John 7

Iesu tainavo kebu i da vetumagana 'waineye.

Mulieta Iesu i folova-vuvua 'awalawa Galili nageneye, kebu i da nago Iudia, fai me Diu to'edakumetavo nuanuadi i na luvewafai. Me Diu yadi Sakali 'Ayavau
Sakalinina 'waineye me Diu yadi vanuga i baibailedi tulidie i lalau'weta begaidi i goleni Lau'weta 'ana Sakali.
sai'afoga 'ana tutuya i na veluagai, bega Iesu tainavo i voneni i vo, Yada 'awalawa 'u na baileni 'u na nago 'awalawa Iudia, 'u na folofolova yamu tovetutuyamavo i miamiani 'waidie, 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa 'u na 'i'idewadiga i na 'ise'isedi.
Egavo nuanuadi tomotoga i na subisubiadi kebu i da folova-givagiva, 'ai'edi nuanuamu fuedi i na subiamu 'u na vemageta, 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa 'u na 'i'idewadi 'aila'a bwaikina matadie.” Tainavo bani'odi i voneyediga fai taunidi wata kebu i da vetumagana 'waineye. Iesu i vonedi i vo, 'Ai'edi nuanuami, 'omi i lubwainemi 'ami fata 'wa na nagoi Iudia we'e yau yaku tutuya bei a na sivemagesekuga bola. Kebu 'ana fata 'omi tomia fwayafwaya i na vedumwe'ai'aiemi, we'e mogitana yau 'akonadi i vevedumwe'ai'aieku fai tutuya fuedi a vonevonedi a vo, 'Omi yami sauluva sakoidi.” 'Asa'aiana, 'wa kumeta ta waia sakalinina 'waineye. Tutuya de'e kebu i da lubwaineku.” Iesu i vona'a'ava, bei Galili i miamia.

  • S1 Ion 5:18S2 VeL 16:13S5 Fol 1:14S7 Ion 15:18

Iesu i nago 'Ayavau 'ana Sakali 'waineye.

10 Iesu tainavo i kumeta i nagoi Ielusalema sakalinina faifaina, mulieta Iesu i vemuli, givagivayega i nago kebu i da vemageta. 11 Sakali nageneye me Diu to'edakumetavo Iesu i lualeni i vo, Ava'aibe bei Iesu taunina.” 12 Tomotoga fuedi i ve'awayaya Iesu faifaina, 'ifwaidi i vo, Tomogo 'atumaina,” we'e 'ifwaidi i vo, Kebu, we'e i vevekalieda.” 13 Siwe kebu tamu aitoi mageseye i da veveifufu fai me Diu to'edakumetavo i kololoyedi.

14 Sakalinina 'ana 'aiata sai'afoga i da 'a'ava, nika Iesu i vemageta i luku vanuga 'eba velu'ui nageneye, bei i velamu i veve tomotoga 'waidie. 15 Me Diu nuadi i voganidi yana ve faifaina i vo, Tomogo no'o kebu i da nago sikulu 'waineye. Bani'odi i munega yana 'aseta bwaikina?” 16 Begaidi Iesu tomotoganidi i vonedi i vo, Yau kebu tauniku yaku nuanuayega a da veve, venidi Yaubada 'aku tovetune 'wainega i mai. 17 Egavo nuanuadi Yaubada yana nuanua i na 'i'idewadi, i na 'asetai kebu a da veve yaku nuanuayega, Yaubada 'wainega i mai. 18 Aitoi yana nuanuayega i na veveifufu, kumanina nuanuana tomotoga i na subisubiai, we'e aitoi nuanuana tomotoga 'ana tovetune i na subisubiai, yana sauluva tonovidi wata kebu tamu tutuya i da vekali. 19 Basenadiotoga Mosese ve'etoboda i velemi, siwe 'wa da vo kebu i da velemiga fai ve'etobodanidi matatabumi 'wa geugeudi, bega igodi nuanuami 'wa na luvewafaku.” 20 'Aila'anidi Iesu yana vona i tutuli i vo, 'Omu yaiaina i agemu bega 'wava'wavamu, kebu tamu aitoi 'amu 'ainike i da voneyeni.” 21 Iesu i vonedi i vo, 'Omi nuami i voganidi fai 'Aiata Veawai 'waineye tomogo a 'ive'atumaia Ufa Bedeseida 'waineye. 22 Siwe 'omi wata 'wa folofolova 'Aiata Veawai 'waidie, fai veimea Mosese 'wainega bunu 'aibobo faifaina 'wa vevematayakeyakeni 'Aiata Veawai 'waidie 'wa 'i'idewai. We'e bunu 'aibobo kebu mogitana Mosese 'wainega i da maiga, i velamu tubuda Ebelamo yana tutuye. 23 Veimeanina natumiavo iavetadi 'adi 'aiata 8 i veveluagadi bunudi 'wa bobobodi, siwe wata 'ai'edi tamu kwamana 'ana 'aiata 8 i na veluagai 'Aiata Veawai 'waineye 'wa 'i'idewaimo, nika 'asa'aiana bei 'wa folofolova. Fai 'omi 'wa folofolova 'Aiata Veawai 'waidie, awale 'wa nuasako-maimaiga 'waikuye tomogo a 'ive'atumaiotogi 'Aiata Veawai 'waineye faifaina? 24 Kebu 'isa'ava 'wainega 'wa na 'amalakibuyeku, nagami 'wa na venua'ivina-'atumai mulieta 'wa na vona.”

