Genesis 36

Wazao Wa Esau

Hivi ndivyo vizazi vya Esau (yaani Edomu).Esau akaoa wake kutoka miongoni mwa wanawake wa Kanaani: Ada binti wa Eloni Mhiti, Oholibama binti wa Ana, mjukuu wa kike wa Sibeoni Mhivi, pia akaoa Basemathi binti wa Ishmaeli, dada yake Nebayothi.

Ada akamzalia Esau Elifazi, Basemathi akamzaa Reueli, Oholibama akamzaa Yeushi, Yalamu na Kora. Hawa ndio wana wa Esau waliozaliwa kwake huko Kanaani.

Esau akawachukua wake zake, watoto wake wa kiume na wa kike na wote wa nyumbani mwake, mifugo yake pamoja na wanyama wake wengine wote na mali yake yote ambayo alikuwa ameipata akiwa Kanaani, akahamia katika nchi iliyo mbali na Yakobo ndugu yake. Mali zao zilikuwa nyingi sana kiasi kwamba haikuwa rahisi wao kuishi pamoja, nchi waliyokuwa wakiishi isingewatosha wote kwa ajili ya mifugo yao. Kwa hiyo Esau (ambaye ni Edomu) aliishi katika nchi ya kilima huko Seiri.Hawa ndio wazao wa Esau, baba wa Waedomu, katika nchi ya kilima cha Seiri. 10 

  • Haya ndiyo majina ya wana wa Esau:
  • Elifazi, mwana wa Esau ambaye mkewe Ada alimzalia; na Reueli, mwana wa Esau ambaye mkewe Basemathi alimzalia.
11 Wana wa Elifazi ni: Temani, Omari, Sefo, Gatamu na Kenazi. 12 Elifazi mwana wa Esau alikuwa pia na suria aliyeitwa Timna, ambaye alimzalia Amaleki. Hawa ndio waliokuwa wajukuu wa Ada mke wa Esau. 13 Wana wa Reueli ni: Nahathi, Zera, Shama na Miza. Hawa ndio waliokuwa wajukuu wa Basemathi mkewe Esau. 14 Wana wa Oholibama binti Ana, mkewe Esau, aliyekuwa mjukuu wa Sibeoni, aliomzalia Esau ni: Yeushi, Yalamu na Kora. 15 Hawa ndio waliokuwa wakuu miongoni mwa wazao wa Esau:
  • Wakuu wa wana wa Elifazi, mzaliwa wa kwanza wa Esau ni:
  • Temani, Omari, Sefo, Kenazi,
16 Kora, Gatamu na Amaleki. Hawa ndio waliokuwa wakuu waliotoka kwa Elifazi huko Edomu, waliokuwa wajukuu wa kiume wa Ada. 17 Wakuu wa wana wa Reueli, mwana wa Esau ni: Nathani, Zera, Shama na Miza. Hawa ndio wakuu waliotoka kwa Reueli huko Edomu, waliokuwa wajukuu wa kiume wa Basemathi mkewe Esau. 18 Wakuu wa wana wa Esau ambao mkewe Oholibama alimzalia ni: Yeushi, Yalamu na Kora. Hawa ndio wakuu waliotoka kwa mke wa Esau, Oholibama binti Ana. 19 Hawa ndio waliokuwa wana wa Esau (ndiye Edomu), na hawa ndio waliokuwa wakuu wao.20 Hawa ndio walikuwa wana wa Seiri, Mhori, waliokuwa wakiishi katika nchi ile:
  • Lotani, Shobali, Sibeoni, Ana,
21 Dishoni, Eseri na Dishani. Hawa ndio wana wa Seiri huko Edomu waliokuwa wakuu kwa Wahori. 22 Wana wa Lotani walikuwa: Hori na Homamu. Timna alikuwa dada yake Lotani. 23 Wana wa Shobali walikuwa: Alvani, Manahathi, Ebali, Shefo na Onamu. 24 Wana wa Sibeoni walikuwa:
  • Aiya na Ana. Huyu Ana ndiye aliyegundua chemchemi ya maji moto jangwani alipokuwa akichunga punda za Sibeoni baba yake.
25 Watoto wa Ana walikuwa: Dishoni na Oholibama binti wa Ana. 26 Wana wa Dishoni walikuwa: Hemdani, Eshbani, Ithrani na Kerani. 27 Wana wa Ezeri walikuwa: Bilhani, Zaavani na Akani. 28 Wana wa Dishani walikuwa: Usi na Arani. 29 Hawa ndio waliokuwa wakuu wa Wahori: Lotani, Shobali, Sibeoni, Ana, 30 Dishoni, Ezeri na Dishani. Hawa ndio walikuwa wakuu wa Wahori, kufuatana na makundi yao, katika nchi ya Seiri. Watawala Wa Edomu 31 Wafuatao ni wafalme waliotawala Edomu kabla ya mfalme ye yote wa Israeli kutawala: 32 
  • Bela mwana wa Beiri alikuwa mfalme wa Edomu. Mji wake uliitwa Dinhaba.
33 Bela alipokufa, nafasi yake ya ufalme ikashikwa na Yobabu mwanawe Zera kutoka Bosra. 34 Yobabu alipokufa, Hushamu kutoka nchi ya Watemani akatawala baada yake. 35 Hushamu alipokufa, Hadadi mwana wa Bedadi, ambaye alikuwa ameshinda Midiani katika nchi ya Moabu, akatawala baada yake. Mji wake uliitwa Avithi. 36 Hadadi alipokufa, Samla kutoka Masreka akawa mfalme baada yake. 37 Samla alipokufa, Shauli kutoka Rehobothi ng'ambo ya Mto Eufrati akatawala baada yake. 38 Shauli alipokufa, Baal-Hanani mwana wa Akbori alitawala badala yake. 39 Baal-Hanani mwana wa Akbori alipokufa, Hadadi akatawala baada yake. Mji wake uliitwa Pau, naye mke wake aliitwa Mehetabeli binti Matredi, binti Me-Zahabu. 40 Hawa ndio wakuu waliotokana na Esau, kwa majina, kufuatana na koo zao na nchi zao:
  • Timna, Alva, Yethethi,
41 Oholibama, Ela, Pinoni, 42 Kenazi, Femani, Mibsari, 43 Magdieli na Iramu. Hawa ndio walikuwa wakuu wa Edomu, kufuatana na makazi yao katika nchi waliyoimiliki. Huyu ndiye aliyekuwa Esau, baba wa Waedomu.
Copyright information for Neno