Revelation of John 1

Úvod a pozdrav

1Zjevení
n.: Odhalení; n.: Zjevení od …; Ga 1,12
Ježíše Krista, které mu dal
5,7; J 12,49; 17,8
Bůh, aby svým otrokům
2,20; 22,6
ukázal, co se má brzy stát.
1,19; 4,1; Da 2,28
On to prostřednictvím svého anděla⌉
ř.: A poslav skrze svého anděla, to
naznačil svému otroku
Ř 1,1p
Janovi.
v. 4; 22,8
2Ten dosvědčil Boží slovo
v. 9; 6,9; 20,4
a svědectví
12,17
Ježíše Krista, vše, co uviděl.
3Blahoslavený,
14,13
kdo předčítá,
n.: hlasitě čte
i ti, kdo slyší slova tohoto proroctví a zachovávají,
22,7; L 11,28
co je v něm zapsáno, neboť ten čas je blízko.
22,10

4Jan sedmi sborům
n.: církvím
v Asii:
Sk 2,9p; tj. v dnešní západní části Malé Asie
Milost vám a pokoj
Ř 1,7p
od ⌈Toho, který jest a který byl a který přichází⌉,
ř.: Ten jsoucí a Ten, který byl, a Ten přicházející; výklad Božího jména podle Ex 3,14; v. 8; 11,17; 16,5
i od sedmi
3,1; 4,5; 5,6; Iz 11,2
duchů, kteří jsou před jeho trůnem,
5a od Ježíše Krista, jenž je věrný
3,14; 19,11
svědek, prvorozený z mrtvých
1K 15,20; Ko 1,18
a vládce králů
17,14; 19,16
země.

Tomu, jenž nás miluje a svou krví
5,9; 7,14; 1Pt 1,19
⌈nás rozvázal z⌉
var.: nás obmyl od
 našich hříchů
6a učinil nás královstvím, kněžími
5,10; 20,6
svému Bohu a Otci -- jemu sláva i moc na věky [věků]. Amen.
5,14; 7,12; 19,4; 22,21; Ř 1,25!

7'Hle, přichází s oblaky'
//Da 7,13
a 'uzří jej každé oko, i ti, kteří jej probodli', a 'budou se pro něho bít v prsa
Mt 11,17p
všechny kmeny země'.
//Za 12,10.12.14; Mt 24,30
Ano, amen.

8Já jsem Alfa i Omega,
21,6; 22,13
[počátek i konec,] praví Pán Bůh, Ten, který jest a který byl a který přichází,
Iz 41,4
ten Všemohoucí.
n.: Vševládce; 4,8; 11,17; 15,3; 16,7.14; 19,6.15; 21,22; 2K 6,18

9

Vidění Krista

Já Jan, váš bratr
Sk 1,15p
a spoluúčastník
1K 9,23; Fp 4,14
soužení,
7,14; Mt 13,21!
království a vytrvalosti
2,2n.19; 3,10; 13,10; 14,12; L 8,15!
⌈v Ježíši Kristu⌉,
var.: v Ježíši; var.: Ježíše Krista
jsem se ocitl pro Boží slovo
v. 2
a svědectví Ježíše [Krista] na ostrově zvaném Patmos.
[malý ostrov v Egejském moři, asi 80 km JZ od Efesu; Eusebius píše, že Jan byl propuštěn z ostrova za císaře Nervy (96—98)]
10V den Páně
Sk 20,7
jsem se ocitl v Duchu
n.: duchu; 4,2; 17,3; 21,10
a uslyšel jsem za sebou ⌈mocný hlas⌉
var.: hlas mocný
jako zvuk polnice,
11který říkal: „Co vidíš, napiš
v. 19; 10,4; 14,13; 19,9; 21,5; Jr 30,2; 36,2
do svitku
5,1nn; 22,7
a pošli sedmi sborům: Do Efesu, do Smyrny, do Pergama, do Thyatir, do Sard, do Filadelfie a do Laodiceje.“

12Obrátil jsem se, abych viděl hlas, který se mnou mluvil. A když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů
v. 20; 2,1
13a uprostřed těch svícnů někoho jako Syna člověka,
14,14; Da 7,13
oděného dlouhým rouchem
HL; n.: pláštěm až na paty; [takový nosil velekněz (Ex 28,4 — plášť)]
přepásaného zlatým pásem
15,6; Lv 8,7; Da 10,5
k prsům.
14Jeho hlava a vlasy byly bílé jako bílá vlna, jako sníh,
Da 7,9
jeho oči jako plamen ohně;
2,18; 19,12
15jeho nohy podobné bronzu
Ez 1,7; Da 10,6
rozžhavenému v peci a jeho hlas jako zvuk mnohých vod.
14,2; 19,6; Ez 1,24
16A ve své pravici
srv. Kaz 10,2p
měl sedm hvězd
2,1; 3,1
a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč
velký obouručný meč; 2,16; 19,15.21; He 4,12
a jeho tvář jako když slunce
10,1; Mt 17,2
září ve své síle.
Sd 5,31

17Když jsem jej spatřil, padl jsem
Da 8,17; Sk 22,7
k jeho nohám jako mrtvý. I položil na mne svou pravici a řekl: „Neboj se.
2,10; Mt 17,7; Sk 18,9
Já jsem první i poslední,
2,8; 22,13; Iz 44,6
18ten Živý.
4,9; L 24,5
Byl jsem mrtvý, a hle, žiji na věky věků.
4,9; 10,6; 15,7
[Amen.] Mám klíče
9,1; 20,1
smrti
6,8
i podsvětí.
19Napiš
v. 11; Abk 2,2
tedy ty věci, které jsi uviděl, a ty, které jsou, a ty, které se mají stát po nich.
v. 1
20Tajemství
10,7; 17,7
těch sedmi hvězd, které jsi spatřil na mé pravici, i těch sedmi zlatých svícnů:
v. 12
Sedm hvězd jsou andělé sedmi sborů, sedm svícnů je sedm sborů.“

Copyright information for CzeCSP