Colossians 2

1ای كاش‌ می‌دانستيد كه‌ من‌ برای شما و ايمانداران‌ "لائوديكيه‌" و مسيحيان‌ ديگری كه‌ شخصاً مرا نديده‌اند، با چه‌ سوز دلی دعا می‌كنم‌.
2دعای من‌ اينست‌ كه‌ همواره‌ دلگرم‌ باشيد و بوسيله‌ء ريسمانهای نيرومند محبت‌، به‌ يكديگر بپيونديد و با اطمينان‌ واقعی و درک روشن‌، به‌ شناخت‌ مسيح‌ دست‌ يابيد. زيرا آن‌ راز بزرگ‌ خدا كه‌ اكنون‌ آشكار شده‌ است‌، خود مسيح‌ است‌.
3تمام‌ گنجينه‌های حكمت‌ و معرفت‌ خدا، در مسيح‌ نهفته‌ است‌.
4اين‌ را می‌گويم‌ تا كسی نتواند شما را با سخنان‌ و استدلالات‌ فريبنده‌، گمراه‌ سازد.
5زيرا با اينكه‌ از شما دورم‌، اما دلم‌ پيش‌ شماست‌ و از رابطه ء‌ خوب‌ شما با يكديگر و از ايمان‌ راسختان‌ به‌ مسيح‌ شادم‌.هشياری در مقابل‌ فلسفه‌های پوچ‌ دنيا

6پس‌ همانطور كه‌ برای دريافت‌ نجات‌، به‌ مسيح‌ ايمان‌ آورديد، اكنون‌ نيز برای حل‌ مشكلات‌ روزانه‌، به‌ او ايمان‌ داشته‌ باشيد و با پيوندی ناگسستنی با او زندگی كنيد.
7در او ريشه‌ بدوانيد تا از او قوت‌ بگيريد. بكوشيد كه‌ همواره‌ در او رشد كنيد و در حقايقی كه‌ آموخته‌ايد، قوی و نيرومند گرديد؛ و برای كارهايی كه‌ او برای شما انجام‌ داده‌ است‌، زندگی‌تان‌ لبريز از شادی و شكرگزاری باشد.
8هوشيار باشيد تا كسی با فلسفه‌های باطل‌ خود، ايمان‌ و شادی روحانی را از شما نگيرد؛ نظريات‌ غلط‌ و پوچ‌ ايشان‌، بر افكار و عقايد مردم‌ استوار است‌، نه‌ بر فرمايشات‌ و تعاليم‌ مسيح‌.
9در مسيح‌ طبيعت‌ و ذات‌ الهی، بطور كامل‌، در يک بدن‌ انسانی ظاهر شده‌ است‌.
10بنابراين‌، وقتی مسيح‌ را داريد، همه‌ چيز داريد و وجود شما از حضور خدا لبريز است‌. مسيح‌ در واقع‌ حاكم‌ بر تمامی رياست‌ها و قدرت‌هاست‌.

11هنگامی كه‌ بسوی مسيح‌ آمديد، او شما را از اميال‌ و خواسته‌های ناپاكتان‌ آزاد ساخت‌، اما نه‌ بوسيله‌ يک عمل‌ انسانی يعنی سنت‌ ختنه‌، بلكه‌ با يک عمل‌ روحانی، يعنی شستشوی روح‌ شما.
12زيرا زمانی كه‌ غسل‌ تعميد گرفتيد، در واقع‌ طبيعت‌ كهنه‌ و گناهكارتان‌ با مسيح‌ مرد و دفن‌ شد؛ سپس‌ با مسيح‌ زنده‌ شديد و حياتی نوين‌ را آغاز كرديد. تمام‌ اينها در اثر اين‌ بود كه‌ به‌ كلام‌ خدای توانا ايمان‌ آورديد، خدايی كه‌ مسيح‌ را پس‌ از مرگ‌ زنده‌ كرد.

