Matthew 10

Iesu yana tomata'aulelevo 12 'adi wagava.

1Iesu yana tovetutuyamavo 12 i va'augidi, veimea i veledi bega 'adi fata i na vonamo yaiaina i na 'awa'a'idi wata toviga 'adi viga tulidi tulidi i na 'ive'atumaidi. 2Tomata'aulelenidi 12 side 'adi wagava, nagami,

Saimoni, tamu 'ana wagava Fita,

Anidulu, Saimoni taina,

Iemesa ma taina Ioni, taunidi Sebedi natunavo,

3Filifi,

Batolomiu,

Tomasi,

Madiu, taunina takesi 'ana tolaugogona,

Iemesa, Alefasi natuna,

Tadiusa,

4Saimoni, toawa'idi'idi kebu nuanuana Loma gabemani i na veveimeyedi,

Iudasa Isakaliota, taunina Iesu 'ana to'etogiluva.

  • S1 Mak 6:7 Luk 9:1

Iesu yana tomata'aulelevo yadi folova i veledi.

5Iesu yana tomata'aulelevo 12 i vetunedi yana vona i na lau'age-vuvueni bega i velu'ase'asedi i vo, Mali tomotoga taunidi kebu Diu wata me Samelia 'waidie kebu 'wa na nagoiga. 6Nuanuaku 'wa na nagoi me Isileli 'aisedi 'waidie, taunidi vuyovuyodi 'wa da vo 'aisaya sifi. 7'Wa na lau'age 'waidie 'wa na vo, Yaubada yana veimea fwayefwayeye 'ana tutuya sai'afoga i na souyeni.” 8Toviga 'wa na 'ive'atumaidi, towafa 'wa na sivetovoidi, waiwaiseselidi 'wa na 'ive'atumaidi, wata egavo yaiaina i agediga, 'wa na vona i na 'awa'a'idi. Veimea ma yana toketokena a velemi kebu ma 'ana tutulaga, 'wainega 'wa na 'aivaita kebu tutula 'alo fu'e faifaidi 'wa na nuanua.” 9Wata a na vonemi, 'Wa na nunagoiga side naninidi kebu 'wa na 'ewadi 'wa na nawedi, mani lubulubu 'alo kileu, venuana, 'ageyafayafa 'alo talauma 'adi veluga, 'alo wautogana. Naninidi faifaidi kebu 'wa na nuanua, fai tofolova i lubwainedi ma 'adi 'aivaita.

11'Ai'edi 'wa na le'wai 'atamana bwaikidi 'alo siaidi 'waidie, 'wa na lauala tamu tomogo yana nuanua 'atumaidi 'waineye 'wa na nagoi, bei yana vanuge 'wa na miamia mulieta 'wa na tauya, kebu 'wa na miayaba-vuvua mali vanuga 'waidie. 12Tutuyanina vanuganina 'waineye 'wa na lukuga 'wa na vekaiwa tonivanuga 'waineye wata 'wa na vo, Yaubada i na nuakalikaliemi.” 13'Ai'edi vanuganina 'ana tomotoga ma yadi sosoana i na lu'uma'umaiemi Yaubada i na vesauluva-'atumaiedi, we'e 'ai'edi kebu nuanuadi 'wa na lukuga 'waidie 'omi Yaubada i na vesauluva-'atumaiemi we'e tomotoganidi kebu. 14'Ai'edi ava'ai vanugaga 'alo 'atamanaga 'adi tomotoga i na vedumwe'ubu'ubusemi wata yami vona kebu i na nogaidiga, 'wa na 'iawedi 'wa na nagoi wata 'agemiega fwayafwaya 'wa na lubutubutuya, yadi 'eba 'isa bei wata kebu 'wa na lalau'age, wata bola vematavuloga i na veluagai Yaubada 'wainega. 15A vona mogitana 'waimie, 'awaie Vonayavuga 'ana 'Aiata 'waineye tosakona basenadiotoga i miamiani 'atamana Sodoma wata Gomola 'adi vematavuloga i na veluagai Yaubada 'wainega siwe sai'afo i na 'isanuakalikaliedi, we'e tomotoganidi i na vedumwe'ai'aiemiga vematavuloga bwaikaotogina i na veluagai 'aiatanina 'waineye.”

  • S6 Iel 50:6 Mad 15:24S10 1 Kol 9:14 1 Tim 5:18
  • S14 Fol 13:51, 18:6S15 Nag 19:24-28 Iud 1:7

Tosakona Iesu yana tofolovavo vita i na veledi.

