Psalms 83

Maombi Kwa Ajili Ya Kushindwa Kwa Adui Wa Israeli

(Zaburi Ya Asafu. Wimbo)

Ee Mungu, usinyamaze kimya,
usinyamaze, Ee Mungu usitulie.
Tazama watesi wako wanafanya fujo,
jinsi adui zako wanavyoinua vichwa vyao.
Kwa hila wanafanya shauri dhidi ya watu wako,
wanafanya shauri baya dhidi ya wale unaowapenda.
Wanasema, “Njoni,
tuwaangamize kama taifa,
ili jina la Israeli lisikumbukwe tena.”
Kwa nia moja wanapanga pamoja mashauri mabaya,
wanafanya muungano dhidi yako,
mahema ya Edomu na Waishmaeli,
ya Wamoabu na Wahagari,
Gebali
83.7 Yaani Bubilo, mji wa zamani sana wa Ufoinike (kama kilomita 80 kaskazini mwa Beiruti)
, Amoni na Ameleki,
Ufilisti, pamoja na watu wa Tiro.
Pia Ashuru wameungana nao
kuwapa nguvu wazao wa Loti.
Uwatendee kama vile ulivyowatendea Midiani,
na kama vile ulivyowatendea Sisera na Yabini
penye kijito cha Kishoni,
10 ambao waliangamia huko Endori
na wakawa kama takataka juu ya nchi.
11 Wafanye wakuu wao kama Orebu na Zebu,
watawala wao kama Zeba na Zalmuna,
12 ambao walisema, “Na tumiliki nchi
ya malisho ya Mungu.”
13 Ee Mungu wangu, wapeperushe
kama mavumbi ya kisulisuli,
kama makapi yapeperushwayo na upepo.
14 Kama vile moto uteketezavyo msitu
au mwali wa moto unavyounguza milima,
15 kwa hiyo wafuatilie kwa tufani yako
na kuwafadhaisha kwa dhoruba yako.
16 Funika nyuso zao kwa aibu
ili watu walitafute jina lako, Ee BWANA.
17 Wao na waaibishwe na kufadhaishwa,
wao na waangamie kwa aibu.
18 Na wajue kwamba wewe,
ambaye jina lako ni BWANA,
kwamba wewe peke yako
ndiwe Uliye Juu Sana ya dunia yote.
Copyright information for Neno