Ruth 1

Elímelekova rodina

1I stalo se za dnů, kdy
infinitiv konstruktivní (vázaný)
soudili
Sd 8,22np
participium činné [použito často při překladu jménem; např. Jr 30,21]
soudcové
Sd 2,16—19; 17,6
a v zemi nastal hlad,
Dt 28,48; 32,24; 2S 21,1; 24,13; 1Kr 8,37; Iz 3,1; 5,13; Jr 11,22; 14,12nn; Pl 4,4.9; Ez 4,16n
že jeden muž
Pozn. 65 v tabulce na str. 1499
odešel z judského Betléma,
tj. Domu chleba; ponechán zažitý výraz namísto h. Bét–lechem; [v kontrastu se situací hladu]; srv. Ez 5,16
aby pobýval jako cizinec
n.: host; Sd 17,7nn; 19,1
na moábských polích
n.: rovinách
-- on, jeho žena i jeho dva synové.
2Jméno toho muže bylo Elímelek,
tj. Můj Bůh je král; [Toto jméno je vyznavačské, vystihuje situaci doby soudců a navozuje kontrast se skutečným postojem a jednáním svého nositele.]; Sd 8,31p; srv. 8,23p
jméno jeho ženy Noemi
1,20p
a jména jeho dvou synů Machlón
tj. Nemocný; [jakoby předzvěst údělu]
a Kiljón,
tj. Pohasínající; [jakoby předzvěst údělu]
Efratejci
[Efrata je buď jiné jméno pro Betlém, nebo malá vesnice v sousedství. Efratejci pak mohou být jednoduše obyvatelé Efraty, avšak následující „z judského Betléma“ signalizuje, že by mohlo jít o jeden z rodů, žijících v Betlémě; 4,11; 1S 17,12; Mi 5,1. Srv. Sd 12,5; 1S 1,1 — zde naopak souvislost s Efrajimem.]
z judského Betléma. Přišli na moábská pole a 
Pozn. 64 v tabulce na str. 1499
přebývali tam.
3Potom Elímelek, Noemin muž, zemřel a ona zůstala sama se svými dvěma syny. 4Ti si vzali
h.: pozvedli
moábské ženy (jméno jedné bylo Orpa a jméno té druhé Rút) a pobývali tam asi deset let.
5Pak zemřeli dokonce i ti dva, Machlón a Kiljón, a tak ta žena zůstala sama bez svých dvou dětí
[Pouze zde h. výraz dítě použit pro ženatého muže. Zdůrazňuje ztrátu Noemi.]
a bez svého muže.

