Revelation of John 2

Keliso yana vona me Efeso faifaidi.

1Keliso i voneku i vo, Nuanuaku 'u na kiluma i na nago 'atamana Efeso, Yaubada yana anelose bei i miamiaga 'waineye, kumanina tovetumaganavo i 'i'isave'avinidi. 'U na kilumaga side bani'odi 'u na voneyedi 'u na vo,

Kumanina 'ana 'atagie 'ubwana 7, wata mageta 'adi 'eba yato golida 7, 'waidiamo i nunago, yana vona.
2I vo, Naninidi 'wa 'idewadiga 'akonadi a 'asetadi. Folova vitadi 'waidie yami dumwebika 'akonadi a 'iseni wata yami tokemaiga. A 'asetai kebu nuanuami tosakona taiadi 'wa na miamia wata tomotoganidi igodi i vo, 'Ima Iesu yana tomata'aulelevo,” siwe 'wa sitonovidi 'wa 'asetadi i vevekali. 3Faifaiku vita 'wa veluagadiga siwe 'wa tokemaigemi kebu 'wa da baila.

4Naninidi 'wa 'idewadiga 'atumaidi, siwe tamu nani faifaina a na awavesakoyemi. Basenadi 'wa nuakalikalieku bwaikina, we'e tutuya de'e kebu. 5Yami nuakalikalinina nagami, 'wa na nuanuani bega 'wa na 'asetai ava'aiega 'wa be'u. Yami sakona 'wa na vedumwe'ubu'ubusedi, naninidi nagami 'wa 'idewadiga wata 'wa na 'i'idewadi. 'Ai'edi yami sakonanidi kebu 'wa na vedumwe'ubu'ubusediga, a na wai yami mageta 'ana 'eba yato a na elomi. 6We'e tamu nani faifaina a sososoana, fai me Nikolaiti yadi sauluva sakoidi 'wa vedumwe'ai'aiedi yau wata bani'odi a vedumwe'ai'aiedi.

7Vona de'e 'wa nogaiga, nuami i na 'ivina nika 'wa na 'asetai ava'ai 'Anu'anunu 'Atumaina i vonevoneyeni tovetumaganavo 'aila'a tulina tulina 'waimie.

Egavo i na vetoketokega faifaiku, welavi i tovotovoi Faladaisi, a na tauyedi vuagina i na 'ani. Faladaisi Yaubada yana 'eba mia 'atumaina wata miamia-vagaina wata sosoana-vagata, we'e welavinina 'wainega mia 'atumaina wata miamia-vagaina i na veluagai.

'Asa'aiana bani'odi.”

  • S2 1 Ion 4:1 2 Ion 1:7-11S5 Ve 3:3S7 Ve 22:1-2,14

Keliso yana vona me Simena faifaidi.

8Wata Keliso i voneku i vo, Nuanuaku 'u na kiluma i na nago 'atamana Simena, Yaubada yana anelose bei i miamiaga 'waineye, kumanina tovetumaganavo i 'i'isave'avinidi. 'U na kilumaga side bani'odi 'u na voneyedi 'u na vo,

Kumanina 'eba velamu wata 'eba ve'a'ava, i wafa wata i yawasa-vaitugana, yana vona.
9I vo, 'Ami vita a 'asetadi, 'wa vewekowekomaga siwe 'ai'aiwabu 'waimie Yaubada mataneye. Me Diu 'ifwaidi tutuya fuedi i awavesakoyemi, kumanidiavo igodi i vo, 'Ima Yaubada yana tomotoga,” siwe yadi sauluva sakoidi 'waidiega ta 'asetadi taunidi kebu Diu mogitana, taunidi Seitani yana 'aila'a. 10Vita sai'afoga 'wa na veluagadi faifaiku siwe kebu 'wa na kolologa. A na vonemi. Seitani yana veimea 'wainega 'ifwaimi i na yatomi vanuga 'eba yogona 'waineye, bei yami vetumagana i na silubudi 'aiata 10
Tamu 'ana 'aseta, kebu tutuya manamanawenaga.
nagedie. Nuanuaku ma yami vetumagana 'wa na tovoi fa'alina, bega 'ai'edi 'aku gaviavo nuanuadi i na luvewafami, 'wa na vetumaganekumo, kebu 'wa na baileku. 'Ai'edi kebu 'wa na bailekuga, mia 'atumaina wata miamia-vagaina a na velemi, yami tokemaiga 'ana tutula.

