1 Timothy 1

1Yau Faulo a vekaiwa Timoti 'waimuye. Iesu Keliso faifaina a vetomata'aulelega, taunina wata Yaubada yadi nuanua 'wainega. Yaubada 'ada To'ita'ita'i, we'e Iesu Keliso yada vetumagana ta yatoi 'waineye bega ta nuani mogitana ava'ai basenadi i vona'awaufaufa 'waideye 'ada 'ita'ita'i faifaina i na 'idewai faifaida.

2Timoti, 'u vetumagana Iesu 'waineye, begaidi a ve'awa-natuna 'waimuye. 'Omu mogitana bani'odi natuku, bega a vevelu'ui faifaimu nuanuaku Yaubada Tamada wata 'ada Toveimea Iesu Keliso ma yadi nuakalikali i na vevesauluva 'atumaina 'waimuye wata i na 'i'isanuakalikaliemu. Wata nuanuaku yadi nuanua bikana i na velevelemu mia 'atumaina taiadi.

  • S1 Kolos 1:27S2 Fol 16:1-3

Ve-vekavekali faifaidi i matakia.

3'U na nuani basenadi a wai 'waimuye a veifufuna bega a mai Masidonia. Vonanidi a veifufuyediga wata a na luvaituganidi. Nuanuaku 'u na miamia Efeso bega tove-vekavekali bei i miamianiga 'u na talabodedi kebu wata i na veve. 4Tovekalinidi yadi nuanua i tauyedi wata i vetumagana mogitana ifuifufu tubudiavo 'waidiega, wata wagava tubulelelegidi nuadi i 'ewadi, yadi nuanua i vo, Matatabuna ta na 'asetadiga, ta na ve'atumai Yaubada mataneye.” Nuanuaku naninidi 'u na talabodedi i na 'ailove, fai 'waidiega ve'alamagi'ai i sousouyeni, bega tomotoga kebu 'adi fata ma yadi vetumagana Yaubada yana nuanua i na 'i'idewadi. 5Nuanuaku 'u na talabodedi, bega yadi nuanua 'waidie nuakalikali i na vebwaika. We'e nuakalikalinina i souyeni nani 'aitonu 'waidiega, nuanua tonovidi, venua'ivina-'atumai sauluva 'atumaidi faifaidi, wata vetumagana Iesu Valana 'Atumaina 'waineye. Bani'odi i na vevesauluvediga, i na nunuakalikali mogitana. 6Fai tovetumagana 'ifwaidi sauluvanidi i baila, nani-'avo'avovo 'aisedi faifaidi i veveifuifufu. 7Igodi nuanuadi i na vetove Yaubada yana ve'etoboda faifaidi, siwe taunidi yadi ve wata yadi vona toketokedi 'adi 'aseta i bavuyedi.

  • S4 1 Tim 4:7S7 1 Tim 6:3-4

Ve'etoboda Yaubada 'wainega ta na ve'ililibuyedi.

8'Akonadi ta 'asetai ve'etobodanidi Yaubada i yatodiga nani 'atumaidi, 'ai'edi tove i na veve tonovineamo wata tomotoga i na veve'ililibuyedi Yaubada yana nuanua bani'odi. 9Wata ta 'asetai ve'etobodanidi kebu tomotoga yadi sauluva tonovidi faifaidi, mogitana tosakona faifaidi. Tosakonanidi side kumanidiavo. Ve'etoboda 'adi togeu, tovedumwe'ai'ai, Yaubada yana nuanua 'adi tobaila, tomotoganidi nuanuadi sakona-vebogi, egavo kebu nuanuadi tafalolo, Yaubada yana nuanua 'adi to'ivekokova, egavo tamadiavo 'alo inadiavo 'alo mali tomotoga i luvewafadiga, tomotoganidi faifaidi Yaubada ve'etobodanidi i yatodi. 10Tove'avula-'avo'avovo, wata iaveta'ava 'alo vevine'ava i sakosakona, faifaidi. Egavo nuanuadi tamu tomogo i na vunugi bola enavo i na tuveobuya, tovekali, wata egavo nani-vekavekali i veve'awamogitanediga, faifaidi. Yaubada ve'etoboda i yatodiga sauluvanidi faifaidi wata sauluva 'ifwaidi sakoidi faifaidi. Naninidi sakoidi matatabudi ve tonovidi i geugeudi. Venidi tonovidi i vesala Yaubada Valana Magemagetana taiadi, kumanina faifaina i venua'ivineku a vevetomata'aulele. Yaubadanina i lubwaineda ta na subisubiai.

