Matthew 28

Μαριὰμ] ‭א C L Δ Θ pc copmae

Μαρία] A B D W f1 f13 Byz copsa copbo WH ςλίθον] ‭א B D 700 892 pc vg syrs copsa NR CEI Riv TILC Nv NM

λίθον ἀπὸ τῆς θύρας] A C K W Δ 579 1424 Byz itf ith itq syrp ς ND Dio

λίθον ἀπὸ τῆς θύρας τοῦ μνημείου] L Γ Θ f1 f13 22 (28) 33 157 565 1010 1241 pm syrh copmae copbo Eusebiusεἰδέα] ‭א1 (‭א* omit ἦν δὲ ἡ εἰδέα αὐτοῦ) A B2 (B* εἰδέ) C D 28 700 892 1010 1424 pm WH

ἰδέα] K L W Γ Δ Θ f1 f13 33 565 1241 Byz ςὡς χιών] (p105 ξειων) ‭א A* B D K L W Δ f1 892 pc WH

ὡσεὶ χιών] A C L W Θ f13 33 Byz ςἐσείσθησαν] Byz ς WH

ἐσισθησαν] p105ἐγενήθησαν] p105 ‭א B C* D L 33 l844 (l2211)

ἐγένοντο] A C W Θ f1 f13 Byz ςὡς] ‭א A* B D L W Δ f1 892 pc

ὡσεὶ] Ac C Θ f13 Byz ςἔκειτο] ‭א B Θ 33 892* pc l253 ite syrs syrpal(ms) copsa copmae copbo arm eth Diatessaronn Origenlat Chrysostom Jerome1/2 Cyril WH NR CEI Riv Nv NM

ἔκειτο ὁ κύριος] A C D E F G H K L W Δ Π 0148 f1 f13 28 157 180 205 565 579 597 700 892c 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1243 1253 1292 1342 1365 1505 1546 1646 2148 2174 Byz Lect ita itaur itb itc itd itf itff1 itff2 itg1 ith itl itq itr1 vg (syrp) syrh syrpal(mss) (geo2) (slavmss) Diatessaron Philo-Carpasia Chrysostommss Chromatius Jerome1/2 Augustine Theodoret ς ND Dio

ἔκειτο ὁ Ἰησοῦς] Φ Σ l524

ἔκειτο τὸ σῶμα τοῦ κυρίου] 517 954 1424 1574 1675 (TILC)

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsὅτι Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν,] WH UBS NR CEI Riv TILC

ὅτι ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν,] (ς νεκρῶν·) NA (ND Dio νεκρῶν·) Nv NMἀπὸ τῶν νεκρῶν] ‭א A B C K L W Δ Θ Π 0148 f1 f13 28 33 700 892 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1253 1344 1365 (1546 ἐκ) 1646 2148 2174 Byz Lect itaur itc itf itff2 itq vgmss syrp syrh syrpal copsa copbo eth Cyril ς WH

omit] D 565 pc ita itb itd ite itff1 itg1 ith itl itr1 vg syrs arm geo Diatessarona Diatessaronv Origengr Origenlat Cyril-Jerusalem Augustineἰδοὺ εἶπον] Byz ς WHtext

καθὼς εἶπεν] (see Mark 16:7) 126 472 itf vgmss WHmgἀπελθοῦσαι] ‭א B C L Θ f13 33 al l547 l751 ite eth geo WH

ἐχελθοῦσαι] (see Mark 16:8) A D E F G H W Δ Σ 0148 f1 28 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz Lect ita itaur itb itc itd itf itff1 itff2 itg1 ith itl itq vg arm (Chrysostom) Jerome Augustine ςκαὶ ἰδοὺ] ‭א B D W Θ f13 33 69 700 788 892 1009 1292 1365 1646 2680 al Lectpt ita itaur itb itc itd ite itff1 itff2 itg1 ith itl itn itr1 vg syrp syrpal copsa copmae copbo arm ethpp geo slav Origen Eusebius Cyril-Jerusalem Jerome Augustine Cyril WH NR CEI Riv Dio TILC Nv NM

