Jeremiah 21

Mungu Anakataa Ombi La Sedekia

Neno lilimjia Yeremia kutoka kwa BWANA wakati Mfalme Sedekia alipowatuma Pashuri mwana wa Malkiya na kuhani Sefania mwana wa Maaseya kwake kusema: “Tuulizie sasa kwa BWANA kwa sababu Nebukadneza mfalme wa Babeli anatushambulia. Labda BWANA atatenda maajabu kwa ajili yetu kama nyakati zilizopita ili Nebukadneza atuondokee.”

Lakini Yeremia akawajibu, “Mwambieni Sedekia, ‘Hili ndilo BWANA, Mungu wa Israeli asemalo: Ninakaribia kuwageuzia silaha za vita zilizo mikononi mwenu, ambazo mnatumia kupigana na mfalme wa Babeli na Wakaldayo ambao wako nje ya ukuta wakiwazunguka kwa jeshi. Nami nitawakusanya ndani ya mji huu. Mimi mwenyewe nitapigana dhidi yenu kwa mkono wangu ulionyooshwa na mkono wa nguvu kwa hasira na ghadhabu kali na ukali mwingi. Nitawaangamiza waishio katika mji huu, watu na wanyama, nao watauawa kwa tauni ya kutisha. Baada ya hayo, nitamtia Sedekia mfalme wa Yuda, maafisa wake na watu wa mji huu ambao walinusurika tauni, upanga na njaa mkononi mwa Nebukadneza mfalme wa Babeli na kwa adui zao wale wanaotafuta uhai wao. Atawaua kwa upanga, hatakuwa na rehema juu yao au huruma wala kuwasikitikia,’ asema BWANA.

“Zaidi ya hayo, waambie watu hawa, ‘Hili ndilo asemalo BWANA: Tazama, naweka mbele yenu njia ya uzima na njia ya mauti. Ye yote atakayekaa katika mji huu atakufa kwa upanga, njaa au tauni. Lakini ye yote atakayetoka na kujisalimisha kwa Wakaldayo ambao wameuzunguka mji huu kwa jeshi atanusurika, naye ataishi. 10 Nimekusudia kuufanyia mji huu jambo baya wala si jema. Utatiwa mikononi mwa mfalme wa Babeli naye atauteketeza kwa moto, asema BWANA.’

11 “Zaidi ya hayo, iambie nyumba ya kifalme ya Yuda, ‘Sikia neno la BWANA, 12 Ewe nyumba ya Daudi, hili ndilo BWANA asemalo: “ ‘Hukumuni kwa haki kila asubuhi,
Mwokoeni kutoka mikononi mwa mdhalimu
yeye aliyetekwa nyara,
la sivyo ghadhabu yangu italipuka
na kuwaka kama moto
kwa sababu ya uovu mlioufanya:
itawaka na hakuna wa kuizima.
13 Niko kinyume nawe, Ee Yerusalemu,
wewe uishiye juu ya bonde hili
kwenye uwanda wa juu wa miamba,
asema BWANA,

wewe usemaye, “Ni nani awezaye
kuja kinyume chetu?
Nani ataingia mahali pa kimbilio letu?”
14 Nitawaadhibu kama istahilivyo matendo yenu,
asema BWANA.

Nitawasha moto katika misitu yenu
ambao utateketeza kila kitu
kinachowazunguka ninyi.’ ”


Copyright information for Neno