1 Corinthians 7

Брак и безбрачие

1 a А относно това, което ми писахте: Добре е човек да не се докосва до жена.

2 Но за да се избягва блудството, нека всеки мъж има своя жена и всяка жена да има свой мъж.

3 b Мъжът нека има с жената дължимото към нея сношение; подобно и жената с мъжа.

4 Жената не владее своето тяло, а мъжът; така и мъжът не владее своето тяло, а жената.

5 c Не се лишавайте един друг от съпружеско сношение, освен ако бъде по съгласие за малко време, за да се предавате на молитва, и пак бъдете заедно, да не би Сатана да ви изкушава чрез вашата невъзможност да се въздържате.

6 d Но това казвам като позволение, а не като заповед.

7 e Обаче бих желал всички човеци да бъдат, какъвто съм аз. Но всеки има свой особен дар от Бога – един така, а друг иначе.

8 f А на неженените и вдовиците казвам: Добро е за тях, ако си останат такива, какъвто съм и аз.

9 g Но ако не могат да се въздържат, нека се женят, защото по-добре е да се женят, отколкото да се разпалват в страст.

Заповед против развода

10 h А на женените заръчвам, и то не аз, а Господ: Жена да не оставя мъжа си

11 (но ако го остави, нека остане неомъжена или нека се помири с мъжа си); и мъж да не напуска жена си.

12 i А на другите казвам аз, не Господ: Ако някой брат има невярваща жена и тя е съгласна да живее с него, да не я напуска.

13 И жена, която има невярващ мъж и той е съгласен да живее с нея, да не напуска мъжа си.

14 j Защото невярващият мъж се освещава чрез жената и невярващата жена се освещава чрез брата, своя мъж, иначе децата ви щяха да бъдат нечисти, а сега са святи.

15 k Но ако невярващият напусне, нека напусне; в такива случаи братът или сестрата не са поробени под брачния закон. Бог обаче ни е призовал към мир.

16 l Защото откъде знаеш, жено, дали няма да спасиш мъжа си? Или откъде знаеш, мъжо, дали няма да спасиш жена си?

Спазване на заповедите

17 m Само нека всеки постъпва така, както Господ му е отделил сили, и всеки, както Бог го е призовал; и така заръчвам по всички църкви.

18 n Обрязан ли е бил призован някой във вярата, да не крие обрязването. Необрязан ли е бил някой призован, да не се обрязва.

19 o Обрязването е нищо и необрязването е нищо, но важното е пазенето на Божиите заповеди.

20 Всеки нека си остава в това звание, в което е бил призован във вярата.

21 В положение на роб ли си бил призован? Да не те е грижа (но ако можеш да станеш свободен, по-добре използвай случая );

22 p защото който е бил призован в Господа като роб, е свободен човек на Господа; така и който е бил призован като свободен човек, е роб на Христос.

23 q С цена сте били купени; не ставайте роби на човеци.

24 r Братя, всеки в каквото е бил призован във вярата, в него нека си остане с Бога.

Съвети към безбрачните

25 s Относно девиците нямам заповед от Господа; но давам мнение като един, който е получил милост от Господа да бъде верен.

26 t И така, поради настоящата неволя, ето какво мисля за добро, че е добре за човека да остане така, както си е.

27 Вързан ли си за жена, не търси развързване. Отвързан ли си от жена, не търси жена.

28 Но ако се и ожениш, не съгрешаваш; и девица ако се омъжи, не съгрешава; но такива ще имат житейски скърби, а пък аз ви жаля.

29 u Само това казвам, братя, че останалото време е кратко; затова и тези, които имат жени, нека бъдат, като че нямат;

30 и които плачат, като че не плачат; които се радват, като че не се радват; които купуват, като че нищо не притежават;

31 v и които си служат със света, като че не са предани на него; защото сегашното състояние
7:31 От гр. образът.
на този свят преминава.

32 x А аз желая вие да бъдете безгрижни. Нежененият се грижи за това, което е Господне, как да угажда на Господа;

33 а жененият се грижи за това, което е световно, как да угажда на жена си.

34 y Също така има разлика и между жена и девица. Неомъжената се грижи за това, което е Господне, за да бъде свята и в тяло, и в дух; а омъжената се грижи за това, което е световно, как да угажда на мъжа си.

35 И казвам това за ваша собствена полза, не за да ви сложа оглавник, а заради благоприличието и за да служите на Господа без отвличане на ума.

36 Ако пък някой мисли, че не е неприлично да постъпва така със своята дъщеря девица, чиято цветуща възраст отминава, и ако трябва да стане това, нека прави каквото иска; не съгрешава; нека се женят.

37 Но който стои твърд в сърцето си и не бива принуден, а има власт да изпълни волята си и е решил в сърцето си да държи дъщеря си, девицата, неомъжена, ще направи добре.

38 z Така че който омъжи дъщеря си, девицата, добре прави; а който не я омъжи, ще направи по-добре.

39 aa Жената е вързана, докато е жив мъжът ѝ; но ако мъжът умре, свободна е да се омъжи за когото иска, само в Господа.

40 ab Но по моето мнение по-щастлива е, ако си остане така; а мисля, че и аз имам Божия Дух.
Copyright information for BulProtRev