1 Corinthians 7

Faulo i veifufu nagi mogitana faifaina.

1Basenadi leta 'wa kilumi i mai 'wa velutoli nani 'ifwaidi faifaidi, bega tutuya de'e naninidi a na veifufuyedi.

'Ai'edi aitoi kebu nuanuana nagi, 'atumaina, kebu tamu ava'ai.
2Siwe fai tomotoga fuedi i sakosakona bunu 'ana nuanua 'waidiega i na nunago sauluvanidi i na silubumi 'wa na sakona, begaidi i lubwaineni iaveta 'aitamogana 'aitamogana i na nagi bega taunina taunina yana vavine. Wata bani'odi vevine i na nagi bega taunidi taunidi yadi lamoga. 3'Ai'edi vavine nuanuadi i na nago yadi lamoga 'waineye, yadi lamoga kebu i na baila, wata 'ai'edi tomogo nuanuana i na nago yana vavine 'waidie, yana vavine kebu i na baila. 4Kebu i na bailaga fai vavine i nagiga tomogodi kebu 'aisedi 'ana toveimea, wata yadi lamoga yana 'eba veimea. Wata bani'odi tomogo i nagiga tomogona kebu 'aisena 'ana toveimea, wata yana vavine yadi 'eba veimea. 5'Eno faifaina, iaveta kebu yami vevinevo 'wa na talabodedi, wata vevine kebu yami lalamogavo 'wa na talabodedi. Siwe 'ai'edi tamu tutuya tamu tomogo ma yana vavine i na veifufu yadi nuanua 'aitamogana i na vo, 'Aiata 'ifwaidi nagedie kebu taiadi ta na veluaga bega 'ada fata ta na tauyeda velu'ui faifaina,” sauluvanina, sauluva 'atumaina. Mulieta yami velu'ui 'adi 'aiata i na 'a'avana, 'ami fata wata 'wa na veluaga, i na nunago Seitani yana sailubu 'wainega naninina 'ana nuanua i na vebwaika 'waimie nika 'wa na sakona tamu tomogo 'alo tamu vavine taiadi.

6Yaku vonanidi nagi faifaina, kebu veimea fa'alina a da velevelemi, siwe a tauyemi bani'odi 'wa na vevesauluvedi. 7Yau umaumalaku, nuanuaku iaveta wata vevine matatabumi 'wa da salaku. Siwe Yaubada ma yana nuakalikali 'ada veuveuta tulina tulina i veleda bega 'ifwaidi yana 'aivaitanina 'wainega i 'iveumaladi i folofolova faifaina. 'Ifwaidi yana 'aivaitanina 'wainega i nagi wata faifaina i folofolova.

8Tutuya de'e a na veifufu umaumala, kolokoloa wata 'wabu'wabula 'waimie. 'Ai'edi tutuya de'e kebu 'wa na nagiga, 'aise'avami 'wa na miamia yau bani'odi, a nuani 'atumaiotogina. 9We'e 'ai'edi nuafoumi yalayaladi nuanuami bwaikina ve'avula, i lubwainemi 'wa na nagi. Ve'avula 'ana nuanua i na vebwaikaga 'waimie 'wa da vo i da 'alavekasikasisimi i na nagoga nika 'wa na sakona, we'e 'wa na nagiga 'atumaina, bei kebu 'wa na sakonaga.

10We'e naginagimi a na vonemi. Tamu veimea a na velemi, veimeanina yau kebu 'waikuyega, 'Auvea 'wainega. Vavine naginagidi kebu yadi lamoga i na baileniga, we'e 'ai'edi i na 'iaweni i na nagoga, vetuma kebu i na nagiga tamu tomogo taiadi. 'Ai'edi mia'aise 'ana vebae sakoina 'waidie, i lubwainedi i na viladi yadi lamoga 'waineye, siwe i na veiana taiadi i na mia. Wata bani'odi tomogo yana vavine kebu i na vesa'ilidi.

