Matthew 5

Iesu yana lau'age 'oya 'waineye sosoana mogitana faifaina.

1'Aila'a bwaikina i maiaga Iesu i 'isedi begaidi i laka 'oyeye bei i miabui. 2I miabuina wata yana tovetutuyamavo i maia lilivaneye i miabui mulieta i velamu i ve 'waidie i vo,

3Egavo i 'asetadi 'anu'anunudi yadi toketokena siaidi bega taunidi i tauyedi Yaubada 'waineye,

'Eba sosoana 'waidie fai 'akonadi Yaubada i veveimeyedi yana 'Aila'a nageneye.

4We'e egavo 'asiau ma yadi nuavita i 'we'we'welaga,

'Eba sosoana 'waidie fai Yaubada nuadi i na 'iveololodi i na sosoana.

5Egavo i nunuaobuga yadi sauluva bikadi,

'Eba sosoana 'waidie fai Yaubada i vona'awaufaufa fwayafwaya matatabuna i na veledi.

6We'e egavo nuanuadi bwaikina sauluva 'atumaina wata tonovina,

'Eba sosoana 'waidie, bega nuanuananina Yaubada i na veledi nika 'adi fata.

7Egavo mali tomotoga i 'i'isanuakalikaliedi,

'Eba sosoana 'waidie fai wata Yaubada i na 'isanuakalikaliedi.

8We'e egavo yadi nuanua wata yadi sauluva tonoviotogidi,

'Eba sosoana 'waidie fai 'awaie i na luku Yaubada 'waineye.

9Egavo i na vevelu'ase'ase tonuasako 'waidie mia sosoana faifaina,

'Eba sosoana 'waidie fai Yaubada i na goledi taunidi natunavo.

10We'e egavo Yaubada yana nuanua i vevematayakeyakedi bega vita i veveluagadi mali tomotoga 'waidiega,

'Eba sosoana 'waidie fai 'akonadi Yaubada i veveimeyedi yana 'Aila'a nageneye.

11Fai 'omi yaku tovetutuyamavo begaidi faifaiku mali tomotoga i na yagayagaimi, vita i na velevelemi, wata nani tulidi tulidi faifaidi i na awavesakoyemiga, 'eba sosoana 'waimie. 12'Wa na nuani, basenadiotoga tovedumwe'ai'ai Yaubada yana tolu'ivonavo vita i veledi, wata 'omi bani'odi vita 'wa na veluagai tosakona 'waidiega, siwe 'wa na sosoana bwaikina fai 'ami tutula bwaikina Yaubada i yatoi i lulukamata abame.

  • S4 Ve 7:17S5 Efe 4:2S7 Iem 2:12-13S8 1 Ion 3:2-3S10 1 Fit 3:14S11 Fit 4:14S12 Iem 1:2

Iesu 'ana tovetumaganavo bani'odi eyaga wata mageta.

13'Omi bani'odi eyaga tomia-fwayafwaya 'awasasadie. Eyaga, nani kibwana 'ana to'ive'iwana, 'omi wata bani'odi yami ve 'waidiega tosakona 'wa na 'ive'atumaidi. Eyaga nani 'atumaina, siwe 'ai'edi i na ve'ulaufaga kebu 'ana fata i na vegola-vaitugana bega ta na taweni tomotoga i na vagavedobwadobwani, wata 'omi bani'odi 'ai'edi yaku vona 'wa na vedumwe'ai'aieniga kebu 'ana fata tamu ava'ai 'atumaina 'waimiega i na souyeniga.

14Wata 'omi bani'odi mageta, Yaubada yana 'eda'eda 'ana tokiavemageta tomia fwayafwaya 'awasasadie. 'Ai'edi tamu 'atamana i na 'idewai 'oya deba'aiotogineye ava'ai i na velubabaleni? Kebu. Wata 'omi yaku mageta, tomotoga yadi 'eba 'isa. 15Kebu tamu aitoi mageta i da kabukabunina 'aivoeyega i da tatalafwaseni. Mageta 'ana 'eba yato 'waineye i lulutalauleni bega tomotoga vanuganina nageneye matatabudi i magemagesedi. 16'Omi wata bani'odi yami sauluva i na tonova tomotoga matadie bega yami sauluvanidi 'atumaidi i na 'isedina Tamami abame i miamiaga i na subiai.

