Matthew 3

Ioni Tobafitaiso yana lau'age.

1Tutuyanina Iesu i miamia Nasaledi, Ioni Tobafitaiso i velamu i lalau'age Iudia sali'avu'avuye i vo, Sai'afoga Yaubada yana veimea i na souyeni 'waimie begaidi yami sauluva sakoidi 'wa na vedumwe'ubu'ubusedi.” 3Ioni kumanina basenadiotoga Yaubada yana tolu'ivona 'ana wagava Aisea i voneyeni i vo,

Sali'avu'avuye tamu tomogo i vegolegole i vo,

'Auvea yana 'eda 'wa na vusia,

Wata 'wa na sivetonovi yana 'eba nago.”

4Ioni 'ana kaleko sakoidi 'aisaya kameli vutuvutudiega i 'idewadi we'e bulumakau bunudi 'ana wa'ila, 'ana'ana limwana wata mai'awa. 5Tomotoga Ielusalemega, Iudia yana 'eba veimea matatabuna 'wainega wata 'awalawa fuedi Ufa Iolidani lilivaneye, matatabudi Ioni bonana i nogai i maia, bega 'aitamogana 'aitamogana yadi sakona i lu'ivona i 'a'avana Ioni i bafitaisodi Ufa Iolidani 'waineye.

7Ioni i 'isanawedi totafalolo Falisi wata Sadusi i mimaia 'waineye bafitaiso faifaina, i vonedi i vo, 'Omi tosakona, 'o'olo bani'odi. Igodi 'wa vo, 'A na dega Yaubada yana nuasako wata yana vematavuloga 'waidiega.” Begaidi yami vaiseba 'wa vo, 'Akonadi 'a nuavilama 'u da bafitaisoma,” siwe kebu nuanuami yami sauluva sakoidi 'wa na vedumwe'ubu'ubusedi. 8Nagami yami sauluva i na tonova 'ami 'eba 'isa 'akonadi 'wa nuavilami 'wa da vo bani'odi welavi 'atumaina vuagina, mulieta a na bafitaisomi. 9Wata kebu 'wa na vo, 'Ima Ebelamo tubuma bega 'ima Yaubada yana tomotoga kebu i na vematavulogima.” Siwe a na vonemi, kebu 'aivaita 'wa na velugai. Kebu nani bwaikina Yaubada mataneye 'omi Ebelamo tubunavo. Yaubada 'ana fata tutulimi Ebelamo tubunavo i na 'idewadi kileu we'e 'waidiega. 10Sai'afoga Yaubada i na vematavulogimi yami sauluva sakoidi faifaidi 'wa da vo 'akonadi yana tamuyoko i da yadali bega welavi 'aitamogana 'aitamogana kebu vuagidi 'atumaidiga i na talagidi i na tawedi 'ai-'ala'alase.

11We'e yau, 'wa na nuavilamiga 'ana tugusa a na bafitaisomi ufayega, kumanina mulikuye i mimaiga i na bafitaisomi 'Anu'anunu 'Atumainega wata 'ai-'ala'alata 'wainega bani'odi yami sakona i na 'ala-lekoadi. Wata tomogonina toketokeotogina, yau kebu bani'odiga, kebu i da lubwaineku 'waineye a na vetofolova fai taunina bwaikina a bunumayaga. 12Tutuyanina Kelisonina i na maiga, tomia fwayafwaya matatabudi i na vonayavuga mataneye wata i na veimeyedi 'wa da vo bani'odi waifei 'ana tolaukadi, waifei wata 'ani'aninidi i na yato'edi mulieta i na vedodogidi yana bubuwakeye, we'e yogo i na tunuya 'ainina kebu yana 'weuga 'waineye.

  • S2 Ais 40:3S8 Fol 26:20S9 Ion 8:33-40 Lom 4:13S11 Ion 1:33 Fol 1:5

Iesu yana bafitaiso.

13Tutuyanina Ioni tomotoga i kikiavebafitaisodi, Iesu Galiliega i tauya i nago Ufa Iolidani bei i na bafitaiso 'waineye. 14Ioni nuanuana i na talaboda begaidi i vo, Awale igodi yau a na bafitaisomu, yau i lubwaineku 'u da bafitaisoku.” 15Iesu Ioni yana vona i tutuli i vo, Kebu 'u na nuanuaga, 'asa'aiana 'u na bafitaisokumo. I lubwaineda Yaubada yana nuanua tonovidi matatabuna ta na 'idewadi,” nika Ioni i nogaya i vo, 'Atumaina.”

16Iesu i bafitaiso i 'a'avana i lakama 'avale nika abama i 'anikililia Yaubada 'Anu'anununa yana yaveobu bani'odi bunebune i 'iseni i obuma 'waineye. 17Mulieta bona i nogai abamega i vo, De'e natuku nuafouku a nuakalikalieni, faifaina a sosoana bwaikina.”

  • S17 Mad 12:18, 17:5
Copyright information for `YML