Haggai 1

Wito Wa Kuijenga Nyumba Ya BWANA

1Katika mwaka wa pili wa utawala wa Mfalme Dario wa Uajemi, katika siku ya kwanza ya mwezi wa sita, neno la BWANA lilikuja kupitia kwa nabii Hagai kwenda kwa Zerubabeli mwana wa Shealtieli, mtawala wa Yuda na kwa Kuhani Mkuu Yoshua
1.1 Yoshua kwa Kiebrania ni Yeshua, maana yake ni Yehova ni wokovu
mwana wa Yehosadaki:

2Hivi ndivyo asemavyo BWANA Mwenye Nguvu Zote: “Hawa watu husema, ‘Wakati haujawadia wa kujenga nyumba ya BWANA.’ ”

3Kisha neno la BWANA likaja kupitia kwa nabii Hagai: 4“Je, ni wakati wenu ninyi wa kuishi katika nyumba zenu zilizojengwa vizuri, wakati hii nyumba ikibaki, gofu?”

5Sasa hili ndilo asemalo BWANA Mwenye Nguvu Zote: “Zitafakarini vyema njia zenu. 6Mmepanda vingi, lakini mmevuna haba. Mnakula lakini hamshibi, mnakunywa, lakini hamtosheki. Mnavaa nguo, lakini hamsikii joto. Mnapata mishahara, lakini inatoweka kama imewekwa kwenye mfuko uliotobokatoboka.”

7Hili ndilo asemalo BWANA Mwenye Nguvu Zote: “Zitafakarini vyema njia zenu. 8Pandeni milimani mkalete miti na kujenga nyumba, ili nipate kuifurahia nitukuzwe.” 9“Mlitarajia mengi, kumbe, yametokea kidogo. Ulichokileta nyumbani nilikipeperusha. Kwa nini?” asema BWANA Mwenye Nguvu Zote. “Ni kwa sababu ya nyumba yangu, inayobaki katika hali ya magofu, wakati kila mmoja wenu anajishughulisha na nyumba yake mwenyewe. 10Kwa hiyo, kwa sababu yenu mbingu zimezuia umande wake na ardhi mavuno yake. 11Niliita ukame mashambani na milimani, kwenye nafaka, mvinyo mpya, mafuta pamoja na cho chote kinachozalishwa na ardhi, juu ya watu na ng'ombe, pamoja na kazi za mikono yenu.”12Kisha Zerubabeli mwana wa Shealtieli, Yoshua Kuhani Mkuu mwana wa Yehosadaki, pamoja na mabaki yote ya watu wakaitii sauti ya BWANA Mungu wao pamoja na ujumbe wa nabii Hagai, kwa sababu alikuwa ametumwa na BWANA Mungu wao. Watu walimwogopa BWANA.

13Kisha Hagai, mjumbe wa BWANA, akawapa watu ujumbe huu wa BWANA, “Mimi niko pamoja nanyi,” asema BWANA. 14Kwa hiyo BWANA akachochea roho ya Zerubabeli mwana wa Shealtieli, mtawala wa Yuda, na roho ya Kuhani Mkuu Yoshua mwana wa Yehosadaki, pamoja na roho ya mabaki yote ya watu. Walikuja wakaanza kufanya kazi katika nyumba ya BWANA Mwenye Nguvu Zote, Mungu wao, 15katika siku ya ishirini na nne mwezi wa sita katika mwaka wa pili wa utawala wa Mfalme Dario.

Copyright information for Neno