12'Ai'edi aitoi i vetumaganaga Keliso 'waineye siwe yana vavine 'alo yadi lamoga kebu i da vetumagana, 'adi vona de'e. Vonanina yau tauniku 'waikuyega, kebu 'Auvea i da veleku. 'Ai'edi tamu tomogo taunina tovetumagana, we'e yana vavine kebu i da vetumagana, siwe nuanuadi taiadi i na miamia, tomogonina kebu i na vesa'ilidi. 13Wata bani'odi vavine, 'ai'edi vavine tovetumagana, we'e yadi lamoga kebu i da vetumaganaga siwe nuanuana yana vavine taiadi i na miamia, vavine kebu i na sa'ilaga. 14Kebu i na sa'ila taiadi i na miamia fai vavine i vetumaganaga 'waidiega yadi lamoga i ve'atumai Yaubada mataneye bega tomogonina Yaubada yana tomotoga. We'e tomogo i vetumaganaga 'wainega yana vavine i ve'atumai Yaubada mataneye bega vavinenidi Yaubada yana tomotoga. 'Ai'edi tama wata ina kebu i na ve'atumai Yaubada mataneye, natudiavo 'wa da vo Yaubada 'ana tobavu natudiavo, we'e mogitana fai 'adi 'ailuga i ve'atumaiga, natudiavo wata i ve'atumai bega matatabudi Yaubada yana tomotoga.

15'Ai'edi tamu tomogo tovetumagana we'e yana vavine kebu i da vetumagana nuanuadi yadi lamoganina i na baileni i na nago, tomogo kebu i na talabodediga i na tauyedi. Wata bani'odi 'ai'edi tamu vavine tovetumagana we'e yadi lamoga kebu i da vetumagana nuanuana yana vavinenidi i na bailedi i na 'awa'idia, vavine kebu i na talabodeniga i na tauyeni. Kebu tamu veimea i da 'eno'eno bega tovetumagana i na yogonidi, 'ai'edi yana vavine 'alo yadi lamoga kebu i da vetumaganaga nuanuadi i na nagoga, 'asa'aiana i na tauyenimo. I na nagoga fai Yaubada i venua'ivineda kebu nuanuana ve'ikwayekwayega, nuanuana yada mia 'atumai'avana. 16'Omi vavine 'wa vetumaganaga a na vonemi. 'Omi kebu 'wa da 'asetai siwe 'ai'edi yami lamoga taiadi 'wa na miamia, voke yana nuanua 'wa na sivilai nika i na vetumagana Keliso 'waineye. Wata 'omu tomogo 'u vetumaganaga bani'odi, kebu 'u da 'asetai siwe 'ai'edi yamu vavine taiadi 'wa na miamia, voke yadi nuanua 'u na sivilai nika i na vetumagana.

  • S9 1 Tim 5:14S15 Lom 12:18S16 1 Fit 3:1-2

'Omi Keliso yana tomotoga yavuyavumi.

