Revelation of John 3

Keliso yana vona me Sadisi faifaidi.

1Wata Keliso i voneku i vo, Nuanuaku 'u na kiluma i na nago 'atamana Sadisi, Yaubada yana anelose bei i miamiaga 'waineye, kumanina tovetumaganavo i 'i'isave'avinidi. 'U na kilumaga side bani'odi 'u na voneyedi 'u na vo,

Kumanina Yaubada 'Anu'anununa 7 wata 'ubwana 7 nimaneye, yana vona. Yami folova matatabuna a 'asetadi, 'ami 'isa 'wainega 'omi tovetumagana toketokemi, siwe mogitana 'omi wafawafami yami vetumagana mweadi.
2I lubwainemi matami i na 'anialadi yami vetumagananidi mweadi 'wa na kiavetoketokedi, kebu nuanuaku i na mwea-vagata. A 'asetai folovanidi 'akonadi 'wa 'idewadiga bola kebu i da ve'atumaiotoga yaku Yaubada mataneye. 3Fai kebu i da ve'atumaiga ve 'wa 'ewaiga wata 'wa nogai kebu nuami i na fani, 'wa na nuanuanidi, yami sakona 'wa na vedumwe'ubu'ubusedi 'wa na vematayakayaka. 'Ai'edi kebu 'wa na 'isa'isa 'wa na sakosakona yau a na vaimwaimwa a na le'wa yawaimi i na lovoga.

4We'e 'ifwaimi me Sadisi yami sauluva tonovidi 'wa da vo bani'odi 'ami kaleko vunavunagidi, sakona 'waidiega kebu 'wa da 'iveyokemiga. Yami sauluva tonovidi begaidi 'ami fata ma 'ami kaleko 'avu'avudi taiadi ta na yabayaba. 5Egavo 'wa na vetoketokega faifaiku, matatabumi 'wa na vekaleko 'avu'avudiega wata 'ami wagava kebu a na 'u'umidiga yaku buki 'wainega. Bukinina nageneye tomotoganidi mia 'atumaina wata miamia-vagaina i na veluagai bei 'adi wagava i 'eno'enovi. Tamaku mataneye wata yana anelose matadie a na vo, De'e tomotoganidi yaku tomotoga.”

6Vona de'e 'wa nogaiga nuami i na 'ivina nika 'wa na 'asetai ava'ai 'Anu'anunu 'Atumaina i vonevoneyeni tovetumaganavo 'aila'a tulina tulina 'waimie.

'Asa'aiana bani'odi.”

  • S1 1 Tes 5:2S4 Iud 1:22-23 Luk 10:20S5 Mad 10:32

Keliso yana vona me Filadofia faifaidi.

7Wata Keliso i voneku i vo, Nuanuaku 'u na kiluma i na nago 'atamana Filadofia, Yaubada yana anelose bei i miamiaga 'waineye, kumanina tovetumaganavo i 'i'isave'avinidi. 'U na kilumaga side bani'odi 'u na voneyedi 'u na vo,

Kumanina magemagetana wata yana sauluva matatabuna tonovidi, yana vona. Basenadiotoga Kini Devida 'atamana Ielusalema 'ana toveimea, tomotoga yadi luku i veveimeyeni. Yau wata ma yaku veimea, 'ai'edi saiboda a na sibaleniga, kebu tamu aitoi 'ana fata i na siboda-vaitugani, we'e 'ai'edi a na sibodaiga, kebu tamu aitoi 'ana fata i na sibaleniga.
8Yami folova a 'asetadi wata a 'asetai yami vetoketokena siaina siwe yaku vona 'wa vematayakeyakedi wata yami vetumagana 'waikuye kebu 'wa da 'ivemweamweadiga. Matamie saiboda a sibaleni, kebu tamu aitoi 'ana fata i na siboda-vaitugani. 9A na vonemi. Me Diu 'ifwaidi vita i velevelemiga siwe yadi sauluva sakoidi 'waidiega ta 'asetadi taunidi kebu Diu mogitana, Seitani yana 'aila'a. Yaku veimea 'wainega tovekalinidi i na mai 'waimie ma yadi ve'ililibu i na be'u 'agemie wata i na ve'awamogitana a nuakalikaliemi faifaina. 10Tokemaiga vonana basenadi a voneyeniga 'wa vematayakeyakeni begaidi tutuyanina vita bwaikidi i na souyedi tomia fwayafwaya matatabumi 'waimie i na silubumiga, yau a na 'ita'ita'iemi.

