Nehemiah 7

Baada ya ukuta kukamilika kujengwa upya na kuweka milango, waliteuliwa mabawabu wa lango, waimbaji na Walawi. Nikamweka Hanani ndugu yangu kuwa kiongozi wa Yerusalemu, pamoja na Hanania jemadari wa ngome, kwa kuwa alikuwa mtu mwadilifu na mwenye kumcha Mungu kuliko watu wengine. Nikawaambia, “Malango ya Yerusalemu yasifunguliwe mpaka jua litakapokuwa limepanda. Wakati walinzi wa malango wakiwa kwenye zamu, wafunge milango na waweke makomeo. Pia wateueni wenyeji wa Yerusalemu wawe walinzi, kila mmoja kwenye lindo lake na wengine karibu na nyumba zao wenyewe.”

Orodha Ya Waliorudi Toka Uhamishoni

Mji ulikuwa mkubwa tena wenye nafasi nyingi, lakini walikuwepo watu wachache ndani yake, nazo nyumba zilikuwa bado ni magofu. Hivyo Mungu wangu akaweka moyoni mwangu kuwakusanya wakuu, maafisa na watu wa kawaida kwa ajili ya kuorodheshwa kulingana na jamaa zao. Nilikuta orodha ya vizazi iliyoandikwa ya wale waliokuwa wa kwanza kurudi toka utumwani. Haya ndiyo niliyokuta yameandikwa humo:Hawa ndio watu wa jimbo waliorudi kutoka utumwani uhamishoni walikokuwa wamepelekwa na Mfalme Nebukadneza wa Babeli (walirudi Yerusalemu na Yuda, kila mmoja kwenye mji wake,
wakiwa wamefuatana na Zerubabeli, Yeshua, Nehemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mordekai, Bilshani, Mispereti, Bigwai, Nehumu na Baana):Orodha ya watu wa Israeli:

wazao wa Paroshi 2,172 wazao wa Shefatia 372 10 wazao wa Ara 652 11 wazao wa Pahath-Moabu (kupitia ukoo wa Yeshua na Yoabu) 2,818 12 wazao wa Elamu 1,254 13 wazao wa Zatu 845 14 wazao wa Zakai 760 15 wazao wa Binui 648 16 wazao wa Bebai 628 17 wazao wa Azgadi 2,322 18 wazao wa Adonikamu 667 19 wazao wa Bigwai 2,067 20 wazao wa Adini 655 21 wazao wa Ateri (kupitia Hezekia) 98 22 wazao wa Hashumu 328 23 wazao wa Besai 324 24 wazao wa Harifu 112 25 wazao wa Gibeoni 95 27 watu wa Anathothi 128 28 watu wa Beth-Azmawethi 42 29 watu wa Kiriath-Yearimu, Kefira na Beerothi 743 30 watu wa Rama na Geba 621 31 watu wa Mikmashi 122 32 watu wa Betheli na Ai 123 33 watu wa Nebo 52 34 watu wa Elamu 1,254 35 watu wa Harimu 320 36 watu wa Yeriko 345 37 watu wa Lodi, Hadidi na Ono 721 38 watu wa Senaa 3,930
39 

Makuhani:

40 wazao wa Imeri 1,052 41 wazao wa Pashuri 1,247 42 wazao wa Harimu 1,017
43 

Walawi:

44 

Waimbaji:

45 

  • Mabawabu wa malango:

46 Wanethini
7.46 Yaani watumishi wa Hekalu (pia 7:46, 60, 73)
wa Hekaluni:
  • wazao wa
  • Siha, Hasufa, Tabaothi,
47 Kerosi, Sia, Padoni, 48 Lebana, Hagaba, Shalmai, 49 Hanani, Gideli, Gahari, 50 Reaya, Resini, Nekoda, 51 Gazamu, Uza, Pasea, 52 Besai, Meunimu, Nefusimu, 53 Bakbuki, Hakufa, Harhuri, 54 Basluthi, Mehida, Harsha, 55 Barkosi, Sisera, Tema, 56 Nesia na Hatifa. 57 Wazao wa watumishi wa Solomoni:
  • wazao wa
  • Sotai, Soferethi, Perida,
58 Yaala, Darkoni, Gideli, 59 Shefatia, Hatili, Pokereth-Hazebaimu na Amoni. 60 Wanethini wote na wazao wa watumishi wa Solomoni 392
61 

Wafuatao ni watu waliorudi kutoka miji ya Tel-Mela, Tel-Harsha, Kerubu, Adoni na Imeri, lakini hawakuweza kuthibitisha kwamba jamii zao zilitokana na Israeli:

62 wazao wa Delaya, Tobia na Nekoda 642 63 

Na kutoka miongoni mwa makuhani:
  • wazao wa
  • Hobaya, Hakosi na Barzilai (mtu aliyekuwa amemwoa binti wa Barzilai, Mgileadi, naye akaitwa kwa jina hilo.)


64 Hawa walitafuta katika orodha ya jamii zao, lakini hawakuonekana kwa hiyo waliondolewa katika ukuhani kama watu najisi. 65 Kwa hiyo, Tirshatha
7.65 Tirshatha ni jina la heshima aliloitwa mtawala wa Yuda chini ya Ufalme wa Uajemi
aliagiza kuwa wasile cho chote miongoni mwa vyakula vitakatifu mpaka atakapopatikana kuhani ahudumuye kwa Urimu na Thumimu
7:65 Urimu na Thumimu maana yake ni Nuru na Kweli; vifaa hivi viliwekwa kwenye kifuko cha juu cha kisibau cha Kuhani Mkuu ili kujua mapenzi ya Mungu kwenye mambo ya kutatanisha
.66 Jumla ya watu wote waliorudi kutoka utumwani uhamishoni walikuwa 42,360; 67 tena zaidi ya hao walikuwepo watumishi wa kiume na wa kike 7,337; pia walikuwemo waimbaji wanaume na wanawake 245. 68 Walikuwako farasi 736, nyumbu 245 69 ngamia 435 na punda 6,720.70 Baadhi ya wakuu wa mbari walichangia kazi ya ujenzi. Tirshatha alikabidhi kwenye hazina darkoni 1,000
7.70 Darkoni 1,000 za dhahabu ni sawa na uzito wa kilo 8.6
za dhahabu, mabakuli 50 na mavazi 530 kwa ajili ya makuhani.
71 Baadhi ya wakuu wa mbari walikabidhi kwenye hazina kwa ajili ya kazi darkoni 20,000 za dhahabu
7.71 Darkoni 20,000 za dhahabu ni sawa na kilo 172
na mane 2,200
7.71 Mane 2,200 za fedha ni sawa na kilo 1,300
za fedha.

72 Jumla ya matoleo ya watu wengine yalikuwa ni darkoni 20,000 za dhahabu, mane 2,000 za fedha na mavazi sitini na saba ya makuhani.

73 Makuhani, Walawi, mabawabu wa malango, waimbaji na Wanethini, pamoja na baadhi ya watu wengine na Waisraeli wengine wote, waliishi katika miji yao wenyewe.

Ezara Asoma Sheria

Ilipotimia miezi saba, nao Waisraeli wakiwa tayari wanaishi katika miji yao,

Copyright information for Neno