Titus 3

Tovetumagana 'ada awave'eda'eda.

1Wata nuanuaku tovetumaganavo 'u na vonevonedi bega kebu nuadi i na fani, i lubwainedi toveimea wata gabemani bonadi i na noganogaidi, i na vematayakeyakedi wata folovanidi 'atumaidi 'waidie i na tauyedi. 2'U na vonedi kebu tamu aitoi i na vebonaivoyeniga we'e mogitana yadi sauluva i na bika wata i na veveiana, tomotoga matatabudi matadie ma yadi nuaobu.

3Basenadi kebu ta da vetumaganaga 'ida wata bani'odi nua'avada, tovemata'wana'wana wata tosakona. Bunu 'ana nuanua sakoidi wata sosoana-'avo'avovo nuada i 'ewadi 'wa da vo i da yogonida. Tutuya matatabuna ta totolive'eda nuanuada tomotoga vita i na veveluagadi, ta veve'unumagigi, 'ifwaidi tomotoga i veve'eduogaogaleda we'e 'ida ta vedumwe'ai'aiedi. 4Siwe tutuyanina Yaubada 'ada To'ita'ita'i yana nuakalikali wata yana 'anivelena i souyeni Iesu 'wainega, i 'ita'ita'ieda. 5'Ita'ita'inina ta veluagaiga, kebu yada folova 'atumaidi ta 'idewadiga 'waidiega, siwe fai i 'isanuakalikalieda. Yada sakona i lekoa-yavuledi bega ta tubuve'ivau, we'e 'Anu'anunu 'Atumaina 'wainega mia 'ivauna wata 'atumaina ta veluagai.

6Fai Keliso i 'ita'ita'ieda Yaubada 'Anu'anununina i tauyaotogeni i ageda mogitana bega Keliso yana nuakalikali 'wainega yada sauluva i tonova Yaubada mataneye. Wata yana nuakalikalinina 'wainega mia 'atumaina wata miamia-vagaina ta na veluagai, naninina faifaina ma yada vetumagana ta lulukamata. 8Vonanidi, vona mogitana.

Nuanuaku naninidi a veifufuyediga 'u na toke 'u na vonedi bega egavo i vetumaganaga Yaubada 'waineye yadi nuanua i na tauyedi tutuya fuedi folova 'atumaidi i na 'i'idewadi. Naninidi 'atumaidi, wata tomotoga matatabuda 'ada 'aivaita.

9Tomotoga fuedi i veveifufu nani-'avo'avovo faifaidi, i nuanua tubulelelegidi 'adi 'aseta faifaidi, i veve'ikwayekwayega, wata ve'etobodanidi i mai Mosese 'wainega, 'adi vematayakayaka faifaidi i veve'alamagi'ai. Ve'ikwayekwayeganidi kebu 'ada 'eba 'aivaitaga, 'waidiega vita i sousouyedi bega 'omu 'u na kekesedi. 10'Ai'edi aitoi yana vona 'wainega tovetumaganavo i na ve'ikwayekwayega bega ve'idi'idi i na souyeniga, tutuya 'ailuga 'u na talabodeni, 'ai'edi kebu i na 'ailovega 'u na bailenimo. 11'U na bailenimoga fai tomotoganidi bani'odi, nuadi 'oka'okadi, yadi sakona 'waidiega ta na 'asetadi taunidi tovekali.

  • S1 Lom 13:1-7 1 Fit 2:13-14S2 2 Tim 2:23-25S3 Efe 5:8-9
  • S4-5 Ion 3:5-7S7 Mad 25:34S10 Mad 18:15-17
  • S11 1 Tim 6:3-5

Faulo yana vona 'ana 'eba ve'a'ava.

12Sai'afoga Atimasi 'alo Tikiasa a na vetunei i na wai, i na le'waga 'omu 'u na vewavawava 'u na mai Nikofoli fai a nuanua nuanuaku kaukau 'ana tutuye a na wai bei ta na miamia. 13Wata 'u na vewavawava Sinasi taunina veimea 'adi to'aseta wata Afolosa 'u na 'ivaisedi bega i na tauya yadi nago faifaina. 'Ai'edi i na 'usa nani 'ifwaidi 'waidiega, tovetumaganavo 'u na vonedi i na 'ivaisedi. 14I lubwainedi yada tomotoga i na vewavawava tutuya fuedi i na folofolova 'atumaina bega 'ai'edi taunidi 'alo tomotoga 'ifwaidi i na 'usaga, i na 'i'ivaisedi. Nuanuaku yadi mia ma vuagina.

15Tomotoganidi taiadi 'a miamianiga, matatabudi i vekaiwa 'waimuye. Yama vekaiwa 'u na lu'ivona edavo tovetumaganavo 'waidie.

A vevelu'ui faifaimi, nuanuaku Yaubada ma yana nuakalikali i na vevesauluva 'atumaina matatabumi 'waimie.

  • S12 Efe 6:21-22S13 Fol 18:24S14 Efe 4:28
'Asa'aiana bani'odi,

Yau Faulo.

Copyright information for `YML