Joshua 15:31

31 aZiklag, Madmannah, Sansannah,
Copyright information for ESV