1 Chronicles 8:33

33 aNeri akamzaa Kishi, Kishi akamzaa Sauli, Sauli akamzaa Yonathani, Malki-Shua, Abinadabu na Esh-Baali.
Copyright information for SwhNEN