16A na vonemi, 'ou'ou walawala'ai 'aisaya sifi i ovaovadi, wata bani'odi a vevetunemi tomotoga kasikasisidi 'waidie vita i na velevelemi. Begaidi i lubwainemi ma yami 'aseta taunimi 'wa na 'isave'avinimi we'e yami sauluva i na bika bunebune bani'odi. 17'Wa na 'isa'isa, fai 'omi yaku tomotoga bega 'ifwaidi tomotoga i na 'ive'avinimi i na nawemi 'eba vonayavuga 'waineye, wata yadi 'eba miava'auta 'waidie i na toke i na fitalimi. Toveimea bwaikidi wata kini matadie 'wa na vonayavuga, bei 'ami fata Vala 'Atumaina faifaiku 'wa na lu'ivoneyeni 'waidie wata mali tomotoga 'waidie taunidi kebu me Diu. 19Tutuyanina i na 'ive'avinimiga kebu nuafoumi i na veviga 'wa na vo, Ava'ai a na voneyeni, 'alo bani'odi a na voneyedi,” fai tutuyanina 'waineye Yaubada i na awave'ede'edemi. Bega vonanidi 'waidiega 'wa na vonavona kebu taunimi yami vona, Tamami 'Anu'anununa 'waimiega i na vonavona.

21Tomotoga fuedi yaku tomotoga i na vedumwe'ai'aiemi, 'ifwaidi tomotoga taidiavo 'alo tatadiavo i na 'anivelenedi 'aku tovedumwe'ai'ai 'waidie i na luvewafadi, we'e iaveta tulaidi 'ifwaidi natudiavo iavetadi i na 'anivelenedi i na wafa, wata yavayavava tamadiavo inadiavo taiadi i na vegaviedi bega i na wafa. 22Fai 'wa vetumagana 'waikuye begaidi tomotoga fuedi i na vedumwe'ai'aiemi, siwe egavo i na tokemaigedi i na nagoga tutuya 'eba ve'a'ava 'waineye 'ita'ita'i i na veluagai. 23'Ai'edi tamu 'atamana 'waineye vita i na velevelemiga 'wa na dega 'wa na nagoi tamu 'atamana 'waineye. Siwe a vona mogitana 'waimie, yami folovanina bola kebu 'wa na sigoiaga, bola 'wa na lalauvivila me Isileli yadi 'atamana 'waidie, yau a vetomotogaotoga a na mai.

24Kwamana yana 'aseta kebu yana tove yana 'aseta i da vebwaika-'iaweni, wata tofolova 'ana toveimea kebu i da vebwaika-'iaweni. 25Begaidi 'ai'edi tove 'alo toveimea vita i na veluagadi, mogitana wata yadi kwakwamavo vitanidi i na veluagadi. 'Aila'anina 'waineye ta miamiani yau 'ana to'edakumeta siwe 'aku tovedumwe'ai'ai i awavesakoyeku i vo, 'Omu Seitani, yaiaina 'adi to'edakumeta.” Yau i awavesakoyeku we'e 'omi yaku 'aila'a i na awavesako-otogemi.

  • S16 Ion 10:12 Fol 20:29S18 Fol 25:23S20 Ion 14:26S22 Mad 24:9,13 Ion 15:18-21S24 Ion 13:16S25 Mad 12:24

Kebu tomotoga 'wa na kololoyediga.

26Vita i na velemi, siwe kebu 'wa na kololoyediga. Ava'ai tomotoga i na giveniga, matatabuna Yaubada i na sivemagesedi. Ava'ai i na nuagivediga Yaubada i na lu'ivoneyedi. 27'Aise'avami 'waimie a veveifufuga 'wa da vo dudubale, we'e 'omi 'wa na sivemagesedi 'aila'a 'waidie. Ava'ai ve'awayaya 'wainega 'wa nogaiga, 'atamanafouye 'wa na vetuleleyeni. 28Egavo nuanuadi i na luvewafamiga kebu 'wa na kololoyedi, tomogo'avami i na luvewafadi, we'e 'anu'anunumi kebu. We'e mogitana ma yami ve'ililibu Yaubada 'wa na kololoyeni, 'ana fata tomogomi wata 'anu'anunumi taiadi i na luvewafadi 'ai-'ala'alase. 29'Ai'edi manudanidani 'ailuga ta na kimwanedi 'adi tutula siaina, bani'odi toea 'aitamogana. We'e Yaubada mataneye manudanidani 'aitamogana 'aitamogana kebu nuana i da fani, kebu 'ana fata tamu i na wafa nagami Tamami i na tauyeni. 30We'e 'omi mataneye nani bwaikina i 'aseta'a'avami bani'odi nava'au matatabuna 'adi 'aila'a i 'asetadi. 31Begaidi kebu 'wa na kolologa, 'omi kebu nani-'avo'avovo manudanidani bani'odi, 'omi nani bwaikina Yaubada mataneye i na 'i'isave'avinimi.

