1 Chronicles 27

Организация на военачалниците и длъжностните лица

1 А според преброяването им израилтяните, т. е. началниците на бащините домове, хилядниците, стотниците и чиновниците им, които слугуваха на царя във всичко, което се отнасяше до отрядите, които влизаха в служба и излизаха от месец на месец през всички месеци на годината, бяха двадесет и четири хиляди във всеки отряд.

2 a Над първия отряд за първия месец беше Ясовеам, Завдииловият син; и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души.

3 Той беше от Фаресовите потомци, първенец на всички военачалници, за първия месец.

4 Над отряда за втория месец беше ахохецът Додай, с Макелот за първенец на неговия отряд; също и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души.

5 Третият военачалник за третия месец беше Ванайя, син на свещеник Йодай, главен; и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души.

6 b Това е онзи Ванайя, който беше силният между тридесетте и над тридесетте; в неговия отряд беше и синът му Амизавад.

7 c Четвъртият военачалник за четвъртия месец беше Йоавовият брат Асаил и с него синът му Зевадия; и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души.

8 Петият военачалник за петия месец беше езраецът Самот; и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души.

9 d Шестият военачалник за шестия месец беше Ирас, син на текоеца Екис; и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души.

10 e Седмият военачалник за седмия месец беше фелонецът Хелис, от Ефремовите синове; и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души.

11 f Осмият военачалник за осмия месец беше хусатецът Сивехай, от Заровците; и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души.

12 g Деветият военачалник за деветия месец беше анатотецът Авиезер, от Вениаминовите синове; и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души.

13 h Десетият военачалник за десетия месец беше нетофатецът Маарай, от Заровите синове; и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души.

14 i Единадесетият военачалник за единадесетия месец беше пиратонецът Ванайя от Ефремовите синове; и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души.

15 Дванадесетият военачалник за дванадесетия месец беше нетофатецът Хелдай, от Готониил; и в неговия отряд имаше двадесет и четири хиляди души.

16 После над Израилевите племена: първенец на Рувимовите синове беше Елиезер, Зехриевият син; на Симеоновите синове – Сафатия, Мааховият син;

17 j на Левиевите синове – Асавий, Кемуиловият син; на Аароновите синове – Садок;

18 k на Юда – Елиу, от Давидовите братя; на Исахар – Амрий, Михаиловият син;

19 на Завулон – Исмая, Авдиевият син; на Нефталим – Еримот, Азрииловият син;

20 на Ефремовите синове – Осия, Азазиевият син; на половината Манасиево племе – Йоил, Федайевият син;

21 на другата половина от Манасиевото племе в Галгал – Идо, Захариевият син; на Вениамин – Ясиил, Авенировият син;

22 на Дан – Азареил, Ероамовият син. Тези бяха първенците на Израилевите племена.

23 l Но между тях Давид не преброи онези, които бяха на двадесетгодишна възраст и по-долу; защото Господ беше казал, че ще умножава Израил, както небесните звезди.

24 m Йоав, Саруииният син, почна да брои, но не свърши; и поради това преброяване падна гняв върху Израил и броят не бе вписан между работите, записани в летописите на цар Давид.

25 А над царските съкровища беше Азмавет, Адииловият син; над съкровищата на полетата, на градовете, на селата и на крепостите – Йонатан, Озиевият син;

26 над полските работници, които обработваха земята – Езрий, Хелувовият син;

27 над лозята – раматецът Семей; над плода от лозята, слаган в складовете за вино – Завдий, Сифамиевият син;

28 над маслините и черниците, които бяха на полето – гедерецът Вааланан; над складовете за дървено масло – Йоас;

29 над говедата, които пасеха в Сарон – саронецът Ситрай; над говедата, които бяха в долините – Сафат, Адлайевият син;

30 над камилите – исмаилецът Овил; над ослите – меронотецът Ядайя;

31 а над овцете – агарецът Язиз. Всички те бяха надзиратели на цар Давидовия имот.

32 А Давидовият чичо Йонатан, човек разумен и книжовник, беше съветник; Ехиил, Амониевият син, беше с царските синове;

33 n Ахитофел – царски съветник; архиецът Хусай – царски приятел;

34 o а съветниците след Ахитофел – Йодай, Ванайевият син, и Авиатар; а началник на царската войска – Йоав.
Copyright information for BulProtRev