13زمانی شما در گناهان‌ خود مرده‌ بوديد، و هوسهای گناه‌آلود بر وجودتان‌ مسلط‌ بود. اما خدا شما را در حيات‌ مسيح‌ سهيم‌ گرداند، زيرا همه‌ء گناهانتان‌ را آمرزيد،
14و سند محكوميت‌ شما را كه‌ حاكی از نااطاعتی شما بود، از بين‌ برد. خدا نامه ء‌ اعمالتان‌ را بر صليب‌ مسيح‌ ميخكوب‌ كرد و همه‌ گناهانتان‌ را به‌ حساب‌ او گذاشت‌.
15به‌ اين‌ ترتيب‌، قدرت‌ شيطان‌ را كه‌ شما را به‌ گناه‌ متهم‌ می‌ساخت‌، در هم‌ شكست‌. خدا به‌ تمام‌ مردم‌ دنيا به‌ روشنی نشان‌ داد كه‌ مسيح‌ بر روی صليب‌ بر شيطان‌ چيره‌ شده‌ است‌؛ و شما هم‌ بوسيله‌ء او، از تمام‌ گناهان‌ خود پاک شده‌ايد.

16پس‌ اجازه‌ ندهيد كسی از شما ايراد بگيرد و بگويد كه‌ چرا اين‌ را می‌خوريد و يا آن‌ را می‌نوشيد؛ يا چرا فلان‌ عيد مذهبی يا ماه‌ جديد را جشن‌ نمی‌گيريد؛ و يا چرا در روز مقدس‌ شنبه‌ كار می‌كنيد.
17تمام‌ اينها احكامی موقتی بودند كه‌ با آمدن‌ مسيح‌ از اعتبار افتادند. آنها فقط‌ سايه‌ای از آن‌ "واقعيت‌" بودند كه‌ قرار بود بيايد، و آن‌ واقعيت‌، خود مسيح‌ است‌.
18هرگز تحت‌تأثير سخنان‌ اشخاصی قرار نگيريد كه‌ به‌ قول‌ خودشان‌، رؤياهای آسمانی می‌بينند و ظاهراً خيلی فروتن‌ هستند و فرشتگان‌ را می‌پرستند. اينان‌ كه‌ می‌خواهند خود را مقدس‌تر از شما جلوه‌ دهند، چنان‌ سرمست‌ افكار انسانی خود شده‌اند
19كه‌ ارتباط‌ خود را با مسيح‌ كه‌ "سر" همهء‌ ماست‌، بكلی از دست‌ داده‌اند. در حاليكه‌ اگر ما كه‌ "بدن‌" هستيم‌، بخواهيم‌ آنطور كه‌ خدا مقرر كرده‌، رشد كنيم‌، بايد بوسيله‌ء‌ رگ‌ و پی، پيوند خود را با "سر" نگاه‌ داريم‌.

20اكنون‌ شما با مسيح‌ مرده‌ايد و از عقايد دنيا آزاد شده‌ايد، عقايدی كه‌ بر اساس‌ آنها، برای كسب‌ نجات‌ بايد اعمال‌ نيک انجام‌ داد و دستورهای خاصی را بجا آورد. پس‌ حال‌ كه‌ از اين‌ عقايد آزاد شده‌ايد، چرا باز پايبند اصول‌ و قوانينی می‌شويد
21كه‌ می‌گويد اين‌ را نخوريد، آن‌ را نچشيد، و دست‌ به‌ فلان‌ خوراک نزنيد؟
22اينها قوانين‌ زودگذر انسانی هستند، زيرا خوراک وقتی خورده‌ شد، ديگر تمام‌ شده‌ است‌!
اين‌ قوانين‌ ممكن‌ است‌ بظاهر خوب‌ باشند، زيرا اجرای آنها نياز به‌ زهد و عبادت‌ و رياضت‌ زياد دارد؛ اما برای تسلط‌ بر افكار و هوسهای ناپسند انسان‌، هيچگونه‌ تأثيری ندارند، جز اينكه‌ شخص‌ را خودپسند و مغرور سازند.

Copyright information for FCB