17'Omi tovetumaganavo wata a na vonemi. 'Aitamogana 'aitamogana yada mia wata yada sauluva tulidi bani'odi 'Auvea i veutada, bega kebu tamu aitoi i na vo, Yaku mianina i na vetuli.” Yaubada yana vegole 'wainega 'wa luku yana 'Aila'a 'waineye, siwe kebu 'wa na vo, Yaku mia nagami a na baileni,” ava'ai yami folova nagami, tutuya de'e wata 'waineye 'wa na folofolova, 'ai'edi nagami 'omi tomotoga bwaikimi 'alo siaimi 'asa'aiana bei 'wa na miamia. De'e veimeanina a veve tovetumaganavo 'adi 'aila'a 'aitamogana 'aitamogana 'waidie. 18Tamu 'eba 'isa side bani'odi. 'Ai'edi tamu tomogo Diu basenadi Yaubada yana tugusa bunu 'aibobo i 'ewai, mulieta Yaubada yana vegole 'wainega i luku Keliso yana 'Aila'a 'waineye, kebu yana nuanua i na vo, Tugusanina a na luvuyovuyoi.” Wata 'ai'edi aitoi bunu 'aibobo kebu i da 'ewaiga siwe Yaubada yana vegole 'wainega i luku Keliso yana 'Aila'a 'waineye, kebu i na vo, Bunu 'aibobo a na 'ewai.” 19'Ai'edi bunu 'aibobo ta 'ewai 'alo kebu, kebu tamu ava'ai, we'e nani bwaikina Yaubada yana veimea ta na vevematayakeyakedi. 20Yaubada yana vegole 'wainega 'wa luku Keliso yana 'Aila'a 'waineye, siwe kebu 'wa na vo, Yaku mia nagami a na baileni,” 'aitamogana 'aitamogana yami mia nagami, 'asa'aiana 'waidie 'wa na miamia. 21Wata tamu 'eba 'isa, 'ai'edi 'ifwaimi 'wa vetofolova-maimaiga tamu toveimea 'waineye, siwe Yaubada yana vegole 'wainega 'wa luku Keliso yana 'Aila'a 'waineye, 'ami toveimeavo yadi veimea fa'alidi faifaidi kebu 'wa na nuanua, 'wa na folofolovamo. Siwe 'ai'edi yami toveimea i na tauyemi i na vo, 'Asa'aiana 'wa nago,” 'ami fata 'wa na 'iaweni. 22'Wa vetofolova-maimaiga kebu faifaina 'wa na nuavita fai tutuyanina 'ada Toveimea Keliso i golemi 'wa luku yana 'Aila'a 'waineye, nika bei i yavumi. Mogitana tutuya de'e tamu tomogo i veveimeyemi, siwe 'omi Keliso yana tomotoga yavuyavumi, sakona kebu i da veveimeyemi. We'e 'ifwaimi kebu tamu tomogo 'waineye 'wa da vetofolova-maimaiga, tutuyanina Keliso yana vegole 'wainega 'wa luku yana 'Aila'a 'waineye, bei 'wa vetofolova-maimaiga faifaina. 23Yaubada i kimwanemi tutula bwaikaotogina 'wainega, tutulanina Keliso, i 'aniveleneni i wafa faifaimi, begaidi taunina 'ami Toveimea mogitana. Kebu yami nuanua 'wa na tauyedi bega tamu aitoi i na veveimeyemi. 24Ekwavo, Yaubada yana vegole 'wainega yami sauluva 'wa siviladi 'wa luku Keliso yana 'Aila'a 'waineye siwe kebu 'wa na vo, Yaku mia nagami a na baileni,” 'aitamogana 'aitamogana yami mia nagami, 'asa'aiana 'waidie 'wa na miamia. Siwe tutuya de'e Yaubada i mialafinimi wata i 'i'ivaisemi.

  • S17 1 Kol 7:24S19 Gal 5:6

Umaumala, kolokoloa, wata 'wabu'wabulavo 'adi vona.

25Tutuya de'e yami velutoli egavo kebu i da nagiga faifaina a na tutuli. Kebu tamu veimea 'Auvea i da veleku siwe fai ma yana nuakalikali i venua'ivineku a vetofolova faifaina, bega yaku nuanua a na lu'ivona 'waimie, 'ami fata 'waineye 'wa na vetumagana. 26Fai vita fuedi i sousouyedi 'ida tovetumaganavo 'waideye, yami mia nagami, a nuani i lubwainemi 'asa'aiana 'waidie 'wa na miamia. 27Side bani'odi. 'Ai'edi naginagimi, kebu yami vevinevo 'wa na vesa'ilidi. Egavo kebu 'wa da nagiga, kebu nagi faifaina 'wa na nuanua. 28We'e 'ai'edi 'wa na nagiga 'alo ne'e'elina i na nagiga kebu i na sakonaga. 'Wa na nagiga vita fuedi i na souyedi 'waimie we'e 'ai'edi nagi 'wa na baileni, 'atumaina, kebu nuanuaku 'ami vita i na vefue.