32'Ai'edi aitoi i na lu'ivona tomotoga matadie faifaiku i na vo, Yau a tauyeku Iesu 'waineye taunina 'aku Toveimea,” wata 'awaie abame bani'odi Tamaku mataneye a na vo, No'o tomotoganina yaku tomotoga.” 33We'e 'ai'edi aitoi i na ve'eweku tomotoga matadie i na vo, Yau kebu Iesu 'aku Toveimeaga,” wata 'awaie abame Tamaku mataneye a na ve'eweni a na vo, No'o tomotoganina kebu yaku 'aila'aga.”

  • S26 Mak 4:22S28 Iem 4:12S31 Mad 6:26S33 Mak 8:38 2 Tim 2:12

Yada nuanua 'waidie, aitoi i kumeta?

34Wata Iesu i vonedi i vo, Kebu 'wa na vo, Iesu i mai bega tomia fwayafwaya matatabuda ta na veiana.” Kebu, yau a maiga 'wainega tomotoga tauni'avadi i na ve'alamagi'ai ve'idi'idi i na souyeni. 35'Ifwaidi yaku vona i na vetumaganeni, 'ifwaidi kebu, bani'odi tulaidi wata natudiavo iavetadi taiadi i na ve'ikwayekwayega faifaiku, vevine tulaidi wata natudiavo vevinedi taiadi. We'e vevine wata lawadiavo vevinedi taiadi i na ve'ikwayekwayega faifaiku, wata tomotoga 'adi gaviavo mogitana tauniotogidi yadi 'aila'a 'waidiega.

37'Ai'edi aitoi tamana 'alo inana 'adi nuanua 'waineye i na kumeta, we'e yau 'aku nuanua i na vesiai kebu 'ana fata i na vetutuyamekuga. Wata 'ai'edi aitoi natuna iavetana 'alo vevinena 'adi nuanua 'waineye i na kumeta, we'e yau 'aku nuanua i na vesiai, kebu 'ana fata i na vetutuyamekuga. 38'Ai'edi aitoi nuanuana mogitana i na mai 'waikuye, nagami taunina yana nuanua i na bailedi. Fai i na vematayakeyakeku veviga bwaikina i na veluagai yau bani'odi a na veluagai. Voke i na wafa faifaiku yau bani'odi a na wafa 'ai lagalagana 'waineye. 'Ai'edi aitoi kebu bani'odi i na vesauluvediga, taunina kebu 'aku tovetutuyama. 39'Ai'edi aitoi yana mia 'ana 'atumaina i na ve'o'oleni, kebu nuanuana yawaina i na tauyeni faifaiku, taunina i na wafaotoga. We'e 'ai'edi aitoi yana mia 'ana 'atumaina wata yawaina i na tauyedi faifaiku mia 'atumaina wata miamia-vagaina i na veluagai.”

  • S38-39 Mad 16:24-25 Mak 8:34-35 Ion 12:25

Iesu yana ve tutula 'atumaina faifaina.

40Wata Iesu i vonedi i vo, 'Omi yaku tovetutuyamavo 'ai'edi aitoi ma yana nuakalikali i na 'ivaisemi siwe 'asa'aiana yau i 'ivaiseku, we'e 'ai'edi ma yana nuakalikali yau i na 'ivaiseku, siwe 'asa'aiana Yaubada, taunina 'aku tovetune i 'ivaiseni. 41'Ai'edi aitoi Yaubada yana Vona 'ana tolu'ivona ma yana nuakalikali i na 'ivaiseni fai taunina Yaubada yana tofolova, 'awaie ma fuedie 'adi tutula i na vesala. Wata 'ai'edi aitoi tamu tomotoga i na 'ivaiseni fai yana sauluva 'atumaina, 'awaie ma fuedie 'adi tutula i na vesala. 42A vona mogitana 'waimie yaku tofolovavo 'adi to'aivaita matatabudi 'adi tutula i na veluagai. 'Ai'edi tamu tomogo yaku tofolova siaina i na 'ivaiseni, avinodi yana 'aivaita siaina bani'odi ufa i na veleni i na yemu, siwe wata tutula i na veluagai yana 'aivaitanina faifaina.” Side bani'odi Iesu i ve yana tovetutuyamavo 'waidie.

  • S40 Mak 9:37 Gal 4:14S42 Mad 25:40
Copyright information for `YML