Job 28

Mapumziko: Imani Inakopatikana

“Kuna machimbo ya fedha
na mahali dhahabu isafishwapo.
Chuma hupatikana ardhini,
nayo shaba huyeyushwa
kutoka kwenye mawe ya madini.
Mwanadamu hukomesha giza,
huyatafuta hadi sehemu iliyo mbali,
kwa ajili ya kuchimbua mawe yenye madini
katika giza jeusi sana.
Huchimba shimo jembamba mbali na makao ya watu,
mahali paliposahaulika na nyayo za wanadamu,
mbali na wanadamu huning'inia na kupembea kwa kamba.
Ardhi, ambako chakula hutoka,
chini hugeuzwa kwa moto,
yakuti samawi hutoka katika miamba yake,
nalo vumbi lake lina vipande vya dhahabu.
Hakuna ndege awindaye aijuaye njia ile iliyofichika,
wala hakuna jicho la kipanga lililoiona.
Wanyama wa porini wanaotamba hawajawahi kupakanyaga,
wala simba azungakaye huko.
Mikono ya mwanadamu hushambulia miamba migumu sana
na kuiacha wazi mizizi ya milima.
10 Hutoboa shimo refu la kupenya chini kwa chini kwenye miamba,
macho yake huona hazina zake zote za thamani.
11 Hutafuta vyanzo vya mito
na kuvileta vitu vilivyofichika katika nuru.
12 “Lakini hekima inaweza kupatikana wapi?
Ufahamu unakaa wapi?
13 Mwanadamu hatambui thamani yake,
haiwezi kupatikana katika nchi ya walio hai.
14 Kilindi husema, ‘Haiko ndani yangu,’
bahari nayo husema, ‘Haiko pamoja nami.’
15 Haiwezi kununuliwa kwa dhahabu safi kuliko zote,
wala thamani yake haiwezi kupimwa kwa fedha.
16 Haiwezi kununuliwa kwa dhahabu ya Ofiri,
kwa shohamu ya thamani kubwa au yakuti samawi ya thamani kubwa.
17 Dhahabu wala mawe maangavu kama kioo haviwezi kulinganishwa nayo,
wala haiwezi hubadilishwa na vito vya dhahabu.
18 Marijani na yaspi hazistahili kutajwa,
thamani ya hekima ni zaidi ya akiki nyekundu.
19 Yakuti manjano ipatikanayo Kushi haiwezi kulinganishwa nayo,
wala haiwezi kununuliwa kwa dhahabu safi.
20 “Ni wapi basi hekima itokako?
Ufahamu hukaa wapi?
21 Imefichika machoni pa kila kitu kilicho hai,
hata imesitiriwa hata kwa ndege wa angani.
22 Uharibifu na Mauti husema,
‘Ni uvumi wake tu uliotufikia masikioni mwetu.’
23 Mungu anaifahamu njia ya kuiendea hekima
na ndiye peke yake anayefahamu inakokaa,
24 kwa maana yeye huitazama miisho ya dunia
na huona kila kitu chini ya mbingu.
25 Alipofanyiza nguvu za upepo
na kuyapima maji,
26 alipofanya maagizo kwa ajili ya mvua
na njia kwa ajili ya umeme wa radi,
27 ndipo alipoitazama hekima na kuikadria thamani yake,
akaithibitisha na kuihakikisha.
28 Naye Mungu akamwambia mwanadamu,
‘Kumcha BWANA, hiyo ndiyo hekima,
nako kujitenga na uovu ndio ufahamu.’ ”
Copyright information for Neno