11Vona de'e 'wa nogaiga, nuami i na 'ivina nika 'wa na 'asetai ava'ai 'Anu'anunu 'Atumaina i vonevoneyeni tovetumaganavo 'aila'a tulina tulina 'waimie.

Egavo i na vetoketokega faifaiku kebu i na wafa-vagata. Kebu tamu sai'afo vita i na veluagai tosakona yadi wafa 'ana veluga 'waineye.

'Asa'aiana bani'odi.”

  • S9 2 Kol 11:13-15S10 2 Tim 4:8 Iem 1:12 1 Fit 3:14 Luk 22:31-32
  • S11 Ve 20:14, 21:8

Keliso yana vona me Feligamo faifaidi.

12Wata Keliso i voneku i vo, Nuanuaku 'u na kiluma i na nago 'atamana Feligamo, Yaubada yana anelose bei i miamiaga 'waineye, kumanina tovetumaganavo i 'i'isave'avinidi. 'U na kilumaga side bani'odi 'u na voneyedi 'u na vo,

Kumanina 'awaneye kefata kainumu nigona ma vi'avi'aina, yana vona.
13I vo, Bei 'wa miamianiga a 'asetai, we'e Seitani yana 'eba veimea fai tomotoga fuedi taunidi i tauyedi 'waineye. We'e 'omi yaku nuanua 'wa 'i'idewadi, yami vetumagana 'waikuye kebu i da mwea. Seitani yana 'eba veimeanina 'waineye, bei yaku tolu'ivona Anitifasi i tokemaiga faifaiku i luvewafai. 'Wa 'iseni siwe kebu 'wa da bailekuga.

14Mogitana 'wa tokemaigemi faifaiku, siwe nani 'ifwaidi faifaidi a na awavesakoyemi. Tomotoga 'ifwaidi taiadi 'wa miamiani Belami yana ve sakona faifaina i vevetutuyamedi. Basenadiotoga tamu toveimea bwaikina 'ana wagava Belaki nuanuana me Isileli i na leodi begaidi Belaminina, tamu 'eda Belaki i veni bani'odi i na munegidi. I vo, 'Ai'edi me Isileli i na sakona Yaubada mataneye kebu i na 'ivaisedi vetalaga 'waineye. Nuadi 'u na 'ewadi bega 'aisayanidi mali tomotoga i velomuyediga yaubada-vekavekali 'waidie i na 'ani'anidi wata i na veve'avula-'avo'avovo, 'amu fata 'u na vetoketoke 'waidie.” Fai me Isileli i sakona bani'odi, Yaubada kebu i da 'ivaisedi vetalaga 'waineye, Belaki ma 'ana 'aila'avo i vetoketoke me Isileli i leodi. 15Wata bani'odi tomotoga 'ifwaidi taiadi 'wa miamiani me Nikolaiti yadi ve sakoidi i vevetutuyamedi. 16Sauluvanidi yau kebu nuanuaku, begaidi yami sakona 'wa na vedumwe'ubu'ubusedi. 'Ai'edi kebu, sai'afoga a na wai tosakonanidi a na veimeyedi yaku toketokena 'waidiega, 'wa da vo taiadi 'a na vetalaga kefatanina 'awakuye 'wainega.

17Vona de'e 'wa nogaiga, nuami i na 'ivina nika 'wa na 'asetai ava'ai 'Anu'anunu 'Atumaina i vonevoneyeni tovetumaganavo 'aila'a tulina tulina 'waimie.

Egavo i na vetoketoke faifaiku, 'ani'ani givagivana abamega a na veledi i na 'ani, 'ana wagava Mana. Wata kileu 'avu'avuna 'aitamogana 'aitamogana a na veledi, kileunidi 'waidie wagava 'ivaudi i kilumidi, siwe kebu tamu aitoi i da 'asetai, aitoi kumanina 'ana 'anivelena 'aisena i 'asetai.

