John 1

1Ἐν ἀρχῇ ἦν λόγος, καὶ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν λόγος. 2οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν. 3πάντα δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. γέγονεν 4ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων· 5καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.

6Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης· 7οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι᾽ αὐτοῦ. 8οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ᾽ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός. 9ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον.

10Ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ κόσμος δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω. 11εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον. 12ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, 13οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς ἀλλ᾽ ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν.

14Καὶ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας· 15(Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγεν λέγων· Οὗτος ἦν
 ὃν εἶπον = Treg NA/NIV RP: || ὁ εἰπών = WH
ὃν εἶπον ⸃· ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν·)
16
 ὅτι = WH Treg NA/NIV: || Καὶ = RP
ὅτι ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος·
17ὅτι νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, χάρις καὶ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο. 18θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε·
 μονογενὴς θεὸς = WH Treg NA/NIV: || ὁ μονογενὴς υἱός = RP
μονογενὴς θεὸς ⸃ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.

19Καὶ αὕτη ἐστὶν μαρτυρία τοῦ Ἰωάννου ὅτε
 ἀπέστειλαν = NIV RP: || ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν = WH Treg NA
ἀπέστειλαν οἱ Ἰουδαῖοι ἐξ Ἱεροσολύμων ἱερεῖς καὶ Λευίτας ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτόν· Σὺ τίς εἶ;
20καὶ ὡμολόγησεν καὶ οὐκ ἠρνήσατο, καὶ ὡμολόγησεν ὅτι
 Ἐγὼ οὐκ εἰμὶ = WH Treg NA/NIV: || Οὐκ εἰμὶ ἐγὼ = RP
Ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ⸃ χριστός.
21καὶ ἠρώτησαν αὐτόν· Τί οὖν;
 σὺ Ἠλίας εἶ = WH Treg NA/NIV: || Ἠλίας εἶ σύ = RP
σὺ Ἠλίας εἶ ⸃; καὶ λέγει· Οὐκ εἰμί. προφήτης εἶ σύ; καὶ ἀπεκρίθη· Οὔ.
22εἶπαν οὖν αὐτῷ· Τίς εἶ; ἵνα ἀπόκρισιν δῶμεν τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς· τί λέγεις περὶ σεαυτοῦ; 23ἔφη· Ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ· Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν κυρίου, καθὼς εἶπεν Ἠσαΐας προφήτης.

24
 Καὶ = WH Treg NA/NIV: || Καὶ οἱ = RP
Καὶ ἀπεσταλμένοι ἦσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων.
25καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν καὶ εἶπαν αὐτῷ· Τί οὖν βαπτίζεις εἰ σὺ οὐκ εἶ χριστὸς
 οὐδὲ … οὐδὲ = WH Treg NA/NIV: || οὔτε … οὔτε = RP
οὐδὲ Ἠλίας οὐδὲ ⸃ προφήτης;
26ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰωάννης λέγων· Ἐγὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι·
 μέσος = WH Treg NA: || μέσος δὲ = NIV RP
μέσος ὑμῶν
 ἕστηκεν = NA/NIV RP: || στήκει = WH Treg
ἕστηκεν ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε,
27
 ὁ = Treg NA/NIV: || [omit] = WH; || αὐτός ἐστιν ὁ = RP
ὀπίσω μου
 ἐρχόμενος = WH Treg NA/NIV: || ἐρχόμενος ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν = RP
ἐρχόμενος, οὗ
 οὐκ εἰμὶ = Holmes WHmarg: || οὐκ εἰμὶ ἐγὼ = WH Treg NA/NIV; || ἐγὼ οὐκ εἰμὶ = RP
οὐκ εἰμὶ ⸃ ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος.
28ταῦτα ἐν Βηθανίᾳ ἐγένετο πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ὅπου ἦν
 ὁ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
Ἰωάννης βαπτίζων.

