1 John 3

Да живеем като Божии чеда

1 a Вижте каква любов ни е дал Отец, да се наречем Божии деца; а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна.

2 b Възлюбени, сега сме Божии деца и още не е станало явно какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на Него, защото ще Го видим, Какъвто е.

Скъсване с греха

3 c И всеки, който има тази надежда в Него, очиства себе си, както Той е чист.

4 d Всеки, който върши грях, върши и беззаконие, защото грехът е беззаконие;

5 e и вие знаете, че Той се яви да носи греховете. В Него няма грях.

6 f Всеки, който пребъдва в Него, не съгрешава; всеки, който съгрешава, не Го е видял, нито Го е познал.

7 g Дечица, никой да не ви заблуждава: който върши правда, е праведен, и Христос е праведен.

8 h Който върши грях, от дявола е; защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола.

9 i Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото Неговият зародиш пребъдва в него; и не може да съгрешава, защото е роден от Бога.

10 j По това се разпознават Божиите чеда и дяволските чеда; всеки, който не върши правда, не е от Бога, нито онзи, който не обича брат си.

Живот в любов

11 k Защото поръчението, което чухте отначало, е това: Да се обичаме един друг;

12 l и да не бъдем както Каин, който беше от лукавия и уби брат си. И защо го уби? Защото неговите дела бяха нечестиви, а на брат му – праведни.

13 m Недейте се чуди, братя, ако светът ви мрази.

14 n Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото обичаме братята. Който не обича, остава в смърт.

15 o Всеки, който мрази брат си, е човекоубиец; и вие знаете, че у никой човекоубиец не пребъдва вечен живот.

16 p По това познаваме любовта, че Той даде живота Си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята.

17 q Но ако някой, който има благата на този свят, вижда брат си в нужда, а заключи сърцето си за него, как ще пребъдва в него Божията любов?

18 r Дечица, да не обичаме с думи, нито с език, но с дело и в действителност.

19 s По това ще познаем, че сме от истината, и ще уверим сърцето си пред Него

20 t относно всичко, в което нашето сърце ни осъжда; защото Бог е по-голям от сърцето ни и знае всичко.

21 u Възлюбени, ако нашето сърце не ни осъжда, имаме дръзновение спрямо Бога;

22 v и каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим заповедите Му и вършим това, което е угодно пред Него.

23 w И това е Неговата заповед – да вярваме в името на Неговия Син Исус Христос и да се обичаме един друг, както ни е заповядал.

24 x И който пази Неговите заповеди, пребъдва в Бога и Бог – в него; и по това познаваме, че Той пребъдва в нас – по Духа, който ни е дал.
Copyright information for BulProtRev