29Ekwavo, yaku vona 'ana 'aseta side bani'odi. Yada tutuya fwayefwayeye 'akonadi i veve'ale'usa, begaidi tutuya de'e i na nagoga iaveta naginagidi Yaubada 'ana nua'ewa 'waidie i na 'eno'eno, yadi folova toketokena faifaina 'wa da vo umaumaladi. 30Wata tovemogai, i lubwainedi Yaubada 'ana nua'ewa 'waidie i na 'eno'eno, yadi folova toketokena faifaina 'wa da vo kebu i da nuavitaga. Egavo i sososoana, i lubwainedi Yaubada 'ana nua'ewa 'waidie i na 'eno'eno, yadi folova toketokena faifaina 'wa da vo kebu i da sosoanaga. Egavo kukua i kimwakimwane, i lubwainedi i na toke i na folofolova Yaubada faifaina siwe 'adi 'isa 'wa da vo kukuanidi kebu 'waidie. 31Egavo i folofolova fwayafwaya 'ana nani faifaidi, naninidi kebu nuadi i na 'ewadi, i lubwainedi Yaubada 'ana nua'ewa i na 'eno'eno 'waidie. I lubwaineniga fai de'e fwayafwayanina nani 'ifwaidi taiadi tutuya de'e i 'eno'enoviga, sai'afoga i na 'a'ava.

32Kebu nuanuaku 'wa na venuafouviga nani fuedi faifaidi. Egavo kebu i da nagiga tutuya matatabuna 'Auvea yana folova faifaina i nuanua fai nuanuadi i na kiavesosoani. 33We'e naginagidi, fwayafwaya 'ana nani 'adi nuanua 'waidie i 'eno'eno fai nuanuadi yadi vevinevo i na kiavesosoanidi. 34'Auvea yana folova faifaina i nuanua wata yana vavine 'adi kiavesosoana faifaina i nuanua bega yana nuanua i vesidakadakai. Wata bani'odi vevine kebu i da nagiga wata ne'e'ela, tutuya matatabuna 'Auvea yana folova faifaina i nuanua fai nuanuadi tomogodi wata 'anu'anunudi matatabuna i na tauyedi 'waineye. We'e vevine naginagidi, fwayafwaya 'ana nani 'adi nuanua 'waidie i 'eno'eno fai nuanuadi yadi lalamogavo i na kiavesosoanidi.

35De'e bani'odi a voneyediga nagi faifaina, kebu a da tatalabodemiga, we'e mogitana nuanuaku a na 'ivaisemi bega sauluva 'ana tonovineamo 'wa na nunago. Wata nuanuaku taunimi 'wa na tauyemi mogitana 'Auvea 'waineye, 'aiseotogina 'ana nua'ewa 'waimie i na 'eno'eno.

36'Ai'edi aitoi natuna ne'e'elina i na talabodeni nagi faifaina, mulieta yana nuanua i na sivilai i na vo, Yaku talaboda a nuani kebu 'atumainaga fai natuku 'akonadi nagi 'ana malamala i veluagai wata nuanuana i na nagi.” 'Ai'edi bani'odi i na nuanuayediga, taunina 'aisena i na veimea, natuna i na tauyeniga kebu i da sakonaga. 37We'e 'ai'edi aitoi nuanuana natuna ne'e'elina kebu i na nagiga, kebu venuanaluga 'alo lukakada 'wainega, 'atumaina, taunina 'aisena i na veimea. 38Yaku vonanina 'ana 'aseta side bani'odi. 'Ai'edi aitoi natuna ne'e'elina i na tauyeni i na nagi, yana nuanuananina 'atumaina, we'e 'ai'edi aitoi natuna ne'e'elina i na talabodeni kebu i na nagiga, yana nuanuananina 'atumaiotogina.

39'Ai'edi vavine yadi lamoga ma yawaina i na miamia, vavinenidi yadi lamoga 'ana 'au, 'wa da vo yogoyogonidi yadi lamoganina 'waineye. Mulieta yadi lamoga i na wafaga, 'akonadi yavuyavudi 'wainega, 'ai'edi nuanuadi tamu tomogo taiadi i na nagiga, 'ana fata. Siwe tomogonina taiadi i na nagiga, i lubwaineni taunina tovetumagana. 40'Ai'edi i na nagiga 'eba sosoana 'waidie, we'e 'ai'edi kebu i na nagiga, 'eba sosoana bwaikaotogina 'waidie. Fai Yaubada 'Anu'anununa i ageku 'waikuye i miamia, bega yana awave'eda'eda 'wainega a nuani yana nuanua a lulu'ivona 'waimie.

  • S31 1 Ion 2:17S39 2 Kol 6:14
Copyright information for `YML