Jeremiah 38

Yeremia Atupwa Kwenye Kisima

Shefatia mwana wa Matani, Gedalia mwana wa Pashuri, Yehukali mwana wa Shelemia na Pashuri mwana wa Malkiya wakasikia kile Yeremia alichokuwa akiwaambia watu wote wakati aliposema, “Hili ndilo asemalo BWANA: ‘Ye yote akaaye ndani ya mji huu atakufa kwa upanga, njaa au tauni, lakini ye yote atakayejisalimisha kwa Wakaldayo ataishi. Atakayeyatoa maisha yake kama nyara, ataishi.’ Tena hili ndilo asemalo BWANA: ‘Mji huu kwa hakika utatiwa mikononi mwa jeshi la mfalme wa Babeli, ambaye atauteka.’ ”

Ndipo maafisa wakamwambia mfalme, “Mtu huyu imempasa kuuawa. Anawakatisha tamaa askari waliobaki katika mji huu, vivyo hivyo na watu wote pia, kwa ajili ya mambo anayowaambia. Mtu huyu hawatakii mema watu hawa bali maangamizi yao.”

Mfalme Sedekia akajibu, “Yeye yuko mikononi mwenu! Mfalme hawezi kufanya lo lote kuwapinga ninyi.”

Basi wakamchukua Yeremia na kumtia kwenye kisima cha Malkiya, mwana wa mfalme, kilichokuwa katika ua wa walinzi. Wakamtelemsha Yeremia kwa kamba ndani ya kisima, hakikuwa na maji ndani yake, ila tope tu, naye Yeremia akazama ndani ya matope.

Lakini Ebed-Meleki, Mkushi, aliyekuwa afisa katika jumba la kifalme, akasikia kuwa walikuwa wamemtia Yeremia ndani ya kisima. Wakati mfalme alipokuwa ameketi katika lango la Benyamini, Ebed-Meleki akatoka nje ya jumba la kifalme na kumwambia, “Mfalme bwana wangu, watu hawa wamefanya uovu kwa yote waliomtendea nabii Yeremia. Wamemtupa ndani ya kisima, mahali ambapo atakufa kwa njaa wakati ambapo hakuna chakula po pote katika mji.”

10 Kisha mfalme akamwamuru Ebed-Meleki, Mkushi, akisema, “Chukua watu thelathini kutoka hapa pamoja nawe, mkamtoe nabii Yeremia huko kwenye kisima kabla hajafa.”

11 Basi Ebed-Meleki akawachukua watu pamoja naye wakaenda mpaka kwenye chumba kilichoko chini ya hazina ndani ya jumba la kifalme. Akachukua matambaa makukuu pamoja na nguo zilizochakaa kutoka huko na kumshushia Yeremia kwa kamba ndani ya kisima. 12 Ebed-Meleki Mkushi akamwambia Yeremia, “Weka haya matambaa makukuu na hizo nguo zilizochakaa makwapani ili kuzuia kamba.” Yeremia akafanya hivyo, 13 nao wakamvuta juu kwa kamba na kumtoa katika kisima. Yeremia akakaa katika ua wa walinzi.

Sedekia Amhoji Yeremia Tena

14 Ndipo Mfalme Sedekia akatuma wamwitie nabii Yeremia na kutaka wamlete kwake kwenye ingilio la tatu kwenye Hekalu la BWANA. Mfalme akamwambia Yeremia, “Ninataka kukuuliza jambo fulani, usinifiche kitu cho chote.”

15 Yeremia akamwambia Sedekia, “Nikikupa jibu, je, hutaniua? Hata kama nikikupa shauri wewe hutanisikiliza.”

16 Lakini Mfalme Sedekia akamwapia Yeremia kiapo hiki kwa siri, akisema, “Hakika kama aishivyo BWANA, ambaye ametupa pumzi, sitakuua wala sitakutia mikononi mwa wale wanaotafuta uhai wako.”

17 Kisha Yeremia akamwambia Sedekia, “Hili ndilo asemalo BWANA Mungu Mwenye Nguvu Zote, Mungu wa Israeli: ‘Ikiwa utajisalimisha kwa maafisa wa mfalme wa Babeli, maisha yako yatasalimika na mji huu hautateketezwa kwa moto, wewe na jamaa yako mtaishi. 18 Lakini ikiwa hutajisalimisha kwa maafisa wa mfalme wa Babeli, mji huu utatiwa mikononi mwa Wakaldayo na watauteketeza kwa moto na wewe mwenyewe hutaweza kujiokoa mikononi mwao.’ ”

19 Mfalme Sedekia akamwambia Yeremia, “Ninawaogopa Wayahudi ambao wamekimbilia kwa Wakaldayo, kwa kuwa Wakaldayo wanaweza kunitia mikononi mwao nao wakanitenda vibaya.”

20 Yeremia akajibu, “Hawatakutia mikononi mwao. Mtii BWANA kwa kufanya kile ninachokuambia. Kisha utafanikiwa na maisha yako yatakuwa salama. 21 Lakini ukikataa kujisalimisha, hili ndilo BWANA, alilonifunulia: 22 Wanawake wote walioachwa katika jumba la kifalme la mfalme wa Yuda wataletwa mbele ya maafisa wa mfalme wa Babeli. Wanawake hao watakuambia: “ ‘Walikupotosha na kukushinda,
wale rafiki zako uliowaamini.
Miguu yako imezama matopeni;
rafiki zako wamekuacha.’23 “Wake zako wote na watoto wataletwa na kutiwa mikononi mwa Wakaldayo. Wewe mwenyewe hutaweza kujiokoa mikononi mwao. Lakini utatekwa na mfalme wa Babeli na mji huu utateketezwa kwa moto.”

24 Kisha Sedekia akamwambia Yeremia, “Mtu ye yote na asijue juu ya haya mazungumzo, la sivyo utakufa. 25 Ikiwa maafisa watasikia kwamba nimezungumza nawe, nao wakakujia na kusema, ‘Tuambie kile ulichozungumza na mfalme na kile mfalme alichokuambia, usitufiche au sivyo tutakuua,’ 26 basi waambie, ‘Nilikuwa ninamsihi mfalme asinirudishe kwenye nyumba ya Yonathani nisije nikafia huko.’ ”

27 Maafisa wote wakamjia Yeremia na kumwuliza, naye Yeremia akawaambia kila kitu mfalme alichomwagiza kusema. Kisha hawakusema lo lote zaidi na Yeremia kwa sababu hakuna ye yote aliyesikia mazungumzo yake na mfalme.

28 Naye Yeremia akabaki katika ua wa walinzi mpaka siku Yerusalemu ilipotekwa.

Copyright information for Neno