John 8

Nuanuadi igodi tamu vavine i da lukileudi.

[1Me Diu yadi ve'ikwayekwayega i 'a'ava, i nagoi yadi vanuge, we'e Iesu i laka 'Oya Olive. 2I 'atai 'awa'awaiogose i vilai i mai vanuga 'eba velu'ui nageneye. 'Aila'a bwaikina i maia 'waineye bega Iesu i miabui i ve 'waidie. 3We'e ve'etoboda 'adi tovevo wata totafalolo Falisi, tamu vavine i miedi Iesu 'waineye. Vavinenidi 'ifwaidi tomotoga i veluagadi tamu tomogo tulina taiadi i veve'avula bega i miedi Iesu wata 'aila'a bwaikina matadie. 4To'edakumetanidi Iesu i voneni i vo, Tove, vavine de'e 'a miediga, mogitana i 'isedi tamu tomogo taiadi i veve'avula. 5Basenadiotoga Mosese yada ve'etoboda i kilumi i vo 'ai'edi de'e sauluvanina, i lubwaineni kileuyega ta na tutuvewafadi. We'e 'omu yamu nuanua bani'odi?” 6De'e bani'odi i voneyediga Iesu i sisiloloi, nuanuadi bonana i na nogai, 'ai'edi i na vekaliga i na 'ive'avini i na naweni 'eba vonayavuga 'waineye. Siwe Iesu kebu tamu ava'ai i da voneyeniga, i 'odumo fwayefwayeye nimanega i kilukiluma. 7Bola i kilukiluma wata tovevitanidi i lulukwayegeni nuanuadi Iesu yadi vona i na tutuli, mulieta Iesu i tovoi i vonedi i vo, 'Atumaina, siwe aitoi 'waimiega kebu yana sakonaga, kumanina nagami kileu i na 'ewai vavine i na nikedi.” 8Wata i 'odu-vaitugana, i kilukiluma fwayefwayeye. 9Tomotoga Iesu yana vonanina i nogai, 'aitamogana 'aitamogana i sousouyedi i degadega, we'e 'au'auveadi kumanidiavo nagami i souyedi. Tovevitanidi i nagoi we'e Iesu wata vavine taiadi i miamia. 10Mulieta Iesu i tovoi vavine i vonedi i vo, Tomotoganidi i miemiga 'akonadi i tauya? Tomotoga nuanuadi i na nikemi yami sakona faifaina aitoina tamu i 'ainike?” 11Vavine i vo, 'Auvea kebu tamu aitoi i da nikema.” Iesu i vonedi i vo, Yau wata, kebu a na veimea vematavuloga 'wa na veluagai. 'Asa'aiana 'wa souyemi 'wa nago, siwe kebu wata 'wa na sakosakona.” ]

  • S5 Vei 20:10S11 Ion 5:14

Iesu tomia fwayafwaya yada mageta.

12Tomotoganidi i miamiani vanuga 'eba velu'ui nageneye Iesu i vonedi i vo, Yau 'omi tomia fwayafwaya yami mageta, wata yau kumaniku tomotoga nuami 'adi tokiavemageta. Egavo i na vetumagana 'waikuye yadi nuanua kebu dududubalidiga siwe mia 'ivauna wata 'atumaina i na veluagai magetanina 'wainega.” 13Totafalolo Falisi i voneni i vo, Taunimu 'u awa'ai'aimu, kebu 'a na ve'awamogitana yamu vona faifaidi.” 14Wata Iesu i vonedi i vo, A vonaga tauniku faifaiku vona mogitana, fai a 'asetai ava'aiega a mai wata 'awaie a na nago 'waineye, we'e 'omi bega a maiga wata bei a na nagoga kebu 'wa da 'asetaiga. 15'Omi 'isa'ava 'wainega 'wa 'a'amalakibu, kebu 'aseta mogitana 'wainega 'wa da vevenua'ivina. Yau kebu a da vevenua'ivinaga yami sakona faifaina, we'e 'ai'edi a na venua'ivinaga yaku venua'ivinanina mogitana wata tonovina, fai kebu 'aiseku yaku nuanuayega, Tamada 'aku tovetune i 'i'ivaiseku wata i labilabiniku. 17Yami veimea kilukilumina i 'eno'eno i vo, 'Ai'edi tomotoga 'adi 'ailuga yadi lu'ivona i na vesala, i vona mogitana.” 18Wata bani'odi yau tauniku faifaiku a vonavona, wata Tamada, 'aku tovetune i vonavona faifaiku, 'ama 'ailuga yama vona i vesala bega vona mogitana.” 19Falisinidi i velutolieni Iesu i vo, Ava'aibe bei tamamu?” Iesu i vo, 'Wa bavuyekuga, wata Tamaku 'wa bavuyeni. 'Ai'edi 'wa da 'asetakuga, Tamaku wata 'wa da 'asetai.”