  • S13 Ion 12:42, 19:38S15 Mad 13:54S16 Ion 12:49, 14:10
  • S20 Ion 8:48-52S22 Vei 12:3S23 Ion 5:8-10,16S24 Ion 8:15

Tomotoga Iesu i ve'ikwayekwayegeni.

25 'Ifwaidi Ielusalema 'ana tomotoga i vo, Voke no'o tomogonina yada to'edakumetavo nuanuadi i na luvewafai. 26 'Wa 'iseni? 'Aila'a matadeye i veveifufu siwe kebu tamu aitoi Iesu i da talabodeni. Voke yada to'edakumetavo 'akonadi i 'asetai taunina Keliso, Yaubada 'ana Venua'ivina. 27 Siwe 'ida 'akonadi ta 'asetai 'ai'edi Keliso i na souyeni, kebu tamu aitoi i na 'asetai yana 'eba mai. We'e 'atamananina 'wainega Iesu i maiga 'akonadi matatabuda ta 'asetai.”

28 Iesu i veve vanuga 'eba velu'ui nageneye bonana bwaikinega tomotoga i vonedi i vo, 'Omi 'wa da vo 'wa da 'asetai yaku 'eba mai wata 'wa da vo 'wa da 'asetaku. Yau a maiga, kebu tauniku yaku nuanuayega, 'aku tovetune nuanuana begaidi a mai. 'Aku tovetunenina yana nuanua 'atumai'avadi wata tonovidi, siwe 'omi kebu 'wa da 'asetai. 29 We'e yau a 'asetai fai 'wainega a mai wata i vetuneku.”

30 Yana vonanina faifaina nuanuadi i da 'ive'avini siwe kebu tamu aitoi 'ana fata, fai 'ana tutuya i lubwaineni 'waineye i na 'ive'aviniga, bola. 31 Avinodi tomotoga fuedi i vedumwe'ai'aieni, siwe wata tomotoga fuedi 'aila'anina nageneye i vetumagana Iesu 'waineye i vo, Ta 'asetai tutuyanina Keliso i na mai 'eba nuavogana wata 'eba nua'ewa fuedi i na 'idewadi. Vona mogitana de'e taunina Keliso, Yaubada 'ana Venua'ivina. Kebu tamu aitoi 'ana fata Iesu i na salai 'alo i na 'iaweni.”

  • S27 Ion 7:41-42S28-29 Mad 11:27S30 Ion 8:20, 13:1
  • S31 Ion 2:23, 11:45

Igodi Iesu i da 'ive'avini.

32 Diu totafalolo Falisi i nogai tomotoga 'ifwaidi i veve'awayaya i vo, Voke Iesu taunina Keliso,” begaidi Falisinidi wata tovelomu 'adi to'edakumetavo, vanuga 'eba velu'ui 'ana to'isave'avinavo i vetunedi i nagoi Iesu i na 'ive'avini. 33 Siwe Iesu i vona to'ive'avinanidi wata 'aila'a 'waidie i vo, Tutuya 'ale'usana yau taiadi ta na miamia, mulieta a na nago 'aku tovetune 'waineye. 34 'Wa na lualeku siwe kebu 'wa na veluagaku, wata kebu 'ana fata 'wa na waia yaku 'eba mia 'waineye.” 35 Me Diu to'edakumetavo 'aise'avadi i veifufu i vo, Ava'aibe bei igodi i na nago bega kebu 'ada fata ta na veluagai? Voke i na nago me Guliki yadi 'atamana 'waidie, bei me Diu i miamiani bega tomotoga taunidi kebu Diu i na veve 'waidie? 36 Fai i vo, 'Wa na lualeku siwe kebu 'wa na veluagaku,” wata i vo, Kebu 'ami fata 'wa na wai yaku 'eba mia 'waineye.” Awale bani'odi i voneyedi?”

