1 Chronicles 1

Според юдейската традиция за автор на книгите на Летописите се приема Ездра, на когото се приписва и авторството на едноименната книга и на книгата Неемия. Възможно е той да е написал само част от текста, а останалата да е написана от неизвестен хронист. Най-вероятният период за съставяне на тези две книги е между 500-340 г. пр. Хр. Старогръцкият превод на Библията Септуагинта нарича тези книги Паралипоменон – книга на нещата, изоставени или пропуснати от предишните исторически книги на царете. Авторът на книгите често цитира книгите на Царете, Петокнижието, книгата на Съдиите, Рут, Псалми, Исайя, Йеремия, което означава, че той старателно е събирал текстове за своята книга както от официалните източници, така и от много други, останали неизвестни.

В съдържанието книгите на Летописите могат да се посочат три основни теми: 1. Божият народ, тези, които принадлежат към наследниците на обещаната от Бога земя. 2. Царят и храмът, които в политически и религиозен смисъл са в основата на съществуването на Израил. 3. Божието благословение и осъждане на провинилите се. Създавайки своя труд, летописецът работи едновременно и като историк, и като богослов.

Съдържанието на Първа книга на Летописите обхваща следните раздели: 1. Родословие на Божия народ, което започва от Адам и обхваща и завърналите се от плен (гл. 1 – 9). 2. Историята на обединеното царство по времето на царете Саул, Давид и Соломон (гл. 9 – 29).

Целта на книгите на Летописите е да подкрепи и поощри върналите се от вавилонския плен юдеи, възстановявайки връзката им с предците и патриарсите за изграждането им като Божий народ. Четенето им води до твърдото убеждение, че пълното възстановяване на Божия народ може да се осъществи само чрез пълна вярност към Бога.

РОДОСЛОВИЕ НА БОЖИЯ НАРОД

( 1:1—9:44 )

От Адам до Израил

1 a Адам, Сит, Енос,

2Каинан, Маалалеил, Яред,

3Енох, Матусал, Ламех,

4Ной, Сим, Хам и Яфет.

5 b Яфетови синове: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мосох и Тирас;

6а Гомерови синове: Асханаз, Дифат
1:6 В Бит. 10:3 – Рифат.
и Тогарма;

7а Яванови синове: Елиса, Тарсис, Китим и Родамим
1:7 В Бит. 10:4 – Доданим.
.

8 e Хамови синове: Хус, Мицраим, Фут и Ханаан;

9а Хусови синове: Сева, Евила, Савта, Раама и Савтека; а Раамови синове: Шева и Дедан.

10 f Хус роди Нимрод; той пръв стана силен на земята;

11а Мицраим роди лудимите, анамимите, леавимите, нафтухимите,

12 g патрусимите, каслухимите (от които произлязоха филистимците) и кафторимите;

13 h а Ханаан роди първородния си син Сидон и Хет,

14и йевусейците, аморейците, гергесейците,

15евейците, арукейците, асенейците.

16арвадците, цемарейците и аматейците.

17 i Симови синове: Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам; а Арамови синове: Уз, Ул, Гетер и Мосох
1:17 В Бит. 10:23 – Маш.
;

18а Арфаксад роди Сала, а Сала роди Евер.

19 k И на Евер се родиха двама синове: името на единия беше Фалек
1:19 Т.е. разделение.
, защото в неговите дни земята беше разпределена; а името на брат му беше Йоктан.

20 m А Йоктан роди Алмодад, Шалеф, Хацармавет, Ярах,

21Адорам, Узал, Дикла,

22Гевал
1:22 В Бит. 10:28 – Овал.
, Авимаил, Шева,

23Офир, Евила и Йовав; всички те бяха Йоктанови синове.

24 o Сим, Арфаксад, Сала,

25 p Евер, Фалек, Рагав,

26Серух, Нахор, Тара,

27 q Аврам, който е и Авраам,

28 r а Авраамови синове: Исаак и Исмаил.

29 s Ето техните поколения: първородният на Исмаил – Навайот; после Кидар, Адвеил, Мавсам,

30Масма, Дума, Маса, Адад, Тема,

31Етур, Нафис и Кедма; тези бяха Исмаиловите синове.

32 t А ето синовете на Авраамовата наложница Хетура: тя роди Земран, Йоксан, Мадан, Мадиам, Есвок и Шуах; а Йоксанови синове: Шева и Дедан;

33а Мадиамови синове: Гефа, Ефер, Енох, Авида и Елдага; всички тези бяха потомци на Хетура.

34 u И Авраам роди Исаак; а Исааковите синове бяха Исав и Израил.

35 v Исавови синове: Елифаз, Рагуил, Еус, Еглом и Корей;

36а Елифазови синове: Теман, Омар, Сефи
1:36 В Бит. 36:11 – Сефо.
, Готом, Кенез, Тамна и Амалик;

37Рагуилови синове: Нахат, Зара, Сама и Миза.

38 x А Сиирови синове: Лотан, Совал, Севегон, Ана, Дисон, Асар и Дисан;

39а Лотанови синове: Хори и Омам
1:39 В Бит. 36:22 – Емам.
; а сестра на Лотан беше Тамна;

40Совалови синове: Алиан
1:40 В Бит. 36:23 – Алван.
, Манахат, Гевал, Сефи
1:40 В Бит. 36:23 – Сефо.
и Онам; а Севегонови синове: Айа и Ана;

41 ab Анов син – Дисон; а Дисонови синове: Амадан, Асван, Итрам и Харан;

42Асарови синове: Валаан, Заван и Акан; Дисанови синове: Уз и Аран.

43 ac А ето царете, които царуваха в едомската земя, преди да се възцари цар над израилтяните: Вела, Веоровият син; и името на града му беше Денава.

44А като умря Вела, вместо него се възцари Йовав, Заровият син, от Восора.

45А като умря Йовав, вместо него се възцари Хусам, от земята на теманците.

46А като умря Хусам, вместо него се възцари Адад, Вададовият син, който порази мадиамците на моавското поле; и името на града му беше Авит.

47А като умря Адад, вместо него се възцари Самла, от Масрека.

48 ad А като умря Самла, вместо него се възцари Саул, от Роовот при Ефрат
1:48 Евр. реката.
.

49А като умря Саул, вместо него се възцари Вааланан, Аховоровият син.

50А като умря Вааланан, вместо него се възцари Адад
1:50 В Бит. 36:39 – Адар.
; и името на града му беше Пау, а името на жена му – Метавеил, дъщеря на Метред, Мезаавова внучка.

51 ag А като умря Адад, едомските първенци бяха: първенец Тамна, първенец Алия
1:51 В Бит. 36:40 – Алва.
, първенец Етет,

52първенец Оливема, първенец Ила, първенец Финон,

53първенец Кенез, първенец Теман, първенец Мивсар,

54първенец Магедиил и първенец Ирам. Тези бяха едомските първенци.
Copyright information for BulProtRev