20Iesu yana ve de'e 'aila'a bwaikina matadie, vanuga 'eba velu'ui nageneye, 'anivelena-maimaiga 'ana 'eba yato lilivaneye. Kebu tamu aitoi i da 'ive'avini, i lubwaineni bei i na 'ive'aviniga 'ana tutuya bola.

  • S12 Ion 1:4-9, 12:46S15 Ion 7:24S16 Ion 5:30
  • S18 1 Ion 5:9S19 Ion 14:7S20 Ion 7:30

Egavo kebu i na vetumagana yadi sakona i na

'eno-vagata.

21'Aila'anidi wata Iesu i vonedi i vo, A na tauya a na nago siwe 'wa na luala-wayogeku, 'wa na wafa yami sakona i na 'eno-vagata Yaubada kebu i na nuatavunidi. Bei a na nagoga kebu 'ami fata 'wa na waia 'waineye.” 22Vonanina me Diu to'edakumetavo i nogaiga 'aise'avadi i vona i vo, Voke taunina i na luvewafai fai i vo, Bei a na nagoga kebu 'ami fata 'wa na waia.”

23Wata Iesu i vonedi i vo, 'Omi de'e bega 'wa souyemi, we'e yau tabwanega a mai. Yami 'eba mia fwayafwaya yau abamega a obuma. 24Faifainanina a vo, 'Wa na wafa yami sakona i na 'eno-vagata kebu Yaubada i na nuatavunidi.” Yau Yaubada 'ana Venua'ivina, 'ai'edi kebu 'wa na vetumagana 'waikuye, tutuyanina 'wa na wafa, yami sakona i na 'eno-vagata.” 25Begaidi i velutolieni i vo, Nuanuama 'a na 'asetamu, 'omu aitoi?” Iesu yadi velutoli i tutuli i vo, Tutuya fuedi a lulu'ivoneyeku 'waimie, siwe 'asa'aiana bani'odi. 26'Ai'edi nuanuaku, 'aku fata nani fuedi yami sakona faifaidi a da lu'ivoneyedi wata a da awavesakoyemi, siwe 'aku tovetune ava'ai i vonekuga 'aisedi a lulu'ivoneyedi tomia fwayafwaya matatabumi 'waimie. 'Aku tovetunenina yana nuanua wata yana sauluva tonovidi, 'ada fata ta na vetumagana yana vona 'waidie.”

27Siwe tomotoganidi kebu i da 'asetaiga, Iesu i vonavona Tamana faifaina, taunina 'ana tovetune. 28Begaidi wata Iesu i vonedi i vo, De'e 'wa bavuyeku, siwe tutuyanina yau a vetomotogaotoga 'wa na silakaiku 'ai lagalagana 'waineye bei 'wa na 'asetaku yau Yaubada 'ana Venua'ivina. Wata bei 'wa na 'asetai kebu tamu sai'afo tauniku yaku nuanuayega a da folofolova, siwe ava'ai 'akonadi Tamada i vonekuga bani'odi a vonevoneyedi. 29Fai tutuya fuedi 'aku tovetunenina yana nuanua a 'i'idewadi i sososoana faifaiku, begaidi kebu tamu tutuya i da bailekuga i labilabiniku.” 30Tomotoga fuedi Iesu yana vona i nogai i vetumagana 'waineye.