ὡς δὲ ἐπορεύοντο ἀπαγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ ἰδοὺ] (see Matthew 28:8) A C E F G H K L Δ Π Σ Φ 0148 f1 28 157 180 205 565 579 597 (788 ἀπερχομένον δὲ αὐτῶν καὶ ἰδοὺ) 828 1006 1010 1071 (1079 2174 omit καὶ) 1195 1216 1230 1241 1242 (1243) 1253 1342 1344 (1424 pc ἔδραμον for ἐπορεύοντο) 1505 1546 2148 Byz Lectpt lAD (l866) itf itq syrh ethro (ethTH) (ethms omit καὶ ἰδοὺ) Diatessarona (Diatessaronn Diatessaront) ς NDἸησοῦς] ‭א A B C K Δ 28* 565 700 892 1010 1241 Byz

ὁ Ἰησοῦς] D L W Γ Θ 0148 f1 f13 28c 33 1424 pm ςὑπήντησεν] ‭א* B C Θ f1 f13 565 700 892 1241 1424 al

ἀπήντησεν] ‭א A D L W 0148 Byz ςἀδελφοῖς μου] Byz ς WH

μαθηταῖς μου] 157 1555 Cyrilpt

ἀδελφοῖς] ‭א*κἀκεῖ] ς

καὶ ἐκεῖ] Byzὄψονται] Byz ς WH

ὄψεσθε] D itb itd ite ithἀπήγγειλαν] A B C E F G H L W Δ Σ f1 f13 28 33 157 180 205 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz Lect ita itaur itb itc ite itf itff1 itff2 itg1 ith itl itq itr1 vg Origenlat (Cyril-Jerusalem) Jerome Augustine1/2vid ς WH

ἀνήγγειλαν] ‭א D Θ 565 itd ethpp ethTH Origengr Chrysostomlem Augustine1/2vidαὐτὸν] A C D E F G K L W Y Π 074 0148 0234 f1 f13 28 565 700 892 Byz vg syr? ς [NA] NR CEI ND Riv Dio TILC Nv [NM]

omit] ‭א B Θ 33 ite WHτὰ ἀργύρια] ‭א1 A B2 D L Θ 074 0148 f1 f13 Byz ς

ἀργύρια] ‭א* B* W 0234 1574 pc WHἡμέρας] B D L Θ 569 pc ita itaur itb itc itd ite itf itff1 itg1 ith itl itq itr1 vg syrpal arm geo slav Origenlat Titus-Bostra Chrysostom Augustine [WH] [NA] NR Riv Dio

omit] ‭א A E F G H K W Y Δ Π Σ 074 0148vid f1 f13 28 33 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz Lect itff2 eth Origengr ς CEI ND TILC Nv (NM this day)προσεκύνησαν] ‭א B D 33 ita itaur itb itc itd ite itf itff1 itff2 itg1 ith itl itn vg syrpal(ms) Eusebius Chrysostom WH NM

προσεκύνησαν αὐτῷ] A K W Δ Θ Π 074 0148 f1 f13 22 565 579 700c 892 1010 1071 1079 1195 1216 1242 1344 1546 2148 2174 Byz Lect l185sm itq eth Diatessaron Didymus ς NR CEI ND Riv Dio TILC Nv

προσεκύνησαν αὐτὸν] Γ 28 157 700* 1009 1230 1241 1253 1365 1646 l32 l183 l184 l303 l950 l1231 l1634

προσεκύνησαν αὐτοῦ] 346

προσεκύνησαν αὐτῷ or αὐτὸν] syrp syrh syrpal(mss) copsa copbo arm geoτῆς] B D 892 pc [WH] [NA]

omit] ‭א A W Θ 074 0148vid f1 f13 Byz ςπορευθέντες οὖν] B W Δ Θ 074 f1 33 565 892 1010 1241 al vg syr copsa copmae copbo(pt) ς WH

πορευθέντες] ‭א A 0148 f13 28 69 Byz copbo(pt) Irenaeuslat

πορευθέντες νῦν] D itβαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος] Byz ς WH

βαπτίζαντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος] B D

ἐν τῳ ὀνόματι μου] Origen Eusebiusptαἰῶνος] ‭א A* B D W 074 f1 33 pc itaur itd ite itff1 itg1 ith itn itq vg syrpal(mss) copsa copmae copbo(pt) arm ethpp ethTH geo1 geoB Origenvid Chrysostom Severianvid Jerome Cyril WH NR CEI Riv TILC Nv NM

αἰῶνος ἀμήν] A2 E F Gsupp H K Δ Θ Π Σ f13 28 118 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1243 1253 1292 1342 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 Byz Lect ita itb itc itf itff2 itl vgmss syrp syrh syrpal(ms) copbo(pt) ethro ethms geoA Apostolic Constitutions ς ND DioCopyright information for VarApp