Exodus 28

1ואתה הקריב אליך את אהרן אחיך ואת בניו אתו מתוך בני ישראל לכהן לי אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר בני אהרן 2ועשית בגדי קדש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת 3ואתה תדבר אל כל חכם לב אשר מלאתיו רוח חכמה ועשו את בגדי אהרן לקדשו לכהן לי 4ואלה הבגדים אשר יעשון חשן ואפוד ומעיל כיתנת תשבץ מצנפת ואבניט ועשו בגדי קדש לאהרן אחיך ולבניו לכהן לי 5והם יקחו את הזהב ואת התכלת ואת הארגמן ואת התולעת השני ואת השש 6ועשו את האפוד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה חשב 7שתי כתפות חברות יהיה לו על שני קצתיו יחבר 8וחשב אפדתו אשר עליו כמעשהו ממנו יהיה זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר 9ולקחת את שתי אבני השהם ופתחת עליהן את שמות בני ישראל 10ששה משמתם על האבן האחת ואת שמות הששה הנותרים על האבן השנית כתולדתם 11מעשה חרש אבן פתוחי חתם תפתח את שתי האבנים על שמות בני ישראל מוסבת משבצות זהב תעשה אתם 12ושמת את שתי האבנים על כתפות האפוד אבני זכרון הנה לבני ישראל ונשא אהרן את שמותם לפני יהוה על שתי כתפתיו לזכרון 13ועשית משבצות זהב 14ושתי שרשרות זהב טהור מגבלות תעשה אתם מעשה עבות ונתתה את שרשרות העבתות על המשבצות 15ועשית חשן משפט מעשה חשב כמעשה האפוד תעשנו זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר תעשה אתו 16רבוע יהיה כפול זרת ארכו וזרת רחבו 17ומלאת בו מלאת אבן ארבעה טורים . טור אדם פטדה וברקת הטור האחד 18והטור השני נפך ספיר ויהלם 19והטור השלישי לשם שבו ואחלמה 20והטור הרביעי תרשיש שהם וישפה וישפה מוסבת משבצות זהב יהיו במלאתם 21והאבנים תהיינה על שמות בני ישראל שתים עשרה על שמותם פתוחי חתם איש על שמו תהיינה לשנים עשר שבט 22ועשית על החשן שרשרות גבלות מעשה עבות זהב טהור 23ועשית על החשן שתי משבצות זהב ושתי טבעות זהב ונתתה את . הטבעות על . קצות החשן 24ונתתה את שתי עבתות הזהב על שתי הטבעות על קצות החשן 25ואת שתי הקצות שתי העבתות תתן על שתי המשבצות ונתתה על כתפות האפוד אל מול פניו 26ועשית שתי טבעות זהב ושמת אתם על שני קצות החשן על שפתו אשר על עבר האפוד ביתה 27ועשית שתי טבעות זהב ונתתה אתם על שתי כתפות האפוד מלמטה ממול פניו לעמת מחברתו ממעל לחשב האפוד 28וירכסו את החשן מטבעתו אל טבעת האפוד בפתיל תכלת להיות על חשב האפוד ולא יזח החשן מעל האפוד 29ונשא אהרן את שמות בני ישראל בחשן המשפט על לבו בבאו אל הקדש לזכרון לפני יהוה תמידה ועשית את הארים ואת התמים 30ונתתה על חשן המשפט את הארים ואת התמים והיו על לב אהרן בבאו לפני יהוה ונשא אהרן את משפט בני ישראל על לבו לפני יהוה תמידה 31ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת 32והיה פי ראשו בתוכו שפה יהיה לפיו סביב מעשה ארג כפי תחרא יהיה לו לא יקרע 33ועשית על שוליו רמוני תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר על שוליו סביב ופעמוני זהב בתוכם סביב 34פעמון זהב ורמון פעמון זהב ורמון על שולי המעיל סביב 35והיה על אהרן לשרת ונשמע קולו בבאו אל הקדש לפני יהוה ובצאתו ולא ימות 36ועשית ציץ זהב טהור ופתחת עליו פתוחי חתם קדש ליהוה 37ושמת אתו על פתיל תכלת והיה על המצנפת אל מול פני המצנפת יהיה 38והיה על מצח אהרן ונשא אהרן את עון הקדשים אשר יקדישו בני ישראל לכל מתנות קדשיהם והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני יהוה 39ושבצת את הכתנת שש ועשית מצנפת שש ואבניט תעשה מעשה רקם 40ולבני אהרן תעשה כיתנת ועשית להם אבנטים ומגבעות תעשה להם לכבוד ולתפארת 41והלבשת אתם את אהרן אחיך ואת בניו אתו ומשחת אתם ומלאת את ידם וקדשת אתם וכהנו לי 42ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר ערוה ממתנים ועד ירכים יהיו 43והיו על אהרן ועל בניו בבאם אל אהל מועד או בגשתם אל המזבח לשרת בקדש ולא ישאו עון ומתו חקת עולם לו ולזרעו אחריו
Copyright information for SP