Joshua 19

Mgawo Kwa Simeoni

1Kura ya pili ikaangukia kabila la Simeoni, ukoo kwa ukoo. Urithi wao ulikuwa ndani ya nchi ya Yuda. 2Ulijumuisha:

Beer-Sheba (au Sheba), Molada,
3Hasar-Shuali, Bala na Esemu, 4Eltoladi, Bethuli, Horma, 5Siklagi, Beth-Markabothi, Hazar-Susa, 6Beth-Lebaothi na Sharuheni; hii ilikuwa miji kumi na mitatu pamoja na vijiji vyake.

7Pia Aini, Rimoni, Etheri, na Ashani, hii ilikuwa miji minne na vijiji vyake, 8pamoja na vijiji vyote vinavyoizunguka miji hii mpaka Baalath-Beeri (ambayo ndiyo Rama iliyo katika Negebu).

Huu ulikuwa ni urithi wa kabila la Simeoni ukoo kwa ukoo.
9Urithi wa Wasimeoni ulitolewa kutoka katika fungu la Yuda, kwa kuwa fungu la Yuda lilikuwa kubwa kuliko walivyohitaji. Hivyo kabila la Simeoni lilipewa urithi wao ndani ya nchi ya Yuda.

Mgawo Kwa Wazabuloni

10Nayo kura ya tatu ikaangukia kabila la Zabuloni, ukoo kwa ukoo:

Mpaka wa urithi wao uliendelea hadi Saridi.
11Kuelekea upande wa magharibi ukafika Marala, ukagusa Dabeshethi, na kuendelea mpaka kijito cha maji karibu na Yokneamu. 12Ukageuka mashariki kuanzia Saridi kuelekea maawio ya jua hadi kwenye nchi ya Kisiloth-Tabori na kwenda hadi Daberathi kupanda Jafia. 13Kisha ukaendelea mashariki hadi Gath-Heferi na kufika Eth-Kasini, ukatokea Rimoni na kugeuka kuelekea Nea. 14Huko mpaka ukazungukia upande wa kaskazini hadi Hanathoni na kuishia katika Bonde la Ifta-Eli. 15Miji mingine ni Katathi, Nahalali, Shimroni, Idala na Bethlehemu. Kulikuwa na miji kumi na miwili pamoja na vijiji vyake.

16Miji hii na vijiji vyake vilikuwa ndio urithi wa Zabuloni, ukoo kwa ukoo.

Mgawo Kwa Isakari

17Kura ya nne ikamwangukia Isakari, ukoo kwa ukoo. 18Nchi yao ilijumuisha:

Yezreeli, Kesulothi, Shunemu,
19Hafaraimu, Shioni, Anaharathi, 20Rabithi, Kishioni, Ebesi, 21Remethi, En-Ganimu, En-Hada na Beth-Pasesi. 22Mpaka ukagusa Tabori, Shahasuma na Beth-Shemeshi, na ukaishia kwenye Mto Yordani. Hii ilikuwa miji kumi na sita, pamoja na vijiji vyake.

23Miji hii pamoja na vijiji vyake ilikuwa urithi wa kabila la Isakari, ukoo kwa ukoo.

Mgawo Kwa Asheri

24Kura ya tano iliangukia kabila la Asheri, ukoo kwa ukoo. 25Nchi yao ilijumuisha:

Miji ya Helkathi, Hali, Beteni, Akishafu,
26Alameleki, Amadi na Mishali. Upande wa magharibi mpaka uligusa Karmeli na Shihor-Libnathi. 27Tena ukageuka mashariki kuelekea Beth-Dagoni, ukagusa Zabuloni na Bonde la Ifta-Eli, ukaenda upande wa kaskazini hadi Beth-Emeki na Neyeli, ukipitia Kabul upande wa kushoto. 28Ukaendelea hadi Abdoni, Rehobu, Hamoni na Kana, na kufika Sidoni Kuu. 29Mpaka huo ukageukia nyuma kuelekea Rama na kwenda hadi kwenye mji wenye ngome wa Tiro, ukageuka kuelekea Hosa na kutokeza baharini katika nchi ya Akzibu, 30Uma, Afeki na Rehobu. Ilikuwepo miji ishirini na miwili, pamoja na vijiji vyake.

31Miji hii pamoja na vijiji vyake ilikuwa ndio urithi wa kabila la Asheri, ukoo kwa ukoo.

Mgawo Kwa Naftali

32Kura ya sita iliangukia kabila la Naftali, ukoo kwa ukoo:

33Mpaka wao uliendelea kutoka Helefi na kwenye mti mkubwa ulio katika Sananimu, ukipitia Adami-Nekebu na Yabineeli hadi Lakumu na kuishia katika Mto Yordani. 34Mpaka ukaendelea magharibi kupitia Aznoth-Tabori na kutokea Hukoki. Ukagusa Zabuloni upande wa kusini, Asheri upande wa magharibi, na Yordani upande wa mashariki. 35Miji yenye ngome ilikuwa Sidimu, Seri, Hamathi, Rakathi, Kinerethi, 36Adama, Rama, Hazori, 37Kedeshi, Edrei, na En-Hasori, 38Ironi, Migdal-Eli, Horemu, Beth-Anathi na Beth-Shemeshi. Kulikuwa na miji kumi na tisa na vijiji vyake.

39Miji hiyo pamoja na vijiji vyake ndio iliyokuwa urithi wa kabila la Naftali, ukoo kwa ukoo.

Mgawo Kwa Dani

40Kura ya saba iliangukia kabila la Dani, ukoo kwa ukoo. 41Nchi ya urithi wao ilijumuisha:

Sora, Eshtaoli, Ir-Shemeshi,
42Shaalabini, Aiyaloni, Ithla, 43Eloni, Timna, Ekroni, 44Elteke, Gibethoni, Baalathi, 45Yehudi, Bene-Beraki, Gath-Rimoni, 46Me-Yarkoni na Rakoni, pamoja na eneo linalotazamana na Yafa.

47(Lakini Wadani walipata shida kuimiliki nchi yao, kwa hiyo walipanda kuishambulia Leshemu, wakaitwaa, wakawaua watu wake kwa upanga na kuukalia. Walikaa Leshemu na kuuita Dani kufuatana na jina la baba yao.)

48Miji hii na vijiji vyake ndio iliyokuwa urithi wa kabila la Dani, ukoo kwa ukoo.

Mgawo Kwa Yoshua

49Walipomaliza kugawanya nchi katika migawo kulingana na sehemu zao zilizowaangukia, Waisraeli wakampa Yoshua mwana wa Nuni urithi katikati yao, 50kama vile BWANA alivyokuwa ameamuru. Walimpa mji alioutaka, ambao ni Timnath-Sera
19:50 Unajulikana pia kama Timnath-Heresi, ona Yos 24:30; Amu 2:9
ulio katika nchi ya vilima ya Efraimu. Naye akajenga mji, akakaa huko.51Hizo ndizo nchi ambazo Eleazari kuhani, Yoshua mwana wa Nuni, na viongozi wa koo za kabila za Israeli walizigawanya kwa kura huko Shilo mbele za BWANA penye ingilio la Hema la Kukutania. Nao wakamaliza kazi ya kuigawanya hiyo nchi.

Copyright information for Neno