Isaiah 29

Ole Wa Mji Wa Daudi

1Ole wako, wewe Arieli, Arieli,
mji alimokaa Daudi!
Ongezeni mwaka kwa mwaka
na mzunguko wa sikukuu zenu uendelee.
2Hata hivyo nitauzunguka Arieli kwa jeshi,
utalia na kuomboleza,
utakuwa kwangu kama mahali
pa kuwashia moto madhabahuni.
3Nitapiga kambi pande zote dhidi yako,
nitakuzunguka kwa minara
na kupanga mazingiwa yangu dhidi yako.
4Utakaposhushwa, utanena kutoka ardhini,
utamumunya maneno yako kutoka mavumbini.
Sauti yako itatoka katika nchi kama vile ya mzimu,
utanong'ona maneno yako toka mavumbini.
5Lakini adui zako wengi watakuwa kama vumbi laini,
kundi la wakatili watakuwa
kama makapi yapeperushwayo.
Naam, ghafula kwa mara moja,
6BWANA Mwenye Nguvu Zote atakuja
na ngurumo, tetemeko la ardhi na kwa sauti kuu,
atakuja na dhoruba, tufani na miali ya moto iteketezayo.
7Kisha makundi ya mataifa yote yale yapiganayo dhidi ya Arieli,
yale yanayomshambulia yeye na ngome zake, na kumzunguka kwa jeshi,
watakuwa kama ilivyo ndoto,
kama maono wakati wa usiku:
8kama vile wakati mtu aliye na njaa aotavyo kuwa anakula,
lakini huamka, bado njaa yake ingalipo,
kama vile wakati mtu mwenye kiu aotavyo kuwa anakunywa maji,
lakini huamka akiwa anazimia, akiwa bado angali ana kiu.
Hivyo ndivyo itakavyokuwa kwa makundi yote ya mataifa,
yanayopigana dhidi ya Mlima Sayuni.
9Duwaa na kushangaa,
jifanyeni vipofu wenyewe na msione,
leweni, lakini si kwa mvinyo,
pepesukeni lakini si kwa kileo.
10BWANA amewaleteeni juu yenu usingizi mzito:
Ameziba macho yenu (ninyi manabii);
amefunika vichwa vyenu (ninyi waonaji).
11

Kwa maana kwenu ninyi, maono haya yote si kitu ila maneno yaliyotiwa lakiri katika kitabu. Kama mkimpa mtu ye yote awezaye kusoma kitabu hiki, nanyi mkamwambia, “Tafadhali kisome,” yeye atajibu, “Mimi siwezi, kwa kuwa kimetiwa lakiri.”
12Au kama mkimpa mtu ye yote kitabu hiki asiyeweza kusoma na kumwambia, “Tafadhali kisome,” atajibu, “Mimi sijui kusoma.”



13Bwana anasema: “Watu hawa hunikaribia kwa vinywa vyao
na kuniheshimu kwa midomo yao,
lakini mioyo yao iko mbali nami.
Huniabudu bure,
mafundisho yao ni sheria tu
walizofundishwa na wanadamu.
14Kwa hiyo mara nyingine tena nitawashangaza watu hawa,
kwa ajabu juu ya ajabu,
hekima ya wenye hekima itapotea,
akili ya wenye akili itatoweka.”
15Ole kwa wale wanaokwenda kwenye vilindi virefu
kumficha BWANA mipango yao,
wafanyao kazi zao gizani na kufikiri kuwa,
“Ni nani anayetuona? Ni nani atakayejua?”
16Mnapindua mambo juu chini,
kana kwamba mfinyanzi aweza kufikiriwa kuwa kama udongo wa mfinyanzi!
Je, kile kilichofinyangwa chaweza kumwambia yule aliyekifinyanga,
“Wewe hukunifinyanga mimi?”
Je, chungu kinaweza kumwambia mfinyanzi,
“Wewe hujui cho chote?”
17Kwa muda mfupi sana, je, Lebanoni haitageuzwa
kuwa shamba lenye rutuba
na shamba lenye rutuba liwe kama msitu?
18Katika siku ile viziwi watasikia maneno ya kitabu
na katika utusitusi na giza macho ya kipofu yataona.
19Mara nyingine tena wanyenyekevu watafurahi katika BWANA,
wahitaji watafurahi katika yeye Aliye Mtakatifu wa Israeli.
20Wakatili watatoweka na wenye kudhihaki watatokomea,
nao wote wenye jicho la uovu watakatiliwa mbali,
21wale ambao kwa neno humfanya mtu kuwa mwenye hatia,
wamtegeao mtego mtetezi katika mahakama
na kwa ushuhuda wa uongo humnyima haki
yeye asiye na hatia.



22Kwa hiyo hili ndilo BWANA, aliyemkomboa Abrahamu, analosema kwa nyumba ya Yakobo: “Yakobo hataaibishwa tena,
wala nyuso zao hazitabadilika sura tena.
23Wakati watakapoona watoto wao miongoni mwao,
kazi ya mikono yangu,
watalitakasa Jina langu takatifu;
wataukubali utakatifu wa yeye Aliye Mtakatifu wa Yakobo,
nao watamcha Mungu wa Israeli.
24Wale wanaopotoka rohoni watapata ufahamu,
wale wanaolalamika watayakubali mafundisho.”


Copyright information for Neno