  • S34 Ion 8:21

Ufa-luluvuala mia 'ivauna wata 'atumaina faifaina.

37 Me Diu yadi Sakali 'Ayavau 'ana 'aiata 'eba ve'a'ava, 'aiata bwaikina. 'Aiatanina 'waineye Iesu i tovoi i vegolegole i vo, Egavo nuanuami bwaikina mia 'ivauna wata 'atumaina bani'odi 'anigomi i lala, i lubwainemi 'wa na maia 'waikuye 'wa na yemu. 38 Yaubada yana Buki 'waineye, faifaiku side bani'odi i voneyedi. I vo, Egavo ma yami vetumagana taunimi 'wa na tauyemi 'waikuye, yami nuanua nagedie bani'odi ufa i na luluvuala-vebogi. Ufanina 'wainega mia 'ivauna wata 'atumaina i sousouyeni.” 39 De'e bani'odi Iesu i voneyediga, bola 'Anu'anunu 'Atumaina tovetumaganavo i na agedi. Iesu i vonavona fai bola kebu i da wafa bega i da lakaga abame yana 'ai'aiwabu 'waineye, begaidi 'Anu'anununina kebu i da 'aniveleneni tomotoga 'waidie bega i na agedi.

  • S37-38 Ion 4:10,14S39 Ion 15:26 Fol 2:4

Tomotoga 'waidiega 'idi i souyeni.

40 'Aila'anidi Iesu yana vona i nogai, 'ifwaidi i vo, Taunina mogitana tolu'ivonanina faifaina basenadiotoga Yaubada i vona'awaufaufa i na mai nika 'akonadi i mai.” 41 We'e 'ifwaidi i vo, Kebu, no'o Keliso, Yaubada 'ana Venua'ivina.” Siwe 'ifwaidi i vo, Ta 'asetai Keliso kebu i na maiga 'awalawa Galili 'wainega, siwe 'awalawanina 'wainega Iesu i mai. 42 Basenadiotoga i kilumiga Yaubada yana Buki 'waineye Kelisonina i na souyeni Kini Devida 'ana wauma 'wainega wata i na tubuga 'ana tuvadeye, 'atamana Bedeliema.” 43 Bega 'aila'a i 'idia Iesu faifaina. 44 'Ifwaidi nuanuadi i na 'ive'avini, siwe kebu tamu aitoi i da 'abi tomogoneye.

  • S40 Fol 3:22S42 Mai 5:2 Mad 2:4-6S43 Ion 9:16

Me Diu yadi to'edakumetavo kebu i da vetumagana Iesu 'waineye.

45 To'isave'avinanidi i maia igodi Iesu 'ana 'ive'avina faifaina i viladi i nagoi Falisi wata tovelomu 'adi to'edakumetavo 'waidie. To'edakumetanidi i velutoli i vo, Awale kebu Iesu 'wa da mieniga?” 46 To'isave'avinanidi i vo, Tomogo no'o yana vona 'adi nogaya 'atumaiotogidi, kebu tamu aitoi bani'odiga.” 47 Falisi i velutoli i vo, Voke 'omi wata yana vona nuami i 'ewadi? 48 Kebu tamu sai'afo 'ima yami to'edakumetavo 'waimega, 'alo Falisi i da vetumagana tomogonina 'waineye. 49 'Aila'anidi Iesu yana vona i noganogaiga, ve'etoboda Mosese 'wainega i bavuyedi, 'awaie 'adi vematavuloga i na veluagai Yaubada 'wainega.” 50 To'edakumetanidi 'waidiega tamu 'ana wagava Nikodimo, kumanina basenadi i nago Iesu taiadi i veifufu. Enavo i vonedi i vo, Kebu i da lubwaineda yada ve'etoboda ta na geudi. Nagami Iesu i na vonayavuga matadeye, 'ai'edi ma yana sakona, mulieta 'ana fata ta na veimea vematavuloga i na veluagai.” 52 I voneni i vo, Voke 'omu wata 'u mai Galiliega, Iesu taiadi ma fuemi sakoimi. 'Ai'edi Yaubada yana Buki 'u da lu'iawawaga, 'u da 'asetai kebu tamu Yaubada yana tolu'ivona i da souyeni 'awalawa Galili 'wainega.”

  • S45 Ion 7:32S46 Mak 1:22S48 Ion 12:42S50-51 Ion 3:1-2
Copyright information for `YML