  • S14 Ion 8:12S15 Mak 4:21S16 Efe 5:8-9 Ion 3:21 1 Fit 2:12

Veimeanidi Mosese 'wainega i maiga, Iesu faifaidi i ve.

17Yami nuanua kebu 'wa na vo, Yau a mai veimeanidi Mosese 'wainega wata venidi Yaubada yana tolu'ivonavo 'waidiega a na geudi.” Kebu, yau a maiga veimeanidi wata venidi 'adi mogitana wata 'adi tonovina a na sivemagese'a'avedi. 18A vona mogitana 'waimie, bola abama wata fwayafwaya i na 'a'ava kebu bei i na 'eno-vagata. We'e de'e veimeanidi 'adi nuanua bei i na 'eno'eno, veimeanidi bwaikidi wata saiotogidi siwe i na 'eno'eno i na nagoga nagami Yaubada yana nuanua i na ve'a'avai. 19Begaidi 'ai'edi aitoi veimeanidi siwe tamu saiotogina kebu i na vematayakeyakeniga wata mali tomotoga 'waidie i na veve bega veimeanina kebu i na vematayakeyakeniga, Yaubada yana 'Aila'a nageneye 'ana wagava siaina i na venani-'avo'avovo. We'e 'ai'edi aitoi veimeanidi i na vematayakeyakediga wata mali tomotoga i na veve 'waidie bega veimeanidi i na vematayakeyakedi, Yaubada yana 'Aila'a nageneye taunina 'ana wagava bwaikina. 20A na vonemi, ve'etoboda 'adi tovevo wata totafalolo Falisi igodi i vo, Ve'etoboda matatabuna 'a vevematayakeyakedi bega yama sauluva tonovidi.” We'e 'ai'edi 'omi 'wa na vo, 'A na luku Yaubada yana 'Aila'a 'waineye,” nagami yami sauluva i na tonova-'afo'afo, we'e Falisi kebu 'wa na saladiga.

  • S17 Lom 3:31S18 Luk 21:33S19 Iem 2:10S20 Mad 23:3 2 Tim 3:5

Iesu yana ve nuasako faifaina.

21De'e veimeanina tuatuaina 'akonadi 'wa 'asetai i vo, Kebu 'wa na luvewafaga,” wata tamu i vo, 'Ai'edi aitoi i na luvewafaga 'eba vonayavuga 'waineye i na nago.” 22I vonaga mogitana, we'e yau a na vonemi. 'Ai'edi aitoi i na nuasakomo iana 'waineye, tomogonina i na nago 'eba vonayavuga 'waineye. 'Ai'edi aitoi iana i na awavesakoyeni i na vo, 'Omu kebu tamu sai'afo ava'ai 'atumaina 'waimuyega i na souyeni,” tomogonina wata 'eba vonayavuga bwaikina 'waineye i na vonayavuga. We'e aitoi iana i na fali'wave'waveniga, voke Yaubada i na veimea 'ai-'ala'alata kebu yana 'weuga 'waineye i na nago.

23Begaidi 'ai'edi 'u na nago vanuga 'eba velu'ui 'waineye nuanuamu yamu 'anivelena-maimaiga 'u na velomuyeni Yaubada mataneye nika iamu yana nuasako 'waimuye 'u na nuani, 'u baileni i na 'eno'eno nagami 'u vilamu iamunina taiadi 'wa na veiana mulieta 'u na vilamuga yamu 'anivelena-maimaiga 'u na velomuyeni Yaubada mataneye.