'Asa'aiana bani'odi.”

  • S12 Ibu 4:12S14 Num 25:1-9, 31:16S16 Ve 19:15, 22:12
  • S17 Ve 3:12

Keliso yana vona me Taiatala faifaidi.

18Wata Keliso i voneku i vo, Nuanuaku 'u na kiluma i na nago 'atamana Taiatala, Yaubada yana anelose bei i miamiaga 'waineye, kumanina tovetumaganavo i 'i'isave'avinidi. 'U na kilumaga side bani'odi 'u na voneyedi 'u na vo,

Yaubada Natuna, kumanina matana 'aninamanamalidi bani'odi 'ai-'ala'alata we'e 'agena 'aninamanamalidi bani'odi tamu kainumu yadayadalina, yana vona.
19I vo, Naninidi 'wa 'i'idewadiga 'akonadi a 'asetadi. Yami folova, yami nuakalikali a 'asetadi wata ma yami vetumagana 'wa vevetoketoke faifaiku. Basenadi sai'afo, 'asiau 'akonadi i vevebwaika.

20Naninidi 'wa 'idewadiga 'atumaidi, siwe tamu nani faifaina a na awavesakoyemi. Vavinenina 'ana wagava Iesibeli, taunina tosakona igodi i vo, Yau Yaubada yana tolu'ivona,” 'wa tauyeni yana ve 'wainega yaku tofolovavo i vevekaliedi i veve'avula-'avo'avovo. Wata yana vekalinina 'wainega, 'aisayanidi mali tomotoga i velomuyediga yaubada-vekavekali 'waidie i 'ani'anidi, yadi nuanua i vo 'ako, 'Atumaina Yaubada mataneye.” 21Tutuya manamanawena a lukamata, nuanuaku Iesibeli i da nuavilai, siwe kebu nuanuana yana sauluva sakoidi i na bailedi. 22Bega a na taweni 'ivie bei i na veveviga bwaikina, we'e enavo taiadi i veve'avulaga 'ai'edi kebu i na nuaviladi yadi sauluvanidi sakoidi 'waidiega, ma fuedie vita a na veledi i na toke i na veviga. 23Tomotoganidi yana ve sakoidi nuanuadi, taunidi bani'odi natunavo wata a na nikedi i na wafa. Tovetumaganavo matatabudi i miamiani 'atamana tulina tulina 'waidie valana i na nogai i na nuani Yau kumaniku tomotoga yadi nuanua wata naninidi nuanuadi, a 'aseta'a'avadi. 'Aitamogana 'aitamogana tutula a na velemi, yami sauluva 'ana 'isa'isa bani'odi.

24We'e 'ifwaimi 'wa miamiani Taiatala 'waineye a na vonemi fai yadi ve sakoidi kebu nuanuami wata ve-vekavekalinidi igodi i goleni nuanua givagivana, siwe mogitana Seitani 'wainega, 'wa baila. Kebu tamu wata vita a na velemi siwe nuanuaku ve wata sauluva 'atumaidi 'waimie i 'eno'enoviga, 'waidie 'wa na tovoi fa'alina, i na nagoga tutuyanina a na vilaku.

26Egavo i na vetoketoke, yaku nuanua i na 'i'idewadiga i na nagoga 'eba ve'a'ava 'waineye veimea a na veledi. Veimeanina basenadi a 'ewai Tamaku 'wainega bega a na tauyedi 'awalawa 'aitamogana 'aitamogana 'adi tomia i na veveimeyedi. Yadi veimeanina toketokena, bani'odi fulumai kainumu nau i na nikei i na 'anivivia. 28Wata tovetumaganavonidi a na veledi Kumauloku magetana bwaikina.

29Vona de'e 'wa nogaiga, nuami i na 'ivina nika 'wa na 'asetai ava'ai 'Anu'anunu 'Atumaina i vonevoneyeni tovetumaganavo 'aila'a tulina tulina 'waimie.

'Asa'aiana bani'odi.”

  • S18 Ve 1:14-15S26-28 Same 2:8-9 Ve 22:16
Copyright information for `YML