11Sai'afoga a na wai 'waimie yami toketokenanina siaina 'wa na 'i'isave'avini, kebu nuanuaku tamu aitoi i na elomi yami tokemaiga 'ana tutula. 12Egavo i na vetoketoke faifaiku, a na silakaidi bega yaku Yaubada yana vanuga 'eba velu'ui nageneye i na vefolova, bei tutuya matatabuna i na miamia Yaubada mataneye. Tomotoganidi 'waidie wagava 'aitonu a na kilumidi. Yaku Yaubada 'ana wagava, Yaubada yana 'atamana bwaikina 'ana wagava Ielusalema 'Ivauna, kumanina 'awaie abamega i na obuma yaku Yaubada 'wainega, wata 'aku wagava 'ivauna.

13Vona de'e 'wa nogaiga nuami i na 'ivina nika 'wa na 'asetai ava'ai 'Anu'anunu 'Atumaina i vonevoneyeni tovetumaganavo 'aila'a tulina tulina 'waimie.

'Asa'aiana bani'odi.”

  • S7 Ais 22:22S9 Ais 60:14S11 Iem 1:12S12 Ve 14:1

Keliso yana vona me Lodisia faifaidi.

14Wata Keliso i voneku i vo, Nuanuaku 'u na kiluma i na nago 'atamana Lodisia, Yaubada yana anelose bei i miamiaga 'waineye, kumanina tovetumaganavo i 'i'isave'avinidi. 'U na kilumaga side bani'odi 'u na voneyedi 'u na vo,

Kumanina yana sauluva matatabuna tonovidi wata ma 'ana vetumagana i lulu'ivona mogitana Yaubada 'ana 'aseta faifaina, wata taunina Yaubada 'ana 'idewadewa matatabuna lamudi, yana vona.
15Yami folova 'akonadi a 'asetadi, kebu 'wa da bailekuga siwe wata kebu 'wa da vematayakeyakekuga. Nuanuaku 'wa na vevematayakeyakeku siwe fai kebu nuanuami, 'asa'aiana 'wa na bailamo. 16'Omi bani'odi faleda ufana legalegana, tomotoga kebu nuanuadi. Ufa fayona 'atumaina 'omi kebu bani'odiga wata kebu bani'odi alu'ai yauyaugina. Fai 'omi legalegami a na 'alaiwagemi. 17'Omi yami nuanua 'wa vo 'ako, 'Ima a ve'ai'aiwabu yama kukua fuedi, 'akonadi 'ama fata.” Siwe kebu 'wa da 'asetai 'omi mogitana 'wa vewekowekoma yami mia vitana. Nani 'atumaidi 'wa bavuyedi bani'odi matami i sako, wata 'omi bani'odi tomotoga konekonedi. Kebu tamu nani 'atumaina 'waimie i da 'eno'eno, nua'avami. 18A vevelu'ase'asemi nuanuaku nani 'atumaidi 'wa na kimwanedi 'waikuyega, bani'odi golida tomotoga i vevetagovi, golida 'atumai'avana i 'a'awakoluya, yoke i kokoiyavuleni. 'Wa na kimwanediga 'waikuyega 'wa na ve'ai'aiwabu mogitana. Wata kaleko 'avu'avudi wata vunavunagidi 'wa na kimwanedi 'waikuyega bega yami vekonekone 'ana bunumayaga i na 'a'ava. Wata mulamula 'waikuyega 'wa na kimwane matami 'wa na iwagidi bega 'ami fata nani 'atumaidi 'wa na 'isa'inanadi.

19Egavo a nuakalikaliedi yadi sakona faifaidi a tatalabodedi wata a luluvematavulogidi bega yadi sauluva i na ve'atumai. Fai a nuakalikaliemi, 'ai'edi kebu 'wa na nuavilamiga vematavuloga a na velemi. Nuanuaku 'wa na vetoketoke faifaiku, wata yami sakona 'waidiega 'wa na nuavilami, taunimi 'wa na tauyemi mogitana 'waikuye. 20A na vonemi. Tomotoga nuanuadi i na lukuga ediavo 'waidie nagami tanotanogayega i na velutoli, wata yau bani'odi lilivamie a tovotovoi a vevelutoli nuanuaku a na luku yami nuanua 'waidie. 'Ai'edi aitoi bonaku i na nogai bega i na tauyeku, a na luku 'waineye a na veianeni wata i na veianeku.

21Fai a vetoketoke, Tamaku i tauyeku taiadi 'a miamia yana 'eba miabui 'ai'aiwabuna 'waineye, wata bani'odi egavo i na vetoketokega faifaiku a na tauyedi yaku 'eba miabui 'waineye taiadi 'a na miabui.

22Vona de'e 'wa nogaiga nuami i na 'ivina nika 'wa na 'asetai ava'ai 'Anu'anunu 'Atumaina i vonevoneyeni tovetumaganavo 'aila'a tulina tulina 'waimie.

'Asa'aiana bani'odi.”

  • S14 Kolos 1:15 Ve 19:11S15 Lom 12:11S17 Luk 12:21 Iem 2:5
  • S18 Ais 55:1S19 Ibu 12:7S20 Ion 14:23S21 Mad 19:28
Copyright information for `YML