Ezekiel 1

Vidění Hospodinovy slávy

1I stalo se ve třicátém roce
[snad se to týká Ezechielova věku]
ve čtvrtém měsíci, pátého dne toho měsíce, když jsem byl mezi
sg., jednotné číslo (singulár)
vyhnanci u řeky Kebaru,
3,15; 10,15; 43,3; Ž 137,1; [Byl to kanál přivádějící vodu z Eufratu.]
že se otevřela
Mt 3,16; Sk 7,56; Zj 19,11
nebesa a spatřil jsem Boží
pl., množné číslo (plurál)
vidění.
8,3; 11,24v; 40,2; 43,3
2Pátého dne v měsíci -- byl to pátý rok vyhnanství
33,21; 40,1
krále Jójakína
[Odpovídá r. 593 př. Kr.]; 2Kr 24,8p.12
--
3se
infinitiv absolutní [použito často při překladu příslovcem, např. 1S 1,10; Jr 22,10 („pláčem plačte“)]
opravdu stalo
Jr 1,2p
Hospodinovo slovo ke knězi Ezechielovi,
[h. jₑḥezqē’l, tj.: Ať posílí Bůh (srv. 1S 30,6)]; 24,24; srv. 1Pa 24,16
synu Buzího, v chaldejské zemi
23,15; Jr 24,5
u řeky Kebaru. ⌈
Pozn. 64 v tabulce na str. 1499
Spočinula tam na něm Hospodinova ruka.⌉
[Zástupné označení pro sestoupení Božího, zejm. prorockého Ducha a moc Božího zjevení. (u Ez celkem 7×)]; 3,14.22; 8,1; 33,22; 37,1; 40,1; Ex 9,3; Dt 2,15; 1S 5,9; 1Kr 18,46; 2Kr 3,15; Iz 41,20
4A hle, viděl jsem toto: Od severu
Jr 1,14
přichází bouřlivý
13,11.13; Na 1,3v
Pozn. 83 v tabulce na str. 1499
vichr, velký oblak, okolo něj planoucí
h.: beroucí sebe; Ex 9,24; Ez 1,13v
oheň a zář
1,27
a zprostřed ní něco jako třpyt
h.: oko
jantaru
n.: žhavého kovu / čehosi zářivého [LXX: élektron, Vul: species electri; $; novohebrejština tento výraz užívá pro elektřinu]; 1,27; 8,2
zprostřed ohně.
Jb 37,22
5A zprostřed ní jakoby
n.: podoba; 1,10.13.16.22.26.28; Gn 1,26
čtyři bytosti
n.: živočichové; v 10. kp. bytosti označeny jako cherubové
a mají
h.: + tento
pl., množné číslo (plurál)
vzhled podobný
n.: jakoby; [Střídání termínů pro vzhled a podobu, stejně jako neurovnané užívání rodů a čísel znázorňuje nesnáz popisu ohromujícího vidění.]
člověku:
[Lidská podoba může znamenat, že bytosti stály vzpřímeně.]
6Každá
h.: jedna
má čtyři tváře
10,21
a
h.: + jedna má
 čtyři
du., dvojné číslo (duál)
křídla.
7Jejich nohy jsou rovné
h.: přímá noha
a jejich
sg., jednotné číslo (singulár)
chodidla jsou jako kopyta
h.: chodidlo
telete a 
hapax legomenon, jediný výskyt v StS (často nejistý význam) [není uvedeno u všech]
jiskří jako třpyt leštěného bronzu.
n.: jako lesknoucí se bronzové oko; 40,3
8Zpod jejich křídel vycházejí lidské ruce
du.; K: jeho ruce; 10,8.21
na čtyřech jejich stranách.
h.: čtvrtinách
m., mužský rod
Ty čtyři mají své tváře a svá křídla.
9Svými křídly se jedna druhé dotýkají.
h.: žena ke své sestře připojují
Když se
Pozn. 65 v tabulce na str. 1499
dají
impf.; m.
do pohybu, neotáčejí
impf.; m.
Pozn. 66 v tabulce na str. 1499
žádná při
infinitiv konstruktivní (vázaný)
chůzi svými
jeho
tvářemi na stranu.
10Jejich tváře
41,19
jsou podobné lidským tvářím, napravo mají
m., mužský rod
všechny čtyři tváře lva, zleva mají všechny čtyři tváře býka, i tváře orla mají všechny čtyři.
11⌈Jejich tváře⌉
LXX: –
a jejich křídla jsou k 
Pozn. 66 v tabulce na str. 1499
sobě nahoře rozepjata, každou spojují dvě křídla s 
Pozn. 66 v tabulce na str. 1499
druhou a dvě zakrývají
Iz 6,2
jejich těla.
12
Pozn. 66 v tabulce na str. 1499
všechny se
Pozn. 65 v tabulce na str. 1499
pohybují
impf.; m.
na stranu svých
jeho
tváří,
Pozn. 65 v tabulce na str. 1499
pohybují
impf.; m.
se, kam bude chtít jít duch;
v. 20
neotáčejí
impf.; m.
se při své
infinitiv konstruktivní (vázaný)
chůzi.
13Podoba těch bytostí, jejich
pl., množné číslo (plurál)
vzhled je jako žhavé uhlíky,
10,2; 24,11; 2S 22,9.13; Ž 18,8
planoucí
Jr 20,9; Ez 1,4v
oheň, jako vzhled pochodní. Chodí mezi těmi bytostmi a oheň má zář a z toho ohně vychází blesk.
14A ty bytosti ⌈
hapax legomenon, jediný výskyt v StS (často nejistý význam) [není uvedeno u všech]
běhají tam a zpět,⌉
inf.; h.: běhají a vracejí se
na pohled jako
hapax legomenon, jediný výskyt v StS (často nejistý význam) [není uvedeno u všech]
blýskání.
15Díval jsem se na ty bytosti a hle, vedle těch bytostí před jejich
