1 Corinthians 1

1Emavo, yau Faulo iada Sosideni taiadi 'a vekaiwa 'waimie. Yaubada nuanuana bega a vetomata'aulele Iesu Keliso faifaina, we'e 'omi Yaubada yana 'Aila'a 'wa miamianiga 'atamana Kolinita 'waineye a kilukiluma 'waimie. Yaubada i venua'ivinemi 'omi yana tomotoga mogitana wata fai Iesu Keliso taiadi 'wa miave'itubama i 'ive'atumaimi bega yami sauluva tonovidi mataneye. Kebu 'aisemiga, wata tomotoga matatabuna 'awalawa tulina tulina 'waidie, kumanidiavo ma yadi subia i vevegole 'ada Toveimea Iesu Keliso 'waineye, taunina 'adi Toveimea wata 'ada Toveimea.

3'A vevelu'ui faifaimi, nuanuama Yaubada Tamada wata 'ada Toveimea Iesu Keliso ma yadi nuakalikali i na vevesauluva 'atumaina 'waimie, wata nuanua bikadi mia 'atumaina taiadi i na velevelemi.

  • S2 1 Kol 6:11

'Aivaita bwaikina ta veluagai Keliso 'wainega.

4Tutuya matatabuna a vevekaiwa Yaubada 'waineye faifaimi, fai ma yana nuakalikali i vesauluva 'atumaina 'waimie Iesu Keliso 'wainega. 5'Wa miave'itubamaga Keliso taiadi bega nani matatabuna 'waidie 'aivaita bwaikina 'wa veluagai Yaubada 'wainega 'wa da vo i da 'ive'ai'aiwabumi. Yana 'aivaitanina 'wainega yami vona faifaina matatabuna 'adi nogaya 'eba nua'ewa, wata yana nuanua tonovidi 'wa 'asetadi mogitana. 6Keliso Valana a lu'ivoneyeniga 'waimie nuamie i 'eno'eno, wata taunimi 'wa tauyemi 'waineye, begaidi tutuyanina 'ada Toveimea Iesu Keliso yana souyagi 'wa lulukamaseni, Yaubada yana nuakalikali fuedi 'waimie i 'eno'enovi, kebu tamu nani 'wainega 'wa da ve'ale'usa 'anu'anunumi 'adi 'aivaita faifaidi. 8Wata i na kikiavefa'alimi i na nagoga 'eba ve'a'ava 'waineye 'ada Toveimea Iesu Keliso yana vila-vaitugana 'ana 'aiata 'waineye kebu tamu yami sakonaga, yami sauluva matatabuna tonovidi Yaubada mataneye. 9Naninidi Yaubada 'wainega ta na veluagadi fai bani'odi i vona, mogitana i na 'idewadi. Yaubadanina i venua'ivinemi bega 'wa veiana Natuna 'ada Toveimea Iesu Keliso taiadi.

  • S4 Kolos 1:3-4S8 Fil 1:6 1 Tes 3:13S9 1 Ion 1:3

Tovetumaganavo i ve'idi'idi.

10Ekwavo, 'ada Toveimea Iesu Keliso veimea i veleku begaidi a vevelu'ui 'waimie kebu 'wa na ve'ikwayekwayega, nuanuaku matatabumi yami vona 'adi nuanua 'aitamogana bega kebu 'wa na ve'idi'idiga. Wata nuanuaku yami nuanua matatabuna 'aitamogana wata nani matatabuna 'waidie yami venua'ivina i na vesala bega 'wa na luvetubama 'ami 'aila'a 'aitamogana. 11Ekwavo, bani'odi a voneyediga fai Kiloi yadi vanuga 'ana tomia 'ifwaidi i maia 'waikuye i lu'ivona 'aise'avami 'wa veve'ikwayekwayega. 12Yami awa'idi'idi side bani'odi, 'ifwaimi 'wa vo, 'Ima Faulo yana tomotoga,” 'ifwaimi 'wa vo, 'Ima Afolosa yana tomotoga,” we'e 'ifwaimi 'wa vo, 'Ima Fita yana tomotoga,” wata 'ifwaimi 'wa vo, 'Ima Keliso yana tomotoga.”

