Titus 2

1We'e 'omu, sauluvanidi ve tonovidi taiadi i vesalaga, i lubwainemu faifaidi 'u na veve. 2'Au'auveadi 'u na vonedi kebu i na vemwasosoai-'avo'avovo we'e yadi sauluva i na 'i'isave'avinidi, yadi nuanua i na tonova bega ma 'adi ve'ililibu, wata i na vevenua'ivina 'atumaina. Kebu i na 'ivemweamweadi, yadi vetumagana i na yatodi fa'alina, yadi nuakalikali i na vebwaika wata i na tokemaigedi vita 'waidie.

3Wata bani'odi mo'amo'aivo 'u na vonedi bega yadi sauluva matatabuna magemagetadi, kebu i na vebonaivo wata ufa toketokena kebu nuadi i na 'ewadi. I lubwainedi yadi ve 'atumaidi 'waidiega vevine tubuvauvau i na ifufudi bega yadi lalamogavo wata natudiavo i na nuakalikaliedi. 5'Adi veifufu 'waidiega i na vevenua'ivina 'atumaina, kebu i na sakonaga, i na folofolova 'atumaina yadi vanuga nagedie, ma yadi nuakalikali i na ve'ivaivaita wata yadi lalamogavo i na vematayakeyakedi. 'Ai'edi bani'odi i na vevesauluvediga, kebu tamu aitoi Yaubada yana Vona i na awavesakoyeniga.

  • S4-5 Efe 5:22

Ve tubuau faifaidi.

6Wata bani'odi iaveta tubuvauvau 'u na ifufudi bega yadi sauluva i na 'i'isave'avinidi. 7We'e 'omu taunimu yadi 'eba 'isa bega i lubwainemu nani matatabuna 'waidie yamu sauluva 'atumai'avadi. Kebu vekaliega 'u na ve, we'e yamu vona tonovidi 'waidiega tubuvauvaunidi i na ve'ililibuyemu. 8'Ai'edi yamu venidi 'adi nogaya tonovidi, kebu tamu aitoi 'ana fata i na 'amalakibuyemu, we'e 'amu gaviavo i na bunumayaga fai tomotoga i na 'asetadi i vevevita-maimaigida.

  • S7 1 Fit 5:3S8 1 Fit 2:15

Ve tofolova faifaidi.

9We'e tofolova-maimaiga i vetumaganaga i lubwainedi 'adi toveimeavo i na vevematayakeyakedi wata yadi folova matatabuna 'waidiega i na kiavesosoanidi. Ava'ai i na vonediga kebu i na awaveugadiga wata kebu 'waidie i na vainago. Mogitana i lubwainedi yadi sauluva matatabuna 'waidiega tomotoga i na 'asetadi taunidi tomotoga 'atumaidi ma 'adi vetumagana wata todumwebika, nika 'wainega tomotoga venina Yaubada 'ada To'ita'ita'i faifaina i na awave'atumaieni.

  • S9 1 Fit 2:18

Iesu i yavuda bega ta na vevesauluva 'atumaina.

11I lubwaineda matatabuda yada sauluva i na ve'atumai fai Yaubada yana 'anivelena-maimaiga i sivemageseni 'waideye, nuakalikalinina 'ita'ita'i miamia-vagaina tomotoga matatabuda faifaida. 12Nuakalikalinina i veda, Yaubada nuanuana bunu 'ana nuanua wata fwayafwaya 'ana nuanua sakoidi ta na bailedi, bega tutuyanina ta na miamia fwayefwayeye yada sauluva ta na 'i'isave'avinidi wata yada mia matatabuna tonovidi Yaubada yana nuanua bani'odi. 13Mogitana yada sauluva i na tonova fai ta lulukamata ta nuani mogitana tamu 'aiata 'eba sosoana bwaikina i na souyeni 'waideye. 'Aiatanina 'waineye Yaubada Bwaikina, taunina 'asa'aiana 'ada To'ita'ita'i Iesu Keliso, ma yana 'ai'aiwabu mataududulina i na le'wa. 14Taunina i tauyeni faifaida, yana wafa 'wainega i yavuda sakona matatabuna 'waidiega wata i 'ivevunavunagida bega 'ida taunina yana tomotoga mogitana, ma yada sosoana nuanuada nani 'atumai'avadi ta na 'i'idewadi.

15Naninidi a veifufuyediga, nuanuaku faifaidi 'u na veve. Yamu veimea toketokena 'wainega tovetumaganavo 'u na kiavefa'alidi wata 'u na kiavesosoanidi, we'e tovemata'wana'wana 'u na toke 'u na vonedi. Taunimu 'u na 'i'isave'avinimu nika kebu tamu aitoi i na awaobuobuyemu.

  • S12 1 Ion 2:16 Efe 1:4S13 Fil 3:20S14 1 Fit 2:9 Efe 2:10
  • S15 1 Tim 4:12
Copyright information for `YML