Colossians 1

Pozdrav a vděčnost Bohu za Koloské

1Pavel, z Boží vůle
1K 1,1!
apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus
2K 1,1
2svatým
vv. 4.12.26; Ř 1,7!
a věrným
n.: věřícím; Sk 2,44!
bratřím
Sk 1,15p
v Kristu v Kolosách:
[Kdysi významné město v Malé Asii (Sk 2,9p) na velké obchodní cestě vedoucí z Efesu k řece Eufratu; za doby Pavlovy již pouze druhořadé město zastíněné sousedními Laodicejí (2,1; Zj 3,14) a Hierapolí (4,13).]
Milost vám a pokoj
Ř 1,7p
od Boha Otce našeho [a Pána Ježíše Krista].

3⌈Vždy, když se⌉
n.: Stále se (… a děkujeme)
za vás modlíme, děkujeme
3,17; 1Te 1,2; Zj 11,17
Bohu [a] Otci našeho Pána Ježíše Krista --
4neboť jsme slyšeli o vaší víře
n.: věrnosti
v Kristu Ježíši a o lásce,
1K 13,13p; //Ef 1,15
kterou máte ke všem svatým --
5pro naději,
v. 27; Sk 24,15!
která je pro vás uložena
2Tm 4,8
v nebesích. O ní jste slyšeli již dříve ve slovu pravdy
Ef 1,13
-- evangeliu,
6jež k vám přišlo. A jako na celém světě
Ř 10,18
přináší ovoce
v. 10; L 8,15; J 15,2; Ř 1,13; 7,4n
a roste, tak je tomu i mezi vámi od toho dne, kdy jste je uslyšeli a poznali Boží milost v pravdě
Ef 4,21
7tak, jak jste se naučili od Epafry,
4,12; Fm 1,23; kratší tvar jména Epafroditus (tento ovšem není totožný s E. z Fp 2,25)
našeho milovaného
4,7.9.14; Sk 15,25!; 1K 4,17
spoluotroka,
4,7; Mt 18,28; Zj 6,11
jenž je věrný služebník
vv. 23; 4,7; 1K 3,5p; 1Te 3,2; 1Tm 4,6
Kristův pro vás.
var.: nás
8On nám také pověděl o vaší lásce
Ř 15,30
v Duchu.

9

Sláva Krista a jeho díla

Proto i my, od toho dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme
Ef 1,16
se za vás modlit a vyprošovat, abyste byli naplněni poznáním
3,10; Fp 1,9
jeho vůle
Ef 5,17
ve veškeré moudrosti
Ef 1,17
a duchovním pochopení,
L 2,47p
10abyste vedli život hodný
ř.: chodili hodně; 2,6; Ef 4,1!
Pána ⌈a ve všem se mu líbili⌉,
ř.: k veškerému zalíbení; Ř 8,8p; Ef 5,10
abyste nesli ovoce
v. 6
v ⌈každém dobrém skutku⌉
2K 9,8!
a rostli v
var.: k
 poznání
2Pt 1,2
Boha
11a abyste byli posilováni
Ef 3,16
každou mocí podle síly jeho slávy k veškeré vytrvalosti a trpělivosti⌈, s radostí
12vzdávajíce⌉
n.: s radostí, vzdávajíce …
díky [Bohu] [a] Otci, který nás
var.: vás
učinil způsobilými k účasti na podílu
Sk 26,18; n.: losu
svatých ve světle.
13On
ř.: jenž
nás vysvobodil z pravomoci temnoty
Ef 6,12
a přenesl do království ⌈Syna své lásky⌉,
tzn. svého milovaného Syna; Ef 1,6
14v němž máme [skrze jeho krev] vykoupení,
Ef 1,7
odpuštění hříchů.
15On
ř.: jenž
je obraz
ř. eikón; srv. ikona; 2K 4,4
neviditelného
1Tm 1,17; He 11,27
Boha, prvorozený
Ř 8,29
⌈všeho stvoření⌉,
n.: nade vším stvořením; (V bibl. pojetí prvoroz. nepatří k rodině, nýbrž Bohu.)
16neboť v něm
Ef 1,10
bylo stvořeno všechno na
ř.: v
nebesích i na zemi,
v. 20; Ef 1,10
věci viditelné
2K 4,18; He 11,3
i neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority;
2,10; Ef 1,21
všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.
17On je přede vším
J 1,1; 8,58
a všechno v něm spočívá.
n.: drží pohromadě; n.: spolu stojí
18A on je hlavou
Ef 1,22
těla,
v. 24; 2,19
církve. On
ř.: jenž
je počátek,
Zj 21,6
prvorozený
Ř 8,29; He 1,6
z mrtvých,
Sk 26,23
aby on sám ⌈zaujal ve všem první místo⌉,
ř.: se stal majícím (/ tím, kdo má) … prvenství
19neboť se Otci zalíbilo,
Ef 1,5
aby v něm přebývala veškerá plnost
J 1,16
20a aby skrze něho smířil
2K 5,18; Ef 2,16
všechno se sebou a způsobil pokoj
Mt 5,9; Ř 5,1
skrze krev
Ef 2,13
jeho kříže -- aby [skrze něho] smířil vše
ř.: ty věci
jak na zemi, tak v nebesích.

21I vás, kteří jste kdysi
3,7
byli odcizeni a myslí nepřátelští
Sk 13,10; Ř 5,10
ve zlých skutcích,
22nyní smířil ⌈ve svém lidském těle
ř.: v těle svého masa
skrze [svou] smrt, aby vás před sebou postavil
Ef 5,27
svaté, bez poskvrny
2K 7,1!
a bez úhony,
1K 1,8
23zůstáváte–li vskutku na víře založeni
n.: stojící na dobrém základě; Ef 3,17
v ní pevni a nevzdálíte–li
n.: nepohnete–li se
se od naděje evangelia, které jste slyšeli, které bylo hlásáno v celém stvoření
Mk 16,15
pod nebem a kterého jsem se já, Pavel, stal služebníkem.
vv. 7.25; Ef 3,7

24

Pavlova služba pro církev

Nyní se raduji
Mt 5,12; Sk 5,41; Fp 2,17; Jk 1,2
v utrpeních
2K 1,5; Fp 3,10
pro vás a ve svém těle doplňuji, co zbývá ze soužení Kristových pro jeho tělo,
v. 18
jímž jest církev.
25Jejím služebníkem
v. 23
jsem se stal podle Boží správy,
Ef 3,2
která mi pro vás byla svěřena,
ř.: dána
abych naplnil slovo Boží --
26to tajemství,
2,2; 4,3; Mt 13,11!; 1Tm 3,9
které bylo od věků a od prvních pokolení ukryté,
1K 2,7
nyní však bylo zjeveno
1S 3,7; Ef 3,5
jeho svatým,
27kterým Bůh toužil oznámit, jaké je bohatství
2,2; Ř 2,4!
slávy tohoto tajemství mezi pohany:
ř.: národy
tím tajemstvím je Kristus ve vás, naděje
v. 5; 1Tm 1,1
slávy.
28Jeho my zvěstujeme
Sk 4,2; Fp 1,17n
napomínajíce
Sk 20,31!
každého člověka a vyučujíce každého člověka ve vší moudrosti, abychom každého
ř.: + člověka
postavili dokonalého
Fp 3,15p
v Kristu.
29Proto také usilovně pracuji
1K 15,10
a zápasím
4,12; 1Tm 4,10
⌈v souladu s⌉
ř.: podle
 jeho působením, které ⌈je ve mně mocné⌉.
ř.: ve mně mocně (/ v moci) působí

Copyright information for CzeCSP