jeho
čtyřmi tvářemi je na zemi jedno kolo.
Da 7,9
16Vzhled těch kol a jejich zpracování je jako třpyt chryzolitu,
h.: oko taršíše; 10,9; 28,13; Ex 28,20; Pís 5,14; Da 10,6p
všechna čtyři mají stejnou podobu a jejich
pl., množné číslo (plurál)
vzhled a jejich
pl., množné číslo (plurál)
zpracování vypadá, jako když
imperfektum (aktuál, cosi jako „aktualizující slovesný čas“); [označován zvláště imperativ tvořený v h. zvláště imperfektem (Jr 1,7.21)]
je kolo uprostřed
n.: uvnitř
kola.
17Když se
Pozn. 65 v tabulce na str. 1499
dají do pohybu,
Pozn. 65 v tabulce na str. 1499
pohybují
impf.; m.
se na čtyři
jméno nebo sloveso má navíc zájmenný sufix (svůj, jeho, … / sobě, jemu, …)
strany; neotáčejí
impf.; m.
se, když se
Pozn. 65 v tabulce na str. 1499
dají do pohybu.
18Mají
jméno nebo sloveso má navíc zájmenný sufix (svůj, jeho, … / sobě, jemu, …)
loukotě
n.: oblouky / hřbety
a výšku
n.: vysoké
a budí bázeň; všechna čtyři mají okolo
jméno nebo sloveso má navíc zájmenný sufix (svůj, jeho, … / sobě, jemu, …)
loukotě plné
du., dvojné číslo (duál)
očí.
10,12; Zj 4,6
19A když ty bytosti jdou,
Pozn. 65 v tabulce na str. 1499
dají se do pohybu i ta kola vedle nich a když se ty bytosti pozvedají od země, pozvednou se i ta kola.
20Když duch
v. 12
bude chtít někam jít, půjdou, kam ⌈duch chce jít,⌉
TM
a ta kola se pozvednou vedle nich, protože duch té bytosti je v kolech.
21Při jejich
infinitiv konstruktivní (vázaný)
chůzi se
Pozn. 65 v tabulce na str. 1499
dají do pohybu také, když se zastaví, zůstanou také stát, a když se pozvedají od země, pozvednou se i ta kola vedle nich, protože duch té bytosti je v kolech.
22A nad hlavami každé té bytosti je cosi podobné klenbě
Gn 1,6
jako třpyt
h.: oko
hrozivého ledu
n.: krystalu
roztaženého odshora nad jejich hlavami.
23Pod tou klenbou pak jsou jejich křídla vzpřímená jedno k druhému.
h.: žena ke své sestře
Pozn. 66 v tabulce na str. 1499
Každá má dvě, která je zakrývají, a 
Pozn. 66 v tabulce na str. 1499
každá má dvě, která jim zakrývají jejich těla.
24Slyšel jsem zvuk
m., mužský rod
jejich křídel jako zvuk mnohých vod, jako hlas Všemohoucího,
10,5
když
m., mužský rod
chodily; zvuk bouře
Jr 11,16
jako zvuk vojska; když se
m., mužský rod
zastavily,
imperfektum (aktuál, cosi jako „aktualizující slovesný čas“); [označován zvláště imperativ tvořený v h. zvláště imperfektem (Jr 1,7.21)]
svěsily svá křídla.
25I stal se hlas svrchu nad klenbou, která byla nad
m., mužský rod
jejich hlavou; když se
m., mužský rod
zastavily,
imperfektum (aktuál, cosi jako „aktualizující slovesný čas“); [označován zvláště imperativ tvořený v h. zvláště imperfektem (Jr 1,7.21)]
svěsily svá křídla.
26A shora nad klenbou, která byla nad
m., mužský rod
jejich hlavou, bylo cosi podobné trůnu vzhledem jako
h.: + kámen
safír
10,1
a nahoře na tom jakoby trůnu kdosi vzhledem podobný člověku.
27A viděl jsem něco jako třpyt jantaru;
1,4p; 8,2
vzhledem to mělo
Pozn. 53 v tabulce na str. 1499
vnitřek okolo jako oheň; od jeho jakoby beder nahoru i od jeho jakoby beder dolů jsem uviděl cosi vzhledem jako oheň a mělo to okolo sebe zář.
28Jako vzhled duhy,
Zj 4,3; h.: luku
která
imperfektum (aktuál, cosi jako „aktualizující slovesný čas“); [označován zvláště imperativ tvořený v h. zvláště imperfektem (Jr 1,7.21)]
je na oblaku v deštivý den, takový byl vzhled záře okolo něho, ⌈vzhled podobný Hospodinově slávě.⌉
n.: vidění podoby Hospodinovy slávy; [Myšlenka Hospodinovy slávy je stěžejní a typická pro Ezechiele (a také pro Izajáše); vyjadřuje mimořádnou Boží přítomnost při zvláštních příležitostech [Ex 16,7; 24,17 (smlouva na Sinaji); 1Kr 8,11 (posvěcení chrámu); Iz 6,3 (povolání Iz); 40,5 (zjevení Boží moci celému světu)]; 3,12.23; 8,4; 9,3; 10,4.18n; 11,22n; 31,18; 43,2.4n; 44,4; Ex 16,7; Nu 2,6; Ž 104,31; 1Kr 8,11; Iz 6,3n; 35,2; 60,1
Když jsem to viděl,
1,4
padl jsem na tvář
3,23; 9,8; 11,13; 43,3; 44,4
a slyšel jsem hlas mluvícího.
Dt 4,33

Copyright information for CzeCSP