Faulo i sosoana Yaubada yana nuakalikali faifaina.

12A vekaiwa bwaikina Iesu Keliso 'ada Toveimea 'waineye fai toketokena i veleku yana folova faifaina. Wata a vekaiwa 'waineye fai i vetumagana 'waikuye kebu a na baileni, 'aku fata yana folovanina a na 'idewai. 13Avinodi nagami yau Keliso 'ana toawavesako, yana tomotoga a nikenikedi wata taunina a yagayagaia, siwe i 'isanuakalikalieku fai i 'asetaku kebu a da vetumagana 'waineye wata ava'ai a 'idewai 'waineye a bavuyeni. 14'Ada Toveimea yana nuakalikali 'waikuye kebu ta na vona, i vesauluva-'atumaieku fai vetumagana wata nuakalikali i veleku. Yau, 'omu taiadi ta vevetumagana wata ta nunuakalikali fai ta miave'itubama Iesu Keliso taiadi.

15Vona de'e vona mogitana, i lubwaineda tomotoga matatabuda ta na tauyeda vonanina ta na vetumaganeni. Vonanina side bani'odi. Iesu Keliso i mai fwayefwayeye bega tosakona i na 'ita'ita'iedi. Tosakonanidi 'waidiega yau kumaniku sakona 'waineye a vetoketoke-'afo'afo. 16Basenadi a sakosakona Iesu Keliso kebu i da logi i da vedumwe'ai'aieku, ma yana tokemaiga i vesauluva 'atumaina 'waikuye. Yau mogitana tosakonaotoga, tosakona 'ifwaidi kebu bani'odiga, siwe kebu i da logieku, nuanuana yau tomotoga fuedi yadi 'eba 'isa i na 'asetai kebu i na logi-matayo'oyedi 'adi fata i na vetumagana bega mia 'atumaina wata miamia-vagaina i na veluagai Iesu Keliso 'wainega.

17Nuanuaku tutuya matatabuna Yaubada yada Kini ta na veve'ililibuyeni wata ta na subisubiai. Taunina miamia-vagaina, i na veveimea-vagata. Kebu tamu aitoi 'ana fata i na 'iseniga, 'aiseotogina Yaubada mogitana, kebu wata tamu. Vona mogitana, yaku nuanua bani'odi.

  • S12 Fol 9:15S13 1 Kol 15:9-10S15 Luk 19:10

Faulo Timoti i kiavefa'ali.

18Natuku Timoti, 'u na nuani basenadi Yaubada yana tolu'ivonavo nagami i vona-vagata yamu vetoketoke Yaubada 'waineye faifaina. Nuanuaku vonanidi 'u na nuanuanidi bega 'u na vevetoketoke, Yaubada 'ana gavia Seitani taiadi 'wa na vevetalaga. 19Tutuyanina 'u na vevetalaga nuanuaku yamu vetumagana i na 'eno-vagata Iesu Keliso 'waineye, wata yamu sauluva i na tonova bega 'amu vebae 'waineye 'u na lutonovi kebu 'u da sakosakonaga. Tomotoga 'ifwaidi 'adi vebae 'waidiega i 'asetai i sakosakona siwe kebu faifaina i da nuanua, nuanuadi sakona-vebogi, begaidi yadi vetumagana Keliso 'waineye i mwea-'afo'afo. 20Tovedumwe'ai'ainidi 'waidiega tomotoga 'adi 'ailuga Aiminio wata Alekisana 'akonadi a 'anivelenedi Seitani nimaneye vita i na veluagadi bega i na 'ailove kebu wata vona-awadamanayega i na sisi'wayo'wayoga Yaubada faifaina.

  • S18 1 Tim 4:14S20 1 Kol 5:5
Copyright information for `YML