Numbers 15

Sadaka Za Nyongeza

1BWANA akamwambia Mose, 2“Sema na Waisraeli uwaambie: ‘Baada ya ninyi kuingia katika nchi ninayowapa kama nyumbani, 3nanyi mkitoa sadaka za kuteketezwa kwa moto, kutoka katika makundi ya ng'ombe au kondoo, kama harufu nzuri inayompendeza BWANA, ikiwa ni sadaka za kuteketezwa au dhabihu, kwa ajili ya nadhiri maalum ama sadaka ya hiari au sadaka ya sikukuu zenu, 4ndipo yeye aletaye sadaka yake ataiweka mbele za BWANA sadaka ya nafaka, sehemu ya kumi ya efa
15.4 Sehemu ya kumi ya efa ni sawa na kilo moja
ya unga laini uliochanganywa na robo ya hini
15.4 Robo ya hini ni sawa na lita moja
ya mafuta.
5Pamoja na kila mwana-kondoo kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa au dhabihu, andaa robo ya hini ya divai kwa sadaka ya kinywaji.

6“ ‘Pamoja na kondoo dume andaa sadaka ya nafaka ya sehemu mbili za kumi za efa
15.6 Sehemu mbili za kumi za efa ni sawa na kilo 2
za unga laini uliochanganywa na theluthi moja
15.6 Theluthi moja ya hini ni sawa na lita moja na nusu
ya hini ya mafuta,
7na theluthi moja ya hini ya divai kama sadaka ya kinywaji. Vitoe kama harufu nzuri inayompendeza BWANA.

8“ ‘Unapoandaa fahali mchanga kama sadaka ya kuteketezwa au dhabihu, kwa ajili ya nadhiri maalum au sadaka ya amani kwa BWANA, 9leta pamoja na huyo fahali sadaka ya nafaka ya unga laini sehemu tatu za kumi za efa
15.9 Sehemu tatu za kumi za efa ni sawa na kilo 3
uliochanganywa na nusu ya hini
15.9 Nusu ya hini ni sawa na lita 2
ya mafuta.
10Pia utaleta nusu ya hini ya divai kama sadaka ya kinywaji. Itakuwa sadaka iliyoteketezwa kwa moto, harufu nzuri inayompendeza BWANA. 11Kila fahali au kondoo dume, kila mwana-kondoo au mbuzi mchanga, atatayarishwa kwa njia hii. 12Fanyeni hivi kwa ajili ya kila mmoja, kwa kadiri ya wingi wa mtakavyoandaa.

13“ ‘Kila mmoja ambaye ni mzawa ni lazima afanye vitu hivi kwa njia hii hapo aletapo sadaka ya kuteketezwa kwa moto kama harufu nzuri inayompendeza BWANA. 14Kwa vizazi vijavyo, wakati wo wote mgeni au mtu mwingine ye yote anayeishi miongoni mwenu aletapo sadaka ya kuteketezwa kuwa harufu nzuri ya kumpendeza BWANA, ni lazima afanye sawasawa kabisa na jinsi mnavyofanya ninyi. 15Jumuiya itakuwa na sheria hizo hizo kwenu na kwa mgeni aishiye miongoni mwenu; hii ni amri ya kudumu kwa vizazi vijavyo. Ninyi na mgeni mtakuwa sawa mbele za BWANA: 16Sheria hizo hizo na masharti hayo hayo, yatawahusu ninyi na mgeni aishiye miongoni mwenu.’ ”

17BWANA akamwambia Mose, 18“Sema na Waisraeli na uwaambie: ‘Mtakapoingia katika nchi ninayowapeleka 19nanyi mkala chakula cha nchi hiyo, toeni sehemu ya chakula hicho kama sadaka kwa BWANA. 20Toeni andazi kutoka katika malimbuko ya chakula chenu kitokacho katika ardhi, na mkitoe kama sadaka kutoka katika sakafu ya kupuria nafaka. 21Kwa vizazi vyote vijavyo hamna budi kutoa sadaka hii kwa BWANA kutoka katika malimbuko ya unga wenu.