25'Ai'edi aitoi nuanuana i na yatomu 'eba vonayavuga 'waineye, bola kebu 'wa na lukuga tomogonina 'u na veianeni bega yana nuanuananina i na baileni. 'Ai'edi kebu 'wa na veveiana-matayo'oga, tovevonayavuga 'waineye i na yatomu bega filisimani nimadie i na 'anivelenemu, vanuga 'eba yogona 'waineye i na silukuvemu. 26A vona mogitana, kebu i na 'etoyavu-matayo'omu bei 'u na miamia nagami tutula 'u na yato'a'avai mulieta i na 'etoyavumu.

  • S21 Sou 20:13S22 Iem 3:6 1 Ion 3:15S23-24 Mak 11:25

Iesu yana ve bunu 'ana sakona faifaina.

27De'e veimeanina 'akonadi 'wa 'asetai i vo, Kebu tamu aitoi yana vavine 'u na luobuyedi.” 28We'e yau a na vonemi, 'ai'edi aitoi tamu vavine i na 'isenimo nuana i na vevona, siwe 'asa'aiana 'akonadi nuanega taiadi i sakona. 29'Ai'edi matamunina nuanuamu bwaikina, sai'afoga i da kiavebe'umu 'u da sakona, 'u kiamwanuya 'u taweni. 'U na kiamwanuyaga veviga sai'afo nika kebu 'u na sakonaga, mulieta 'amu fata 'aitamoganega 'u na luku abame. We'e 'ai'edi matamu 'ailugana 'waidiega 'u na sakosakonaga, mulieta 'u na wafa Yaubada i na tawe-mwadodouyemu 'ai-'ala'alase, veviga bwaikaotogina 'u na veluagai. 30'Ai'edi nimamunina nuanuamu bwaikina sai'afoga i da kiavebe'umu 'u da sakona, 'u boboi 'u taweni. 'U na boboiga veviga sai'afo nika kebu 'u na sakonaga, mulieta 'amu fata 'aitamoganega 'u na luku abame. We'e 'ai'edi nimamu 'ailugana 'waidiega 'u na sakosakonaga, mulieta 'u na wafa tomogomu matatabuna 'u na lukuveni 'ai-'ala'alase, veviga bwaikaotogina 'u na veluagai.

Iesu i ve sa'ila faifaina.

31De'e veimeanina 'akonadi 'wa 'asetai i vo, 'Ai'edi aitoi nuanuana yana vavine i na vesa'ilidi tamu lubulubu 'waineye sa'ila vonana i na kilumi vavine i na veledi i na vo, 'Omi 'akonadi 'wa 'a'ava 'waikuyega.” 32We'e yau a na vonemi, 'ai'edi aitoi yana vavine kebu sauluva sakoina i na 'idewaiga siwe i na vesa'ilidi, bani'odi i 'a'anivelenedi sakona 'waineye. We'e 'ai'edi i na nagiga mali tomogo taiadi tomogonina i nagidiga wata i sakona.

  • S27 Sou 20:14S31 VeL 24:1

Iesu i ve vona'awaufaufa faifaidi.

33Wata veimeanina tuatuaina 'akonadi 'wa 'asetai i vo, 'Ai'edi aitoi i na vona'awaufaufa Yaubada mataneye, kebu i da lubwaineni yana vona'awaufaufanina i na geuya.” 34We'e yau a na vonemi, 'ai'edi 'wa na vona'awaufaufaga kebu tamu ava'ai 'ana wagava 'wa na 'inanai bega 'wa na vo, Yama vona'awaufaufanina toketokena.” Kebu 'wa na vo, 'A vona'awaufaufa abama mataneye,” fai abamanina Yaubada yana 'eba miabui 'ai'aiwabuna. 35Wata kebu 'wa na vo, 'A vona'awaufaufa fwayafwaya mataneye,” fai fwayafwayanina Yaubada yana 'eba ba.” Wata kebu 'wa na vo, 'A vona'awaufaufa Ielusalema mataneye,” fai Ielusalemanina Kini bwaikina yana 'atamana. 36Wata kebu 'wa na vo, 'A vona'awaufaufa 'unu'unuma 'waidiega,” fai 'ai'edi 'akonadi i na buduliga kebu 'ana fata 'wa na vona i na ve'wau'wauga, we'e 'ai'edi 'wau'waugina kebu 'ana fata 'wa na vona i na buduli. 37'Ai'edi naninina mogitana 'wa na 'idewaiga 'wa na vo, E'e,” we'e 'ai'edi tamu nani kebu 'wa da 'idewaiga 'wa na vonamo 'wa na vo, Kebu,” we'e 'ai'edi yami vona i na vefuega bani'odi 'wa na vo, Tamada,” vonanina i mai Seitani 'wainega.