  • S21-22 Ion 7:34-35S28 Ion 3:14, 5:19S29 Ion 16:32

Iesu yana vona i na 'etoyavuda.

31Me Diu fuedi i vetumagana Iesu 'waineye begaidi i vonedi i vo, 'Ai'edi yaku ve 'wa na vevematayakeyakedi, 'omi yaku tovetutuyamavo mogitana. 32Sakona i veveimeyemi 'wa da vo bani'odi 'omi yana tofolovavo, siwe yaku ve tonovidi 'wa nogaidiga 'wa na vevematayakeyakedi, 'wa na 'asetai yaku ve, vona mogitana, vonanidi i na 'etoyavumi.” 33Me Diu to'edakumetavo i vona Iesu 'waineye i vo, 'Ima Ebelamo tubunavo, kebu tamu tutuya 'a da vetofolova-maimaiga tamu tomogo 'waineye. Awale 'u vo, Yaku vona i na 'etoyavumi?” 34Wata Iesu i vonedi i vo, A vona mogitana 'waimie, egavo i sakosakonaga, sakonanina i veveimeyedi. 35'Ai'edi tamu tomogo yana tofolova-maimaiga i na kimwanei, tofolovanina kebu ma yana veimea wata kebu i na mia-vagata tomogonina yana 'aila'a nageneye, mogitana tomogonina natuotogina ma yana veimea wata yana 'aila'a nageneye i na mia-vagata. 36'Omi sakona yana tofolova-maimaiga, siwe 'ai'edi yau, Yaubada Natuna a na 'etoyavumi 'omi mogitana yavuyavumi. 37Mogitana a 'asetai 'omi Ebelamo tubunavo, siwe 'ifwaimi nuanuami 'wa na luvewafaku fai yaku ve 'wa vedumwe'ai'aiedi. 38Naninidi a 'isedi Tamaku 'waineye a veveifufuyedi 'waimie, we'e 'omi ava'ai nuanuami 'wa na 'idewaiga 'waikuye fai tamami sakoina i vonemi.”

39Me Diu to'edakumetavo Iesu yana vona i tutuli i vo, 'Ima tamama Ebelamo.” Iesu i vo, 'Ai'edi 'omi natunavo mogitanaga, yana sauluva 'atumaidi 'wa da vevetutuyamedi. 40Siwe yami sauluva tulina, kebu Ebelamo bani'odi. Nuanuami 'wa na luvewafaku fai tutuya fuedi Yaubada yana vona mogitana, 'wainega a nogai, a lulu'ivona 'waimie. 41'Omi kebu mogitana Ebelamo natunavo. Tamami yana sauluva sakoidi 'wa 'ewadi.” To'edakumetanidi i vo, 'Ima kebu 'eda natunavoga. Matatabuma tamama 'aitamogana, taunina Yaubada.” 42Iesu i vonedi i vo, 'Ai'edi mogitana Yaubada tamamiga, 'wa da nuakalikalieku fai yau Yaubada 'wainega a mai, taiadi ta miamiani. Kebu tauniku yaku nuanuayega a da mai, Yaubada i vetuneku. 43Fai kebu nuanuami yaku vona 'wa na nogai, begaidi ava'ai a voneyediga 'wa bavuyedi. 44'Omi Seitani
Seitani yaiaina 'adi to'edakumeta.
natunavo, nuanuami yana nuanuana sakoidi 'waidie 'wa na nunagoi. Tutuya 'eba velamu 'wainega i maiga 'asiau Seitaninina toluvewafa, kebu tamu sai'afo yana vona tonovidi, naninidi tonovidi matatabuna i vevedumwe'ai'aiedi. Tutuya fuedi vekaliega i vonavona fai 'asa'aiana bani'odi yana sauluva wata vekali matatabuna taunina lamudi.
45A vona tonovina 'waimie kebu a da vekaliga, siwe fai Seitani yana sauluva-vekavekali 'wa 'ewadi begaidi kebu 'wa da vetumaganekuga. 46Kebu tamu aitoi 'ana fata i na vona mogitana 'waikuye i na vo, 'Omu tosakona.” Tutuya fuedi a vonavona tonovina 'waimie, siwe kebu tamu sai'afo 'wa da vetumagana 'waikuye. 47Egavo tamadi Yaubada, Yaubadanina yana vona i noganogai, siwe 'omi kebu Yaubada yana 'Aila'a nageneye, faifainanina kebu nuanuami yana vona 'wa na nogai.”