13Bani'odi 'wa vevesauluvediga kebu i da lubwaineniga. Yami awa'idi'idi 'waidiega 'wa da vo Keliso 'wa da sivo'avo'ai. 'Wa da nuani yau Faulo i tutufwaseku 'ai lagalagana 'waineye a wafa faifaimi? 'Alo 'aku wagavayega 'wa bafitaiso bega 'omi yaku tovetutuyamavo? A nuani kebu. 14A vekaiwa Yaubada 'waineye kebu fuemi a da bafitaisomi, Kilisifasi wata Gaiasa 'aisedi a bafitaisodi, begaidi kebu tamu aitoi 'waimiega 'ana fata i na vo, Yau Faulo i bafitaisoku, yau yana tovetutuyama mogitana.” 16Wata tamu a nuani, Sitefana yana vanuga 'ana tomia taiadi a bafitaisodi, we'e a nuani kebu tamu wata aitoi a da bafitaisoi. 17Keliso i voneku a vetofolovaga kebu bafitaiso faifaina, we'e mogitana Valana 'Atumaina a na lalau'age. A lalau'agega kebu nuanuaku tomotoga i na vo, Faulo yana lau'age 'ana nogaya ma yana 'aseta bwaikina wata 'eba nua'ewa.” Kebu yaku nuanua bani'odi, nuanuaku Keliso yana wafa 'ai lagalagana 'waineye 'aiseotogina tomotoga nuadi i na 'ewadi. Fai kebu nuanuaku Valananina yana toketokena i na venani-'avo'avovo begaidi a lulu'ivonamo tomotoga 'waidie.

  • S10 Fil 2:2S11-12 Fol 18:24-28, 19:1-2S14 Fol 18:8
  • S16 1 Kol 16:15S17 1 Kol 2:1-2,5

Yaubada yana 'aseta wata yana toketokena Keliso i sivemagesedi.

18Keliso yana wafa 'ai lagalagana 'waineye 'ana vona tomotoganidi wafaotoga 'ana 'edeamo i nunagoiga, 'ana nogaya 'waidie 'wava'wavadi yadi vona. We'e 'ida 'ita'ita'i ta veveluagai ta vo, Keliso i wafaga, Yaubada yana 'eda'eda toketokena, 'ada 'ita'ita'i faifaina.” 19Tofalive'wava'wavanidi yadi 'aseta faifaina tamu vona i 'eno'eno Yaubada yana Buki nageneye, Yaubada i vo,

To'aseta yadi 'aseta a na 'ivesakodi,

Tomotoganidi nuadi magemagetadi yadi nuanua a na 'ivetabodadi.”