  • S33 Sou 20:7S34,37 Iem 5:12

Kebu sakona 'wa na tutuliga.

38De'e veimeanina 'akonadi 'wa 'asetai i vo, 'Ai'edi tamu aitoi matamu i na 'etomwanuya, wata matana 'u 'etomwanuya, we'e aitoi nigomu i na tutukadiaga, wata nigona 'u tutukadia.” 39We'e yau a na vonemi. 'Ai'edi aitoi ava'ai sauluvaga sakoina i na 'idewai 'waimuye, kebu nimana 'u na tutuliga. 'Ai'edi tamu tomogo 'ae'aemuye i na 'ainikega, wata tamu 'ae'aemu 'u 'iyoyoeni i na nikei. 40'Ai'edi tamu aitoi i na nuasako 'waimuye tamu sauluva faifaina bega i na nawemu 'eba vonayavuga 'waineye, mulieta toveimea i na vonemu 'amu kalekoyega yamu sauluvanina faifaina 'u na tutula, siwe wata 'amu talauma 'u veleni. 41'Ai'edi tamu tomogo bani'odi gabemani i na lukakademu i na vo, Yaku kukua 'u na 'ewa ta na nago tamu 'atamana 'waineye, siwe kebu a na tutulimuga,” kebu faifaina 'u na nuavita, ma yamu sosoana wata 'u na vaganago tamu 'atamana 'waineye. 42We'e 'ai'edi aitoi tamu ava'ai nuanuana i na velu'ui 'waimuye, kebu 'u na veumokaiga, 'u veleni. We'e 'ai'edi aitoi i na vo, Side naninina 'u veleku bola a na vevilai,” kebu 'u na ve'o'oleniga 'u tauyeni.

  • S38 Sou 21:24S39 Lom 12:19S40 1 Kol 6:7

Egavo i na vesauluva sakoina 'waimie 'wa na nuakalikaliedi.

43Tomotoga 'ifwaidi yadi nuanua 'akonadi 'wa 'asetai i vo, Emiavo 'aisedi 'wa na nuakalikaliedi, we'e egavo i vesauluva sakoina 'waimie 'wa vedumwe'ai'aiedi.” 44We'e yau a na vonemi. Egavo i vevesauluva sakoina 'waimie 'wa na nunuakalikaliedi wata egavo vita i velevelemiga faifaidi 'wa na vevelu'ui. 45Bani'odi 'wa na vesauluvediga i lubwainemi 'omi Tamami abame natunavo. To'atumaina wata tosakona 'adi nuakalikali i vesala Yaubada 'wainega fai yana inala i kabukabu matatabumi faifaimi wata yana 'wei matatabumi i velevelemi. 'Omi wata bani'odi, egavo i vesauluva sakoina 'waimie, 'wa na nuakalikaliedi. 46'Ai'edi egavo i nuakalikaliemiga 'aisedi 'waidie 'wa na nunuakalikali, yami nuakalikalinina Yaubada kebu i na tutuliga, tomotoga fuedi wata tosakona taiadi ediavo 'aise'avadi i nunuakalikaliedi. 47Emiavo 'aisedi 'waidie 'wa na vekaiwaga kebu nani bwaikinaga, tomotoga fuedi wata Yaubada 'ana tobavu taiadi yadi sauluva, ediavo 'aisedi 'waidie i vevekaiwa. 48We'e 'omi i lubwainemi yami sauluva matatabuna 'atumai'avadi, bani'odi Tamami abame yana sauluva.

  • S43 Vei 19:18S44 Fol 7:60 Lom 12:14,20S45 Efe 5:1
  • S48 1 Fit 1:16
Copyright information for `YML