1 Corinthians 1

От книгата Деянията на апостолите научаваме, че апостол Павел по време на второто си мисионерско пътешествие е стигнал през 50 или 51 г. до Коринт, където е основана християнска общност (18:1-18). След заминаването си апостолът останал в постоянна връзка с тази общност, до която по-късно написал запазените две послания. Някои дори предполагат, че тази кореспонденция е била по-многобройна (срв. 1 Кор. 5:9; 2 Кор. 2:3-4).

Това послание е написано в Ефес между 53 и 55 г. (според други – 57 г.) по повод на определени въпроси в живота на младата църква.

Първото послание към коринтяните дава ясна представа за живота и трудностите в една млада църква. От думите на апостола се вижда кое е важно за вярата и живота на християните: кръстът (1:18—2:5) и Христовото възкресение (15:1-28), действието на Светия Дух (2:10-16; 12:1-31), редът в църквата (3:5—4:21; 12:27-30; 16:15-18) и правилното ползване на благодатните дарби (12:1-11, 27-31; 14:1-40).

Това послание най-добре показва чувството за отговорност на апостола за тази община като неин основател и за всеки един християнин в нея.

Разделение в църквата на Коринт

1 a Павел, с Божията воля призован да бъде апостол на Исус Христос, и брат Состен,

2 b до Божията църква, която е в Коринт, до осветените в Христос Исус, призовани да бъдат светии, заедно с всички, които призовават на всяко място името на Исус Христос, нашия Господ, Който е и техен, и наш:

3 c Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец, и от Господ Исус Христос.

4 d Винаги благодаря на моя Бог заради вас за Божията благодат, която ви е била дадена в Христос Исус,

5 e защото чрез Него се обогатихте във всичко – във всяко слово и във всяко познание,

6 f след като свидетелството за Христос се утвърди у вас,

7 g така че вие не оставате назад в никоя дарба, като чакате явяването на нашия Господ Исус Христос,

8 h Който и докрай ще ви утвърждава, за да бъдете безупречни в деня на нашия Господ Исус Христос.

9 i Верен е Бог, чрез Когото сте били призовани в общението на Неговия Син Исус Христос, нашия Господ.

10 j Моля ви се, братя, заради името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие и да няма раздори между вас, а да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл.

11 Защото някои от Хлоините домашни ми известиха за вас, братя мои, че помежду ви имало разпри.

12 k Имам предвид това, че всеки от вас казва: „Аз съм на Павел“; „Аз пък съм на Аполос“; „Аз съм на Кифа“; „Аз пък съм на Христос“.

13 l Нима се е разделил Христос? Павел ли бе разпънат за вас? Или в Павловото име се кръстихте?

14 m Благодаря на Бога, че не съм кръстил никого от вас, освен Крисп и Гай,

15 да не би да каже някой, че сте били кръстени в мое име.

16 n Кръстих още и дома на Стефаний; освен тези, не помня да съм кръстил някой друг.

17 o Защото Христос не ме е пратил да кръщавам, но да проповядвам благовестието; не с мъдри думи, да не се лиши Христовият кръст от значението си.

Христос е Божията мъдрост и сила

18 p Защото словото за кръста е безумие за тези, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила.

19 q Понеже е писано: „Ще унищожа мъдростта на мъдрите
и разума на разумните ще отхвърля.“

20 r Къде е мъдрият? Къде е книжникът? Къде е участникът в разискванията на този век? Не обърна ли Бог в глупост светската мъдрост?

21 s Защото, понеже в Божията мъдра наредба светът с мъдростта си не позна Бога, благоволи Бог чрез глупостта на това, което се проповядва, да спаси вярващите.

22 t Понеже юдеите искат знамения, а гърците търсят мъдрост;

23 u а ние проповядваме разпънатия Христос, за юдеите – съблазън, а за езичниците – глупост;

24 v но за самите призвани, и юдеи, и гърци, Христос, Божия сила и Божия премъдрост.

25 w Защото Божието глупаво е по-мъдро от човеците и Божието немощно е по-силно от човеците.

26 x Понеже, братя, вижте какви сте вие, призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни.

27 y Но Бог избра онова, което е безумно в този свят, за да посрами мъдрите; Бог избра онова, което е слабо в този свят, за да посрами силните;

28 z Бог избра онова, което е долно и презряно в този свят и което е нищо, за да съсипе онова, което е нещо,

29 aa за да не се похвали никое създание пред Бога.

30 ab А от Него сте вие в Христос Исус, Който стана за нас мъдрост от Бога и правда, и освещение, и изкупление;

31 ac така че, както е писано, „който се хвали, с Господа да се хвали“.
Copyright information for BulProtRev