Revelation of John 9

Evulega 'ana ve-5 i yuvei.

1Manubutu i tauya i nago, mulieta anelose 'ana ve-5 yana evulega i yuvei, tamu tomotoga 'aninamanamalina i obu fwayefwayeye 'wa da vo 'ana 'isa bani'odi 'ubwana i da 'anita'ia abamega. I obuga, Vatu'ai Manamanawena, yaiaina yadi 'eba mia 'ana 'eba yavu i 'ewai i mieni i yavuya. 2I yavuya nika lufwa bwaikina i souyeni 'wa da vo libi domwa-tuaina lufwana bega inala matana i umai yana mageta i 'awaduguli, abama 'ana 'isa'isa bani'odi igovala. 3Lufwanina 'wainega limwana fuedi i obu tanotanoge i vetuli yadi 'aiova i vekasikasisi bwa'o'o'o bani'odi. 4Limwananidi tatalabodadi kebu 'adi fata 'ani'ani i na 'ivesakoidi wata bani'odi mosomoso 'alo welavi. Tomotoga fuedi i na ovadi, we'e tomotoganidi Yaubada yana tugusa debadie i yatodiga, kebu i na ovadiga.” 5I vonedi i na ovadimo we'e 'ivewafa faifaina kebu i da tauyediga. Weta'i 5 nagedie i na ovaovadi bega i na veveviga bwaikina bani'odi bwa'o'o'o yadi 'aiova. 6Veviganina faifaina tomotoga i na vo, 'A da wafa, veviga 'a baila,” siwe Yaubada kebu i na tauyedi i na wafaga.

7Limwananidi 'adi 'isa'isa 'wa da vo 'aisaya osi kaleko kainumu 'wainega i da 'ivivigavudi vetalaga faifaina. Ma 'adi veimea bega debadie 'adi vaigavu golida i yatodi, maigidi 'wa da vo tomotoga maigidi. 8Nava'audi manamanawedi, nigodi manamanawedi wata nigonigodi bani'odi 'aisaya laioni nigodi. 9Nuafoudie 'adi vaigavu 'ana 'isa'isa kaleko kainumu, fafedi butu'aidi bwaikaotogidi 'wa da vo 'aisaya osi waka fwayafwaya fuedi i da luluyo'edi vetalaga faifaina. 10We'e giudi bani'odi bwa'o'o'o giudi, 'waidiega tomotoga i na lovelovenidi weta'i 5 nagedie. 11Vatu'ai Manamanawena 'ana to'isave'avina kumanina wata limwananidi 'adi toveimea. 'Ana wagava me Diu bonadiega Abadoni, we'e me Guliki bonadiega Afoloni 'ana saivila To'ivesako. 12De'e vitanina i 'a'ava, vita 'ailuga wata sai'afoga i na souyedi.

  • S3 Sou 10:12S4 Ve 6:16S12 Ve 8:13

Evulega 'ana ve-6 i yuvei.

13Anelose 'ana ve-6 yana evulega i yuveiga, bona a nogai i mai 'eba velomu kamwanega. 'Eba velomunina golida 'wainega i 'idewai Yaubada mataneye i tovotovoi.

14Bonananina a nogaiga, i vonavona anelose 'ana ve-6 'waineye i vo, Anelosenidi 4, basenadi i yogonidi i yatodi ufa bwaikina 'ana wagava Iufiletisi 'waineye, 'u na yavudi i na nagoi.” 15Anelosenidi 4 i yavudiga basenadi i 'idewadi i yatodi bega 'awasasanina, 'aiatanina, weta'inina wata malamalanina i venua'ivineniga 'waineye i na souyedi tomotoga fuedi i na luvewafadi. Tomia fwayafwaya 'adi 'aila'a vi'ai 'aitonu. 'Ailuga 'atumaidi we'e vi'ai 'aitamogana i na luvewafadi. 16Anelosenidi 4 tovetalaga fueotogidi i 'edakumesedi, 'adi 'aila'a i lu'ivoneyeni 'waikuye, matatabudi 200 milioni (200,000,000).

17Wata a 'iseni 'wa da vo a da 'enotalailoiloyedi tovetalaganidi osi kwavudie i laka i nunagoi. Nuafoudie 'adi kaleko kainumu, 'ifwaidi yamoyamoidi 'wa da vo 'ai-'ala'alata, 'ifwaidi 'ala'alawidi 'wa da vo malaveta, 'ifwaidi 'ovu'ovudi 'wa da vo manufagila. Osi 'unu'unudi 'wa da vo 'aisaya laioni 'unu'unudi, we'e 'awadiega 'ai meana, lufwa wata manufagila 'ala'alaina i sousouyedi, 'waidiega tomotoga vi'ai 'aitamogana i luvewafadi, vi'ai 'ailuga 'atumaidi. 19Osinidi yadi toketokena bega i na luluvewafadiga, 'awadie wata giudie fai giudi 'wa da vo 'o'olo 'unu'unudi bega tomotoga i nikenikedi.

20Vitanidi i 'a'ava, tomotoga 'ifwaidi i miamianiga bola i baibaila, kebu nuanuadi taunidi i na tauyedi Yaubada i na subisubiai. Nuanuadi Seitani enavo bani'odi yaiaina i na subisubiadi, wata kumaea i dabidi golida, siliba, kofa, kileu, wata welavi 'waidiega, i 'odu'odu 'waidie. Naninidi tomotogaotoga 'adi 'idewadewa kebu 'adi fata i na 'isa, i na nogaya, wata i na feto siwe i subisubiadi.” 21Wata kebu nuanuadi i na nuaviladi bega i na 'ailove luvewafa, ve'avula-'avo'avovo, vainago, wata 'adi 'afo'a i na bailedi.

  • S15 Ve 8:7-12S20 Ve 16:9,11 Same 135:15-17
Copyright information for `YML