20Begaidi to'aseta, tomotoganidi nuadi magemagetadi, wata tomotoganidi tutuya de'e ma yadi 'aseta i veve'ikwayekwayega, yadi 'asetanidi ava'aibe bei i nago? Mogitana, tomia fwayafwaya yadi 'aseta Yaubada i sivilai bega bani'odi 'wava'wavadi yadi 'aseta. 21Yadi 'asetanidi i siviladiga fai Yaubada ma yana 'aseta yana nuanua i 'idewai bega tomotoga i vetumagana taunidi yadi 'aseta 'waineye kebu 'adi fata Yaubada i na veluagai. We'e mogitana Yaubada i nuani nuanuana egavo i na vetumagana Keliso Valana 'waineye i na 'ita'ita'iedi, Valananina faifaina 'a lalau'age we'e tomia fwayafwaya fuedi yadi nuanua igodina 'wava'wavadi yadi vona. 22Tofalive'wava'wavanidi me Diu, nuanuadi 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa i na 'isedina mulieta i na ve'awamogitana. We'e me Guliki i falive'wava'wavaga nuanuadi vona ma 'adi 'aseta wata 'eba nua'ewa i na nogaidi mulieta i na ve'awamogitana. 23We'e 'ima 'a lalau'age Keliso i wafaga 'ai lagalagana 'waineye tomotoga 'ada 'ita'ita'i faifaina, siwe me Diu i nogai i nuani wafanina 'ana 'isa sakoina nika i bunumayaga i baila, mali tomotoga i nogai i vo, 'A baila, 'ana nogaya 'waimeye 'wava'wavadi yadi vona.” 24We'e tomotoganida Yaubada i venua'ivinedaga bega 'ita'ita'i ta na veluagai, me Diu wata mali tomotoga taiadi, 'waideye Keliso taunina Yaubada yana toketokena wata yana 'aseta. 25Tomotoga igodi to'aseta i vo, Yaubada Natuna i 'aniveleneni wafa 'waineye 'ana 'isa i ve'wava'wava,” siwe Yaubada yana nuanuananina tomotoga yadi 'aseta i vebwaika-'iawedi. Wata tomotoganidi i vo, Yaubada mweana, Natuna i wafa 'ai lagalagana 'waineye,” siwe Yaubada yana mweananina toketokeotogina, kebu bani'odi tomotoga yadi toketokena.

  • S18 Lom 1:16S19 Ais 29:14S22 Mad 12:38 Fol 17:18

Kebu tamu aitoi 'ana fata taunina i na awa'ai'aia Yaubada mataneye.

26Ekwavo, 'wa na nuani tutuyanina Yaubada i venua'ivinemi 'wa vetumagana Keliso 'waineye, tomotoga matadie to'aseta kebu fuemiga, tovetoketoke kebu fuemiga, wata to'ai'aiwabu kebu fuemiga. 27We'e mogitana tomotoganimi faifaimi tomia fwayafwaya i vo, Yadi sauluva 'wa da vo 'wava'wavadi yadi sauluva bani'odi,” siwe Yaubada i venua'ivinemi bega igodi to'aseta i na vedi yadi nuanuananina vekali nika i na bunumayaga. Wata bani'odi tomotoganimi mweami tomia fwayafwaya matadie, siwe Yaubada i venua'ivinemi bega tomotoga toketokedi i na vedi yadi toketokenanina nani-'avo'avovo nika i na bunumayaga. 28Tomotoga-'avo'avovo, naninidi tomotoga i awaobuobuyediga, wata nani siaidi, Yaubada i venua'ivinedi bega 'waidiega naninidi tomotoga matadie bwaikidi i na venani-'avo'avovo. 29Nani de'e Yaubada i 'idewaiga begaidi kebu tamu aitoi 'ana fata taunina i na awa'ai'aia mataneye. 30We'e 'omi Yaubada i miemi Keliso 'waineye taiadi 'wa miave'itubama, bega Kelisonina 'asa'aiana yada 'aseta, nika 'wainega 'ada fata ta na venua'ivina-'atumai. Wata Keliso yana wafa 'wainega Yaubada i 'ive'atumaimi bega 'omi yana tomotoga mogitana yami sauluva matatabuna magemagetadi, wata Kelisonina 'wainega Yaubada i tuveobumi sakona 'wainega. 31Fai naninidi 'atumaidi Yaubada i 'idewadi Keliso 'wainega begaidi ava'ai i voneyeniga Yaubada yana Buki nageneye ta na 'idewai i vo,

'Ai'edi aitoi i na vo, A na subia,”

I lubwaineni 'Auvea 'aisena i na subiai,

Kebu taunina i na awa'ai'aia.”

  • S26 Mad 11:25S28 Iem 2:5S30 Lom 3:22 Efe 1:7
  • S31 Iel 9:24 2 Kol 10:17
Copyright information for `YML