  • S34 Lom 6:16 2 Fit 2:19S36 Gal 5:1S38 Ion 8:44
  • S42 Ion 16:28S44 1 Ion 3:8 Nag 3:4S46 1 Fit 2:22

Iesu yana 'eba souyagi lamuna faifaina i veifufu.

48Me Diu to'edakumetanidi Iesu yana vona i tutuli i vo, Yama vona basenadi, 'akonadi 'ana mogitana i souyeni 'a vo, 'Omu yaiaina i agemu bega 'wava'wavamu wata 'omu bani'odi tomogo Samelia sakoina.” 49Iesu i vonedi i vo, Yau kebu yaiaina i da agekuga. Tamaku a veve'ililibuyeni, we'e 'omi kebu 'wa da veve'ililibuyekuga. 50Kebu tauniku 'aku awa'ai'ai faifaina a da folofolova, a folofolovaga Yaubada i na awa'ai'aiku, we'e tomotoganidi i vedumwe'ai'aiekuga i na vematavulogidi. 51A vona mogitana 'waimie, egavo yaku vona i na vevematayakeyakediga kebu i na wafaotoga, i na mia-vagata.” 52Me Diu i voneni i vo, 'U vevekali, vona mogitana yaiaina i agemu. Basenadiotoga Ebelamo i wafa, wata Yaubada yana tolu'ivonavo taiadi, we'e igodi 'omu 'u vo, 'Ai'edi egavo yaku vona i na vevematayakeyakediga kebu i na wafaotoga, i na mia-vagata.” 53Tubuda Ebelamo 'omu kebu bani'odiga, taunina tomogo bwaikina siwe i wafa tolu'ivonavo taiadi. 'Omu 'wa da vo bwaikaotogimu begaidi bani'odi 'u vonevoneyedi.” 54Iesu i vonedi i vo, 'Ai'edi tauniku a da awa'ai'aiku 'ana nogaya nani-'avo'avovo. Tamaku, kumanina igodi 'wa vo, Yama Yaubada,” taunina 'aku toawa'ai'ai. 55Kebu tamu sai'afo Yaubadanina 'wa da 'aseta-tonovi, yau a 'asetai. 'Ai'edi a da vo, Kebu a da 'asetaiga,” a da vekali, bani'odi 'omi yami sauluva. Siwe a 'asetai, wata yana vona a vevematayakeyakedi. 56Basenadiotoga yaku mai 'ana tutuya tubumi Ebelamo i nuanimo nika i sosoana, siwe 'akonadi i 'iseni i sosoana bwaikina.” 57Me Diu Iesu i voneni i vo, 'Omu bola kebu 'amu malamala 50 i da veluagai, voke 'u 'iseni Ebelamo? 'A nuani kebu tamu sai'afo 'u da 'isa-tonovi.” 58Iesu i vo, A vona mogitana 'waimie, Bola Ebelamo kebu i da tubugaga, yau a mia-vagata.” 59Me Diu yana vona i nogai, i nuasako, kileu i 'ewadi igodi nuanuadi i da luvewafai, siwe Iesu i giva tomotoga nagedie mulieta vanuga 'eba velu'ui 'wainega i souyeni i nago.

  • S48 Ion 7:20S51 Ion 5:24S55 Ion 7:28-29S58 Ion 1:1
  • S59 Ion 10:31
Copyright information for `YML