29Τῇ ἐπαύριον βλέπει τὸν Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει· Ἴδε ἀμνὸς τοῦ θεοῦ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου. 30οὗτός ἐστιν
 ὑπὲρ = WH Treg NA/NIV: || περὶ = RP
ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εἶπον· Ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν·
31κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθῇ τῷ Ἰσραὴλ διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ
 ἐν = WH Treg NA/NIV: || ἐν τῷ = RP
ἐν ὕδατι βαπτίζων.
32καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάννης λέγων ὅτι Τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον
 ὡς = WH Treg NA/NIV: || ὡσεὶ = RP
ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ, καὶ ἔμεινεν ἐπ᾽ αὐτόν·
33κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ᾽ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι ἐκεῖνός μοι εἶπεν· Ἐφ᾽ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ᾽ αὐτόν, οὗτός ἐστιν βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίῳ· 34κἀγὼ ἑώρακα, καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν
 ἐκλεκτὸς = Holmes WHmarg: || υἱὸς = WH Treg NA/NIV RP
ἐκλεκτὸς τοῦ θεοῦ.

35Τῇ ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει
 ὁ = NA/NIV RP: || [omit] = WH Treg
Ἰωάννης καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο,
36καὶ ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι λέγει· Ἴδε ἀμνὸς τοῦ θεοῦ. 37καὶ ἤκουσαν
 οἱ δύο μαθηταὶ αὐτοῦ = WH Treg NA/NIV: || αὐτοῦ οἱ δύο μαθηταὶ = RP
οἱ δύο μαθηταὶ αὐτοῦ ⸃ λαλοῦντος καὶ ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ.
38στραφεὶς δὲ Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας λέγει αὐτοῖς· Τί ζητεῖτε; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ· Ῥαββί (ὃ λέγεται
 μεθερμηνευόμενον = WH Treg NA/NIV: || ἑρμηνευόμενον = RP
μεθερμηνευόμενον Διδάσκαλε), ποῦ μένεις;
39λέγει αὐτοῖς· Ἔρχεσθε καὶ
 ὄψεσθε. ἦλθαν οὖν = WH Treg NA/NIV: || ἴδετε. ἦλθαν = RP
ὄψεσθε. ἦλθαν οὖν ⸃ καὶ εἶδαν ποῦ μένει, καὶ παρ᾽ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην· ὥρα ἦν ὡς δεκάτη.
40ἦν Ἀνδρέας ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάννου καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ· 41εὑρίσκει οὗτος
 πρῶτον = WH Treg NA/NIV: || πρῶτος = RP
πρῶτον τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Σίμωνα καὶ λέγει αὐτῷ· Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν (ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον χριστός).
42
 ἤγαγεν = WH Treg NA/NIV: || καὶ ἤγαγεν = RP
ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. ἐμβλέψας αὐτῷ Ἰησοῦς εἶπεν· Σὺ εἶ Σίμων υἱὸς
 Ἰωάννου = WH Treg NA/NIV: || Ἰωνᾶ = RP
Ἰωάννου, σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς (ὃ ἑρμηνεύεται Πέτρος).

43Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς· Ἀκολούθει μοι. 44ἦν δὲ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως Ἀνδρέου καὶ Πέτρου. 45εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· Ὃν ἔγραψεν Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται εὑρήκαμεν,
 Ἰησοῦν = WH NA/NIV: || Ἰησοῦν τὸν = Treg RP
Ἰησοῦν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ.
46καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ· Ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; λέγει αὐτῷ
 ὁ = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
Φίλιππος· Ἔρχου καὶ ἴδε.
47εἶδεν
 ὁ = RP NA/NIV: || [omit] = WH Treg
Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ· Ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης ἐν δόλος οὐκ ἔστιν.
48λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ· Πόθεν με γινώσκεις; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε. 49ἀπεκρίθη
 αὐτῷ Ναθαναήλ = WH Treg NA/NIV: || Ναθαναήλ καὶ λέγει αὐτῷ = RP
αὐτῷ Ναθαναήλ ⸃· Ῥαββί, σὺ εἶ υἱὸς τοῦ θεοῦ, σὺ
 βασιλεὺς εἶ = WH Treg NA/NIV: || εἶ ὁ βασιλεὺς = RP
βασιλεὺς εἶ ⸃ τοῦ Ἰσραήλ.
50ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ὅτι εἶπόν σοι
 ὅτι = WH Treg NA/NIV: || [omit] = RP
ὅτι εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς πιστεύεις; μείζω τούτων
 ὄψῃ = WH Treg NA/NIV: || ὄψει = RP
ὄψῃ.
51καὶ λέγει αὐτῷ· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω
 ὑμῖν = WH Treg NA/NIV: || ὑμῖν ἀπ᾽ ἄρτι = RP
ὑμῖν, ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.Copyright information for SBLG