožnost bratrskou náklonností,
Ř 12,10; 1Pt 1,22; He 13,1
bratrskou náklonnost láskou.
1K 13,1—8; Fp 1,9; Ko 3,14; 1Tm 1,5
8Máte–li totiž tyto vlastnosti a rozhojňují–li
1Te 3,12; 2Te 1,3
se, způsobí, že nebudete nečinní
Mt 20,3; 1Tm 5,13; He 6,12
ani neplodní
Mt 13,22; J 15,2; ::Ko 1,10; Tt 3,14
pro poznání našeho Pána Ježíše Krista.
9Kdo však tyto vlastnosti nemá, je slepý,
1J 2,11; Zj 3,17
krátkozraký; zapomněl, že byl očištěn
Tt 2,14; He 1,3; 9,14; 1J 1,9
od svých starých hříchů.
10Proto se, bratři, tím více snažte upevňovat svoje povolání
Mt 22,14; Ř 11,29!
a vyvolení;
1Te 1,4
neboť ⌈budete–li to činit⌉,
ř.: to činíce
nikdy nepadnete.
3,17; Jk 2,10
11Tak vám bude bohatě poskytnut vstup
He 10,19; Mt 7,13n
do věčného království našeho Pána a Zachránce Ježíše Krista.
v. 1

12Proto vám hodlám tyto věci stále připomínat,
Fp 3,1; Ju 1,5
ačkoliv o nich víte a jste utvrzeni v přítomné pravdě.
1J 2,21
13Považuji však za správné
ř.: spravedlivé; srv. Sk 4,19; 2K 8,21; Fp 1,7
probouzet
3,1
vás tím, že je připomínám, dokud jsem v tomto stanu
2K 5,1
svého těla.
14Vím, že složení mého stanu je velice blízko,
Dt 31,14; Sk 20,25; 2Tm 4,6
jak mi to i ukázal
n.: ozřejmil; J 21,18n
náš Pán Ježíš Kristus.
15Vynasnažím se, abyste si mohli i po mém odchodu
L 9,31
toto všechno pokaždé připomínat.

16

Svědectví apoštolů i Písma

Vždyť jsme nenásledovali vymyšlené báje,
1Tm 1,4; 2Tm 4,4; Tt 1,14
když jsme vás seznámili s mocí a příchodem
n.: přítomností (ř. parúsia); 3,1.10.12; 1Te 4,15; 1J 2,28
našeho Pána Ježíše Krista, ale sami jsme se stali očitými svědky jeho velebnosti.
Dt 33,26; Ž 8,2; 68,35; ::Sk 19,27
17On přijal od Boha Otce čest a slávu, když k němu z velebné slávy zazněl takovýto hlas: 'Toto je můj milovaný Syn,
Mt 17,5
v němž jsem nalezl zalíbení.'
18A tento hlas, který zazněl z nebe, jsme my slyšeli, když jsme s ním byli na té svaté
srv. Ex 3,5; Iz 11,9; Za 8,3
hoře.
Mt 17,1nn
19A máme ještě pevnější prorocké slovo. Dobře činíte, že se ho držíte
Fp 2,16
jako světla,
ř.: lampy; Ž 119,105
které svítí v temném místě, dokud se nerozbřeskne den
L 1,78
a jitřenka
Zj 22,16
nevzejde ve vašich srdcích.
2K 4,6
20Toto především vězte,
3,3
že žádné proroctví Písma není záležitostí vlastního výkladu.
21Neboť proroctví nikdy nebylo proneseno z lidské vůle, nýbrž unášeni Duchem
2S 23,2; Mk 12,36; Sk 1,16; 28,25
Svatým mluvili ⌈lidé poslaní od Boha⌉.
n.: lidé z Boha; var.: svatí Boží lidé

Copyright information for CzeCSP