6

Noemi a její moábské snachy

Tu povstala ona i její snachy a navrátila se z moábských polí. V moábské krajině
h.: poli
se totiž doslechla, že Hospodin navštívil
Sd 15,1; 1S 2,21; Jr 15,15; 29,10; 27,22p; ::Iz 10,12; Jr 5,9; Jr 27,8
svůj lid, ⌈aby
pl., množné číslo (plurál)
mu dal chléb.⌉
[Jedno z mála míst u Rút, kde je Hospodin uveden jako aktér děje. (v h. zřejmě slovní hříčka: látet láhem láchem)]; 1,20n; 4,13; Neh 9,15; Jb 5,20
7
Pozn. 67 v tabulce na str. 1499
Odešla z toho místa, kde
Pozn. 64 v tabulce na str. 1499
přebývala, a její dvě snachy s ní.
Pozn. 65 v tabulce na str. 1499
Vydaly se na cestu zpět
h.: vrátit se
do judské země.
8Tehdy řekla Noemi svým dvěma snachám: Jděte, vraťte se každá
h.: žena
do domu své matky. Ať vám Hospodin prokáže
h.: učiní; Q: juss.; K: impf.
milosrdenství,
2,20; 3,10
podobně jako jste vy
Pozn. 90 v tabulce na str. 1499
jednaly s těmi, kdo zemřeli, i se mnou.
9Hospodin vám dá, abyste
imperativ
nalezly odpočinutí každá
h.: žena
v domě svého muže. A políbila je. Ony ⌈pozvedly svůj hlas a rozplakaly se.⌉
Sd 21,2; 1S 11,4*; srv. 1S 24,17; 30,4; 2S 3,32; 13,36; Jb 2,12
10Řekly jí: Přece se spolu s tebou vrátíme ke tvému lidu. 11Ale Noemi
Pozn. 51 v tabulce na str. 1499
odpověděla: Vraťte se moje dcery.
Pozn. 74 v tabulce na str. 1499
Proč byste chodily se mnou? Cožpak se mi znovu objeví
jméno nebo sloveso má navíc zájmenný sufix (svůj, jeho, … / sobě, jemu, …)
lůně synové a budou
m., mužský rod
vám dáni za muže?
12Vraťte se moje dcery, jděte, protože jsem stará. Nejsem na
Pozn. 66 v tabulce na str. 1499
vdávání. I kdybych si
Pozn. 51 v tabulce na str. 1499
namlouvala: Mám naději a dokonce ⌈se této noci vdala⌉
h.: bych byla této noci za muže
a navíc bych zplodila syny,
13zdali proto budete trpělivě čekat až do doby, kdy vyrostou? Cožpak se kvůli tomu budete
hapax legomenon, jediný výskyt v StS (často nejistý význam) [není uvedeno u všech]
zdráhat
Pozn. 66 v tabulce na str. 1499
vdát? Ne, moje dcery, vždyť ⌈je mi tuze hořko, více než vám,⌉
n.: je mi kvůli vám tuze hořko / je mi víc hořko, než vy můžete snést
protože na mě
Pozn. 67 v tabulce na str. 1499
dopadla Hospodinova ruka.
1S 5,6.9
14Ony nato ⌈pozvedly svůj hlas a znovu se rozplakaly.⌉
1S 5,6.9
Orpa svou tchýni políbila, ale Rút ⌈k ní přilnula.⌉
n : ji objala
15Ta řekla: Hle, tvá švagrová se obrátila ke svému lidu a ke svým bohům.
pl. užitý pro pohanská božstva; 1Kr 11,33
Obrať se i ty za svou švagrovou.
16Avšak Rút
Pozn. 51 v tabulce na str. 1499
odpověděla: ⌈Nenaléhej na mě,⌉
n.: nepřimlouvej se u mne; srv. Jr 7,16; 27,18
abych tě opustila a odvrátila se od cesty za tebou, protože ⌈kam půjdeš, půjdu i já, a kde zůstaneš,⌉
h.: do čeho půjdeš, … a v čem zůstaneš
zůstanu také; tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem.
17Kde zemřeš, zemřu a tam budu pohřbena. Ať mi tak učiní
1S 14,44; 2S 3,9; 1Kr 2,23; 19,2
Hospodin a ještě přidá, že jedině smrt ⌈mě od tebe oddělí.⌉
h.: způsobí odloučení mezi mnou a tebou
18Noemi viděla, že je odhodlaná jít s ní, a přestala ji přemlouvat. 19Tak šly obě dvě, až přišly do Betléma. I stalo se, jakmile přišly do Betléma, že se kvůli nim shluklo celé to město a ženy řekly: Není tohle Noemi? 20Ona jim však
Pozn. 51 v tabulce na str. 1499
odpověděla: Nenazývejte mě Noemi.
tj. Rozkošná
Nazývejte mě Mara,
tj. Trpká; n.: Zahořklá
protože mi Všemohoucí způsobil velikou hořkost.
21Já jsem
Pozn. 65 v tabulce na str. 1499
odešla plná a Hospodin mě přivedl
n.: navrátil
zpět prázdnou.
3,17
Pozn. 74 v tabulce na str. 1499
Proč mě nazýváte Noemi, když Hospodin svědčí
pf.; h.: odpověděl
proti mně a Všemohoucí se mnou zle jedná?
22A tak se Noemi vrátila a s ní se vrátila její snacha, Moábka Rút, z moábských polí. Přišly do Betléma na počátku
2S 17,9; 21,9n!; Př 9,10; Kaz 10,13; Oz 1,2; Gn 1,1v; Dt 11,12v; Jb 8,7v; Př 1,7v; 4,7v; 8,22v; Kaz 7,8v
sklizně
pl., množné číslo (plurál)
ječmene.
Dt 8,8

Copyright information for CzeCSP