STEP :: Scripture Tools for Every Person

Bulgarian Protestant Bible (revised) (Библия, ревизирано издание ©Българско библейско дружество) 2015 TH'Aug-19. (BulProtRev)

Bible book nameChapters in the book
Genesis1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Exodus1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Leviticus1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Numbers1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Deuteronomy1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Joshua1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Judges1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Ruth1 2 3 4
1 Samuel1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2 Samuel1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Kings1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2 Kings1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Chronicles1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
2 Chronicles1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Ezra1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nehemiah1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Esther1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Job1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Psalms1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Proverbs1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ecclesiastes1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Song of Solomon1 2 3 4 5 6 7 8
Isaiah1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
Jeremiah1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Lamentations1 2 3 4 5
Ezekiel1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Daniel1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hosea1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Joel1 2 3
Amos1 2 3 4 5 6 7 8 9
Obadiah1
Jonah1 2 3 4
Micah1 2 3 4 5 6 7
Nahum1 2 3
Habakkuk1 2 3
Zephaniah1 2 3
Haggai1 2
Zechariah1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Malachi1 2 3 4
Matthew1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Mark1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Luke1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
John1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Acts1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Romans1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Corinthians1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 Corinthians1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Galatians1 2 3 4 5 6
Ephesians1 2 3 4 5 6
Philippians1 2 3 4
Colossians1 2 3 4
1 Thessalonians1 2 3 4 5
2 Thessalonians1 2 3
1 Timothy1 2 3 4 5 6
2 Timothy1 2 3 4
Titus1 2 3
Philemon1
Hebrews1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
James1 2 3 4 5
1 Peter1 2 3 4 5
2 Peter1 2 3
1 John1 2 3 4 5
2 John1
3 John1
Jude1
Revelation of John1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
This resource is a SWORD module using CrossWire's JSword software. STEPBible is grateful for their ongoing work and support.

Copyright information

Всички права запазени. Текстът на Библия, ревизирано издание © Българско библейско дружество, може да бъде цитиран под всякаква форма (печатна, визуална, дигитална или аудио) в размер на не повече от петстотин (500) стиха без изрично писмено разрешение от издателите, при положение, че цитираните стихове не представляват цяла библейска книга и не съставляват двадесет и пет процента (25%) от материала, в който са цитирани. Копие от материала да се изпрати на издателя.

На титулната или на страницата, обозначаваща авторските права, или на първия екран (в зависимост от вида) на съответния материал, трябва да се изписва следното:

Библейските цитати са от Библия, ревизирано издание
© Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Този библейски текст е предназначен единствено за лична употреба. Може да копирате части от текста в свои печатни или електронни произведения, без те да бъдат разпространявани с комерсиална цел. Библейският текст не може да бъде променян под никаква форма и трябва да остане в първоначалния си вид. Библейският текст не може да бъде продаван директно или предлаган за продажба под каквато и да е форма.

Библейският текст не е софтуер и не може да бъде копиран като такъв. Когато цитати от библейския текст се използват в материали, предназначени за свободно разпространение, като например църковни бюлетини, ред на богослуженията, плакати, транспаранти или други подобни, не е необходимо да се изписва пълното наименование на библейския текст, но след цитата трябва да се изписва съкращението РИ ББД (от: „Ревизирано издание, Българско библейско дружество“).

Всеки друг материал, използващ библейски цитати и произведен с комерсиална цел, който използва текстове от Библия, ревизирано издание © Българско библейско дружество, трябва да има изрично писмено разрешение от Българско библейско дружество за използването на този библейски текст.

Запитвания и всякакви други въпроси може да се отправят към:

Българско библейско дружество
ул. Антим I, №51, София 1303
www.biblesociety.bg>/a>

All rights reserved. The text of the Bible, revised edition © Bulgarian Bible Society, may be quoted in any form (written, visual, electronic or audio) up to an inclusive of five hundred (500) verses without the express written permission of the publisher, providing the verses quoted do not amount to a complete book of the Bible nor do verses quoted account for twenty-five percent (25%) or more of the total text of the work in which they are quoted. A copy of the work should be sent to the publisher. For more information, contact the Bulgarian Bible Society.

Bulgarian Bible Society
Sofia 1303, 51 Antim I Str.
BULGARIA
www.biblesociety.bg>/a>

The text has been converted to Sword module form by the STEP project of Tyndale House Cambridge UK.

  Text last modified 19-Jul-2016.
  Sword module BulProtRev created 2019-08-01T11:26.
  OSIS file SHA 256: 6a064a28b6216a21f9115cfdecae14a4ab7956da5ae8133eb1fbb3e95042590a.