1 Chronicles 24

Задължения на свещениците

1 a Ето отрядите на Аароновите потомци, Ааронови синове бяха: Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар.

2 b А Надав и Авиуд умряха преди баща си и нямаха синове; затова Елеазар и Итамар свещенодействаха.

3 Давид заедно със Садок от Елеазаровите потомци ги разпредели според наредената за тях работа.

4 А от Елеазаровите потомци се намериха повече началници, отколкото Итамаровите потомци, и според това бяха разпределени: от Елеазаровите потомци имаше шестнадесет началници на бащини домове, а от Итамаровите потомци според бащините им домове осем началници.

5 Разпределиха и едните, и другите с жребий; защото имаше управители на светилището и управители на Божия дом както от Елеазаровите потомци, така и от Итамаровите потомци.

6 И секретарят Семая, Натаналовият син, който беше от левитите, ги записа в присъствието на царя, на първенците, на свещеника Садок, на Ахимелех, Авиатаровия син, и на началниците на бащините домове, на свещениците и на левитите, като се вземеше един бащин дом от Елеазар и един от Итамар.

7 А първият жребий излезе за Йоиарив, вторият – за Едайя,

8 третият – за Харим, четвъртият – за Сеорим,

9 петият – за Мелхия, шестият – за Мейамин,

10 c седмият – за Акос, осмият – за Авия,

11 деветият – за Иисуй, десетият – за Сехания,

12 единадесетият – за Елиасив, дванадесетият – за Яким,

13 тринадесетият – за Уфа, четиринадесетият – за Есевав,

14 петнадесетият – за Велга, шестнадесетият – за Емир,

15 седемнадесетият – за Изир, осемнадесетият – за Афисис,

16 деветнадесетият – за Петайя, двадесетият – за Йезекиил,

17 двадесет и първият – за Яхаин, двадесет и вторият – за Гамул,

18 двадесет и третият – за Делайя, и двадесет и четвъртият – за Маазия.

19 d Този беше редът на служението им, според който да влизат в Господния дом, според разпоредбите, дадени им чрез баща им Аарон, според както му беше заповядал Господ , Израилевият Бог.

20 e А останалите Левиеви синове бяха: от Амрамовите потомци – Суваил; от Суваиловите синове – Ядайя;

21 f от Равия, от Равиевите синове – Есия, първият;

22 g от Исахаровите синове – Селомот; от Селомотовите синове – Яат;

23 h а Хевронови синове – Ерия, първият ; Амария – вторият; Яазиил – третият; Екамеам – четвъртият;

24 от Озииловите синове – Михей; от Михеевите синове – Самир;

25 Михеев брат беше Есия; от Есиевите синове – Захария;

26 i Мерариеви синове бяха: Маалий и Мусий; Яазиевият син – Вено;

27 Мерариеви потомци чрез Яазия: Вено, Соам, Закхур и Иврий,

28 j от Маалия беше Елеазар, който нямаше синове;

29 от Киса – Кисовият син Ерамеил;

30 k и Мусиеви синове: Маалий, Едер и Еримот. Тези бяха Левиевите потомци според бащините им домове.

31 Както братята им, Аароновите потомци, така и те хвърлиха жребий в присъствието на цар Давид, на Садок, на Ахимелех и на началниците на бащините домове, на свещениците и на левитите, както за по-главните си бащини домове, така и за по-малките си братя.
Copyright information for BulProtRev