Sadaka Kwa Ajili Ya Dhambi Isiyo Ya Makusudi

22“ ‘Basi kama pasipo kukusudia umeshindwa kushika mojawapo katika amri hizi ambazo BWANA alimpa Mose, 23amri yo yote ya BWANA kwenu kupitia Mose, tangu siku ile BWANA alipowapa na inaendelea hadi vizazi vyote vijavyo; 24ikiwa hili limefanyika pasipo kukusudia bila jumuiya kuwa na habari nalo, basi jumuiya yote itatoa fahali mchanga kuwa sadaka ya kuteketezwa ikiwa harufu nzuri inayompendeza BWANA, pamoja na sadaka ya nafaka na ya kinywaji zilizoamriwa kwayo, na mbuzi dume kwa ajili ya sadaka ya dhambi. 25Kuhani atafanya upatanisho kwa ajili ya jumuiya yote ya Kiisraeli, nao watasamehewa, kwa kuwa haikuwa makusudi nao wamemletea BWANA kwa ajili ya kosa lao sadaka iliyoteketezwa kwa moto na sadaka ya dhambi. 26Jumuiya yote ya Kiisraeli pamoja na wageni waishio miongoni mwao watasamehewa, kwa sababu watu wote walihusika katika kosa lile lisilokusudiwa.

27“ ‘Lakini kama mtu mmoja peke yake akitenda dhambi pasipo kukusudia, ni lazima alete mbuzi mke wa mwaka mmoja kwa ajili ya sadaka ya dhambi. 28Kuhani atafanya upatanisho mbele za BWANA kwa ajili ya yule aliyekosa kwa kufanya dhambi pasipo kukusudia, wakati upatanisho utakapokuwa umefanyika kwa ajili yake, atasamehewa. 29Sheria hiyo moja itamhusu kila mmoja ambaye ametenda dhambi pasipo kukusudia, awe mzawa ama mgeni.

30“ ‘Lakini ye yote ambaye amefanya dhambi kwa dharau awe mzawa au mgeni, anamkufuru BWANA, naye mtu huyo ni lazima akatiliwe mbali na watu wake. 31Kwa sababu amelidharau neno la BWANA na kuvunja amri zake, mtu huyo ni lazima kwa hakika akatiliwe mbali; hatia yake inabaki juu yake.’ ”

Mvunja Sabato Auawe

32Waisraeli walipokuwa jangwani, mtu mmoja alikutwa akikusanya kuni siku ya Sabato. 33Wale waliomkuta akikusanya kuni wakamleta kwa Mose, Aroni na kusanyiko lote, 34nao wakamweka kifungoni, kwa sababu haikufahamika kwa wazi kwamba afanyiwe nini. 35Ndipo BWANA akamwambia Mose, “Huyo mtu ni lazima afe. Kusanyiko lote lazima limpige mawe nje ya kambi.” 36Hivyo kusanyiko likamtoa nje ya kambi na kumpiga mawe hadi akafa, kama BWANA alivyomwamuru Mose.

Vifundo Kwenye Mavazi

37BWANA akamwambia Mose, 38“Sema na Waisraeli uwaambie: ‘Kwa vizazi vyote vijavyo jifanyieni vifundo katika pindo za mavazi yenu vikiwa na uzi wa buluu kwenye kila kifundo. 39Mtakuwa mkivitazama vifundo hivyo ili mpate kukumbuka amri zote za BWANA, ili mpate kuzitii msije mkajitia uzinzi wenyewe kwa kuzifuata tamaa za mioyo yenu na za macho yenu. 40Ndipo mtakumbuka kuzitii amri zangu zote nanyi mtawekwa wakfu kwa Mungu wenu. 41Mimi Ndimi BWANA Mungu wenu, niliyewatoa Misri niwe Mungu wenu. Mimi Ndimi BWANA Mungu wenu.’ ”

Copyright information for Neno